موضوعات داغ: - رتبه بندي معلمان - طرح رتبه بندي - طرح رتبه بندي معلمان - فولاد خوزستان - توسعه فناوري - رييس كميسيون - كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس - مجلس شوراي اسلامي - افزايش حقوق - بسته حمايتي - انتقال آب خزر - ژرمي بوگا - رييس پليس راهور استان سمنان - تيم شهرداري بم كرمان - ليگ فوتبال اروپا - نو كردن خانه - مجتمع امام - رسول حسيني - راديو ماركا - ملت بزرگ ايران اسلامي - گمرك اسلام قلعه - حميد سمندريان - پورعلي گنجي

مطالب مرتبط:
رفع مشکلات صنعت فولاد باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر در خوزستان می شود
سیاست های دولت مردمی در عرصه فرهنگ روشن و فراگیر است
لزوم ایجاد شبکه ای از جوانان مؤمن انقلابی برای حل مشکلات/ بیم و امیدهای جوانگرایی
سیاست های دولت مردمی در عرصه فرهنگ روشن و فراگیر است
وزیر فرهنگ: سیاست های دولت مردمی در عرصه فرهنگ، روشن و فراگیر است
-21 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 30 شهریور 1400 ساعت 12:352021-09-21سياسي

اراده دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات خوزستان


ـت انقلابــی و مردمــی جدیــد بــا توجه به نقش برجســته خوزســتان در کشــور، اراده خــود را در جهــت حل مشــکلات متنوع این اســتان با جدیت و به صورت ویژه قرار داده اســت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از اهواز، صادق خلیلیان استاندار خوزستان در یادداشتی نوشت: در دویســت ســال اخیــر رونــد ضعیف حکومت هــای قاجــار و پهلــوی بــه گونــه ای ســرعت گرفت کــه از دخالت قدرت هــای اســتعماری در عــزل و نصب نخســت وزیران و نفــوذ در دربار قاجار، رسیدیم به عزل و نصب پادشاه ایران در دوره پهلوی و خدشه دار شدن عــزت ملی ایرانیان.

بــا پیروزی انقلاب اسلامی، زمــام امــور کشــور در دســت مــردم قــرار گرفــت و ملــت ایــران بــه مقدرات خود حاکم شــده و عزت ملی ایرانیان در کشور احیا گردید.

با تهاجم صــدام بــه نمایندگــی از حکومت های ارتجاعــی منطقــه و با پشــتیبانی نظام لیبرال سرمایه داری غرب، بخش هایی از خاک کشور اشغال شد.

هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا پیروزی نظام جمهوری اسلامی" ایران بر دشــمنان و بیرون راندن مهاجمان اســتعمارگر و جیره خــواران آن هــا از خــاک کشــور بــه پایــان رســید و بــرای نخســتین بار در دو قرن گذشــته، کشور ایــران مورد تهاجم بیگانــه قرار گرفت اما یک وجب از خاک کشــور از دســت نرفــت در حالــی کــه در دوران قاجــار و پهلــوی بخش هــای زیــادی از خــاک کشــور و حاکمیت ملی از دســت رفت.

حماســه بــزرگ ملــت ایــران در دفاع مقدس و نقش برجســته مــردم دلاور خوزســتان در ایــن حماســه در تاریــخ ثبت و ماندگار شــد.

امــام خمینی(ره) در یکی از ســخنرانی های خــود به این نقــش برجســته اشــاره کردنــد و بیــان داشــتند که خوزســتان دین خود را به اسلام ادا کــرد .

پس از اتمــام جنگ، شــروع بازســازی اســتان خوزســتان در دولــت موســوم بــه ســازندگی و اصلاحــات بــه نحــو مطلوبــی پیــش نرفت و در هشت سال اخیر نیز شرایط اقتصــادی و اجتماعــی اســتان ســیر نزولی طی کرد کــه منجر به نارضایتی مردم خوزســتان گردید.

در این راســتا نیــز مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) فرمودند: اگــر در وقت خود بــه کار مــردم رســیدگی مــی شــد، این وضعیت ایجاد نمی شد .

خوزســتان یکــی از قدیمی تریــن مناطــق فــلات ایــران اســت و پیشــینه ســکونت در این اســتان به حــدود پنج هــزار ســال می رســد.

خوزســتان در تولیــد ناخالــص ملــی بعــد از اســتان تهران، ســهم نخست را داشته و بیش از 40 درصــد منابــع درآمــدی بودجــه عمومــی دولــت بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم از ایــن اســتان تأمیــن می گــردد امــا در ســال 1398 ،نــرخ بیــکاری در اســتان خوزســتان پنــج درصــد بیشــتر از میانگیــن و جزو چند اســتان دارای بالاتریــن نــرخ بیــکاری در کشــور بــوده اســت.

