مطالب مرتبط:
دانش آموزان ایرانی واکسن ضد کرونای انستیتو پاستور میزنند
روسیه واکسن کرونای آدامسی می سازد
خودمان توانستیم: افتخار و غرور با واکسن تمام ایرانی فخراوک
دانستنی هایی درباره واکسن کرونای انستیتو پاستور
سنگاپور واکسن کرونای چینی سینوواک را در درمانگاه های خصوصی به مردم عرضه می کند
-65 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 29 خرداد 1400 ساعت 10:202021-06-19پزشكي

واکسن کرونای ایرانی کاملا سالم است! / عوارض ناشی از واکسن وطنی ناچیز بوده است!


براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت مطالعه بالینی واکسن کرونای برکت تـا تاریـخ 24 خـرداد 1400 نشـان می دهد کــه واکسـن کووایــران در دوز 5 میکروگرم به خوبـی تحمـل می شود و تـاکنـون هیـچ حادثه نامطلـوب و تلخی در این زمینه و پس از تزریق واکسـن مشـاهده نشـده اسـت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، مطابق این گزارش وزارت بهداشت، اولیـن مطالعـه کارآزمایی بالینی واکسـن از تاریـخ نهم دی ماه 1399 آغـاز و در 14 اسفند ماه 1399 بـا تزریـق دوم آخریـن داوطلـب به پایان رسید.

براساس گزارش منتشر شده گویا در این فاز 56 داوطلـب بـه صـورت تصادفـی به سـه گـروه پلاسـبو (دارونما) با هشت نفر، واکسـن 3 میکروگـرم با 24 نفـر و واکسـن 5 میکروگـرم با 24 نفـر تخصیـص داده شـده است.

این گزارش شامل دو بخش اصلی است.

در بخش نخست آن، به روند چگونگی اجرای فازهای مختلف این پژوهش اشاره شده و در فصل دوم با تحلیل داده ها، نتایج نهایی تزریق واکسن کرونا منتشر شده است.

در این گزارش با اشاره به فــاز 2 واکســن کووایــران برکــت که از تاریــخ 25 اسفند ماه 1399 تا چهارم خرداد ماه 1400 طول کشید آمده است: تعـداد 280 داوطلـب شامل 200 شـرکت کننـده 18 تا 50 سال و 80 شـرکت کننـده 51 تا 75 سـال در این فاز شرکت داشتند که واکسـن 5 میکروگـرم برای 224 نفـر و پلاسـبو برای 56 نفـر را بـه صـورت دو دوز تزریـق عضلانـی بـه فاصلـه 28 روز، با هدف اصلی بررسـی ایمنـی زایـی واکسـن 5 میکروگـرم دریافـت کردنـد.

فاز سوم مطالعه این مطالعه اما گویا فاز سومی هم دارد.

فازی که بـا هـدف اصلـی تعییـن اثربخشـی واکسـن در تاریـخ پنجم اردیبهشت ماه 1400 بـر روی جمعیـت هـدف 20 هـزار نفـر در محـدوده سـنی 18 تـا 75 سـال آغـاز شـد.

براساس این گزارش در این فاز دو سـوم شـرکت کننـدگان در ایـن مطالعـه بـه تصـادف واکسـن 5 میکروگـرم و یک سـوم افـراد پلاسـبو دریافت مـی کننـد.

نقطه، سرخط اما شاید مهمترین بخش این گزارش، قسمت نتایج حاصل از این تحقیق باشد که می تواند محکی باشد برای اثربخشی و بررسی آثار جانبی احتمالی واکسن کرونا.

در بخشی از این نتیجه درج شده در این گزارش آمده است: بررسـی داده هـای مجموعـه مطالعـات واکسـن کووایـران برکـت تـا تاریـخ 24 خـرداد 1400 نشـان می دهد کــه واکســن کووایــران در دوز 5 میکروگــرم بخوبـی تحمـل مـی شـود و تـا کنـون هیـچ رخـداد نامطلـوب جـدی مرتبـط بـا ایـن واکسـن مشـاهده نشـده اسـت.

همچنین تحلیـل عـوارض جانبـی مرتبـط ثبـت شـده در 368 داوطلـب، در فـاز یـک و فـاز دو کـه حداقـل یـک دوز واکسـن دریافـت کـرده انـد، نشـان داد کـه بیشـترین عارضه گزارش شـده توسـط داوطلبـان شـامل درد محل تزریـق، درد عضلانی، ضعـف و سـردرد مـی باشـد کـه اکثریـت آن هـا نیـازی بـه مداخلـه ی پزشـکی نداشـته و یـا بـا مصـرف مسـکن خوراکـی توسـط داوطلـب کمتـر از 24 سـاعت برطـرف شـده است.