ظرفیت هــای بزرگ اســتان خوزســتان در نفت، گاز، صنایــع پتروشــیمی، فــولاد، معــادن غنــی، ســواحل آبی وســیع، دسترســی به آب هــای آزاد دنیا، تولید کشــاورزی و شیلات باعــث شــده خوزســتان همــواره نقش مهمــی در تولید و رونق اقتصــادی در کشــور داشــته باشــد.

برخــورداری از تنــوع قومــی و فرهنگ غنــی چند هــزار ســاله، تنــوع اقلیمی، جاذبه هــای گردشــگری، ظرفیت های علمــی، فرهنگــی و ورزشــی، مراکــز درمانــی مجهــز، نیــروی انســانی تحصیلکــرده و نخبــگان برجســته نمونه هــای دیگــری از ظرفیت هــای استان خوزستان محسوب می گردد اما این اســتان با وجود ظرفیت ها و نقش مهم در اقتصاد ملی و توسعه کشور با چالش های زیاد اقتصادی و اجتماعی مواجه است.

اراده دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات خوزستان دولــت انقلابــی و مردمــی جدیــد بــا توجه به نقش برجســته خوزســتان در کشــور، اراده خــود را در جهــت حل مشــکلات متنوع این اســتان با جدیت و به صورت" ویژه قرار داده اســت.

حل اساســی مشــکل بیکاری بــه خصوص جوانان، حفظ حقابه استان خوزستان از منابــع بالادســت، اختصاص ســهم ایــن اســتان از صــادرات نفــت و گاز، اتمــام کامــل واکسیناســیون جمعیت هــدف تا آبان مــاه، تکمیــل طرح های تأمیــن آب شــرب شــهرها و روســتاها، اجــرای فــاز دوم طــرح 550 هــزار هکتــاری توســعه کشــاورزی، توســعه پتروپالایش ها، اتمام بازســازی خرابی ناشــی از جنگ تحمیلــی به خصوص در شــهرهای آبــادان و خرمشــهر، احیــای فعالیــت بیــش از 50 درصــد ظرفیت صنایع راکــد، مهار کانون های ریزگــرد داخلــی، تکمیــل طرح هــای شــبکه فاضلاب و شــبکه دفع آب های ســطحی طــی یــک برنامــه پنج ســاله، نوین ســازی و توسعه شــهری، توسعه صنایــع کوچــک و متوســط مرتبــط بــا نفــت و گاز و فــرآوری محصــولات کشــاورزی، ایجــاد تــوازن در توســعه مناطــق مختلــف اســتان و اســتفاده از ظرفیت های بومی در مدیریت اســتان و جوان ســازی مدیریت ها با مشــارکت همه اقوام، ســاخت مسکن و حمایت از ازدواج جوانــان، الــزام شــرکت ها و صنایع بــه پرداخت مالیات به اســتان و نگهــداری وجــوه و حســاب های بانکــی خــود در شــبکه بانکــی اســتان خوزســتان، حمایت از توسعه فرهنگ غنــی و متنــوع بومی اســتان و توســعه ورزش همگانــی از رئوس اولویت های مدیریت استان است.

شــرط لازم تحقــق توســعه همــه جانبــه اســتان خوزســتان، همبســتگی و مشــارکت مــردم شــریف اســتان، مســوولان دولتی، نهادهای حاکمیتی، گروه های مرجع و رسانه ها است.

بــه امیــد خوزســتان پیشــرفته و نوین انتهای پیام/
کلید واژه ها: به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس - انقلاب - ایرانیان - استاندار خوزستان - ایران - خوزستان - مشکلات خوزستان - خبرگزاری فارس - دولت انقلابی - صادق خلیلیان - پادشاه ایران - اراده - حکومت - دوره پهلوی - حل مشکلات - استاندار - عزل و نصب - خبرگزاری - خلیلیان - انقلابی - مشکلات - پیروزی - پادشاه - لیبرال - دخالت - گزارش - متنوع - پهلوی - مردمی - قرار

آخرین اخبار سرویس:
آمریکا جایگاهی در بین ملت ایران ندارد/ اهمیت برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم 13 آبان

حقوق رانندگان مهریز از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد

امام جمعه موقت شیراز: مردم باید اثرات مثبت سفر هیئت دولت را مشاهده کنند

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کردند

تاکید رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بر تولید برنامه های تلویزیونی با محوریت صلح و سازش

منفورترین دولت امروز دولت آمریکا است/ اهمیت برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم 13 آبان

اظهارات جدید نماینده مجلس درباره نحوه تامین بودجه رتبه بندی معلمان

دولت برای حل مشکل بیکاری و مسکن جوانان تلاش کند

ماجرای درخواست اعدام برای علامه امینی و حکم جالب قاضی القضات بغداد

ارتباط همدفمند حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی لارستان با دفتر تقریب مذاهب

دیپلماسی نظامی همگرایی منطقه ای به دنبال دارد

امام جمعه سمنان: تبیین دستاوردهای نظام برای جوانان ضامن بقای انقلاب است

انتقاد رییس جمهور از تاخیر در بهره برداری خط آهن میانه- اردبیل

هنوز از عدالت اجتماعی فاصله داریم /طرح جهش مسکن، افراد محروم را صاحب خانه کند

نماز جمعه تهران پس از 20 ماه وقفه

امام جمعه ساری: آنهایی که 18میلیارد دلار ارز و 60تن طلا را بی رویه مصرف کردند محاکمه شوند

نخستین نماز جمعه تهران پس از 20 ماه +فیلم

ویدئو / نخستین نماز جمعه تهران بعد از 20 ماه

مساجد باید در محلات استقرار خود اثرگذار امور فرهنگی و دینی باشند

امام جمعه رشت: برخی از آقازاده ها 40 سال خون مردم را در شیشه کرده و کشور را به این روز انداختند

وظیفه دولتمردان خنثی کردن آثار تحریم هاست

وحدت ضرورتی فطری و رمز اقتدار اسلام است

نماز جمعه تهران با حضور مهمانان خارجی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

محاکمه مسببان وضعیت موجود کشور مطالبه مردم از دستگاه قضا است

پاسخ به پرسش رییس جمهور

نگاه دولت به شهرها باید عادلانه و متناسب با توسعه متوازن باشد

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در کنگره «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی»

تصاویر | برگزاری نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

حضور آیت الله رییسی در جمع صمیمی مردم روستای فتحعلی پارس آباد

رییس جمهور: خط آهن میانه - اردبیل باید خیلی زودتر از این ها به بهره برداری می رسید

قطع بیمه کشاورزان بویین میاندشت بی عدالتی است

مجموعه های مردمی نوآور حمایت مالی نمی شوند

راه اندازی اداره مستقل تعزیرات حکومتی در بستک

یعقوب هوشیار به عنوان شهردار منطقه 18 معارفه شد

تصاویر| سفر رییس جمهور به استان اردبیل

اولین نماز جمعه در پایتخت پس از 20 ماه/ علی اکبری: یکی از بزرگترین خسارت های کرونا، محدود سازی مجامع معنوی، به خصوص نماز جمعه در تهران بود

استخدام فروشنده و مسئول هماهنگی در یک فروشگاه بزرگ و معتبر مبلمان

استخدام طراح و گرافیست در شرکت پایا سپهر الوند در همدان

استخدام کارشناس پشتیبانی (مرکز تماس) با بیمه در داده سامانه فن آوا در تهران

هدف وحدت اسلامی ساختن جامعه بشری بر اساس مباحث اخلاقی است

حوزه های علمیه و دانشگاه ها کادرسازی کنند/دشمن به دنبال تفرفه افکنی مذهبی

لزوم توجه ویژه به ظرفیت های آذربایجان غربی/ مدیرانی که صلاحیت علمی و تقوایی دارند، انتخاب شوند

اعمال محدودیت برای کارمندان واکسن نزده از فردا

وزیر ارشاد وارد اصلاندوز شد

امام جمعه تبریز: اگر تا دیروز دنبال گزینه خودتان بودید دیگر استاندار جدید انتخاب شد به او کمک کنید

انتخاب رییس اجرایی دولت هنگ کنگ مارس 2022 صورت می گیرد

امام خمینی (ره) با نامگذاری هفته وحدت مسلمانان را بیدار کرد

وزیر اقتصاد: منطقه آزاد بیله سوار تا 5 ماه آینده کلنگ زنی می شود

نمایندگان سازمان زندان ها از زندان های کهگیلویه وبویراحمد بازدید کردند/ پوشش 95 درصدی زندانیان از خدمات الکترونیک

آغاز برگزاری دوره مربیگری بین المللی کشتی آزاد در بیرجند

مشارکت اثربخش شهروندان در نگهداشت پایدار شهر

 علم الهدی: فضای مجازی بستر گناه است

سفر رییس جمهور به اردبیل به روایت تصویر

نگاه دولت به شهرها باید عادلانه و مقارن با توسعه متوازن باشد

برخی افراد و گروه ها از مهره چینی و سهم خواهی از استاندار جدید پرهیز کنند

استکبار برای تشدید اختلافات در منطقه زمینه سازی می کند

تکمیل راه آهن میانه اردبیل با جدیت دنبال شود/افتتاح تا یک سال و نیم دیگر

وزیر ارشاد با تاخیر وارد اصلاندوز شد

امام صادق(ع) شئون مختلف جامعه شیعه را مهندسی کردند

هیئتی از مجلس برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان عازم تاشکند شد

دانشجویان دانش خود را به امام رضا(ع) گره بزنند

گزیده سخنان ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد

واکنش ضرغامی به خبر سکته اش: فهمیدم خیلی ها نگرانم هستند!

امروز آمریکا با هشت تریلیون دلار هزینه کرد و کشته های زیاد باید از منطقه بیرون برود/ مثلث عبری- عربی- غربی دست از فتنه برنخواهد داشت

وجود اختلافات دامنه دار بین مذاهب اسلامی بستری برای فعال شدن دشمنان اسلام است

فرایند تبدیل دانشجویان به دانشجوی تراز نظام جمهوری اسلامی / علم با ثروت بهتر است

اصلاح ساختار بانک ها تاثیر بالقوه ای در نشکلات اقتصادی دارد

(تصاویر) نماز جمعه تهران پس از 20 ماه تعطیلی

امام جمعه زاهدان: استاندار در انتخاب همکاران تحت تاثیر فشارهای افراد و گروه ها قرار نگیرد

وحدت شیعه و سنی ضرورت عقلی و شرعی است

رزمایش فاتحان خیبر دشمن را سرجایش نشاند

چه کسی هزینه های سفر احمدی نژاد به امارات را داد؟

با 7 معمای ساده هوش خود را محک بزنید

برپایی نماز جمعه جزو اولین اقدامات امام خمینی (ره) بعد از انقلاب در ایران بود

مغان قلب تپنده کشاورزی و ستون امنیت غذایی کشور است

راهی جز ساختن سد تنگ سرخ وجود ندارد

ولایت مداری و حفظ اتحاد برای غلبه بر مشکلات ضروری است

عدم وجود تناسب ساختار سازمان حفاظت محیط زیست با ماموریتها و وظایف آن

عدالت محوری و مبارزه با فساد فلسفه وجودی انقلاب اسلامی است

بازدید رییس جمهور از طرح شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین

رییس جمهور: تا یک سال آینده سوت قطار در اردبیل به صدا در خواهد آمد

امام جمعه همدان: برای استاندار جدید سهم خواهی و مهره چینی نکنید

بازگشت به نماز جمعه پس از 20 ماه وقفه | امام جمعه موقت تهران: فضای اداری کشور نیازمند یک تحول است

به دنبال عدالت حداکثری هستیم

سیاست های منطقی دولت امیدآفرینی به همراه داشت

اقامه نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

حفظ وحدت مسلمانان برای جلوگیری از تفرقه افکنی دشمنان

امام جمعه ایلام: وحدت، برادری و همدلی نیاز امروز جامعه است

عکس | اختتامیه گردهمایی رتبه های برتر کنکور سراسری

پیگیری مطالبات مردم هدف سفر به اردبیل/اعتبارات خوبی در راه است

شوخی شاعرانه وزیر راه با ماجرای سکته کردن ضرغامی | امان از شیرین زبانی و طنازی سید عزیز!

امام جمعه اصفهان: نبایدبه دشمنان فرصت اختلاف افکنی داد

اشتراک بر روی بندگی خدا تفرقه را از بین می برد

استخدام کارگر ساده با بیمه در مجموعه محصولات دریایی رهنما در گیلان

بسیج رسانه طرح تقویت و حمایت از اصحاب رسانه را دنبال می کند

دانشجویان محدودیت های خود را به وجود نامحدود امام رضا(ع) گره بزنند

اقامه اولین نماز جمعه تهران پس از 20 ماه

جامعه به خصوص روحانیت نسبت به مرزهای اعتقادی، اخلاقی و فکری مسؤول هستند

امام جمعه دامغان: هفته وحدت فرصت توجه به مشترکات دینی شیعه و سنی است

(تصاویر) تشییع و خاکسپاری فرزند شهید پرازیده که خودسوزی کرد

اراده دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات خوزستان

اراده دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات خوزستان