این بخش از گزارش همچنین می افزاید: نتایـج ایمنـی زایـی مطالعـه فـاز یـک داوطلبـان کمتـر از پنجـاه سـال نشـان داد کـه پاسـخ ایمنـی ایجـاد شـده توسـط واکسـن 5 میکروگـرم نسـبت بـه 3 میکروگـرم در دو تزریق به فاصلـه ی 14 روز، پاسـخ مطلوب تـری را دو هفتـه بعـد از دوز دوم ایجـاد مـی نمایـد .

ضمن آنکه ایــن نتایــج در مطالعـه فـاز یـک 51 تـا 75 سـال نیـز تاییـد گردیـد.

اما در عین حال مهـم تریـن یافتـه ی قابـل اطمینـان در مطالعـات فـاز یـک مربوط به نتایـج تسـت خنثـی سـازی ویــروس (cVNT Test Neutralizing Virus Conventional)کــه نشــان مــی دهــد 95 درصــد ســرم افـراد دریافـت کننـده ی دو دوز واکسـن 5 میکروگـرم بـه فاصلـه دو هفتـه مـی توانـد منجـر بـه خنثـی سـازی ویـروس بـا رقـت بیـش از 16.

1 بشـود.

همچنین ادامـه ی مطالعـات واکسـن کووایـران بـا مطالعـه ی فـاز دوم بـا تزریـق واکسـن 5 میکروگـرم (بـا فاصلـه 4 هفتـه، بـر خـاف فاصلـه ی 2 هفتـه در فـاز اول) نشـان می دهد کـه هماننـد یافتـه هـای سـایر مطالعات پیشـنهاد دهنـده ی ایـن افزایـش فاصلـه ی تجویـز واکسـن، تغییـر فاصلـه ی دو هفتـه بـه 4 هفتـه، سیسـتم ایمنـی هومـورال را بطـور موثرتـری تحریـک مـی نمایـد.

از سویی این گزارش تایید می کند که براساس نتیجـه ی تسـت cVNT حـدود 94 درصـد داوطلبـان در روز 42 قـادر به خنثی سـازی ویروس وحشـی هسـتند.

ایـن مقـدار در گـروه پالسـبو 18 درصـد مشـاهده شـد کـه قابـل انتسـاب بـه ابتـلای بـدون علامـت داوطلبـان در طـول مطالعـه مـی باشـد.

و بالاخره آنکه تجمیـع نتایـج تسـت خنثـی سـازی ویـروس cVNT افـراد واکسـینه بـا دوز 5 میکروگـرم در فــاز یــک و دو نشــان می دهد کــه ســرم 93.

5 % داوطلبــان قــادر بــه خنثــی کــردن ویــروس مــی باشــد.

این گزارش در پایان با اشاره به جامعه آماری این مطالعه بیان می کند در مطالعــه فــاز 3 ،تــا تاریــخ 24 خــرداد، 90 درصــد داوطلبیــن (18 هــزار داوطلــب از مجمــوع 20 هــزار داوطلـب) تزریـق اول و بیـش از 2 هـزار داوطلـب هـر دو دوز واکسـن/ پالسـبو را دریافـت کـرده انـد.

در عین حال 230 داوطلـب بـرای اطمینـان از سـامتی جهـت ویزیـت حضـوری مراجعـه داشـته انـد که عـوارض گـزارش شـده توسـط داوطلبـان تـا کنـون همگـی عارضـه خفیـف طبقـه بنـدی شـده اسـت.

همچنین تعـداد 63 داوطلـب PCR مثبـت داشـتند کـه همگـی آن هـا قبـل از تزریـق دوم بـوده اسـت.

و در نهایت 54 داوطلـب درمـان سـرپایی دریافـت کرده انـد و 9 بیمـار در بیمارسـتان بسـتری شـده انـد کـه مراحـل درمانـی خـود را طـی مـی کننـد.

حالا با تکمیل تدریجی سایر واکسن های ایرانی باید منتظر ماند تا نتایج حاصل از بررسی این واکسن ها نیز مشخص شود.

واکسن هایی که وزیر بهداشت در مورد آنها ادعا کرده که موثرترین واکسن کرونای دنیاست!
کلید واژه ها: گزارش - وزارت بهداشت - واکسن کرونای برکت - کارآزمایی بالینی - واکسن - بالینی - بهداشت - منتشر - وزارت - نهم دی ماه - خبرگزاری - خبرنگار - اجتماعی - مطالعه - ایرانی - نهم دی - دی ماه - تزریق - مختلف - عوارض - پایان - اسفند - حادثه - تلخی - سالم - وطنی - برکت - روند - نخست - گویا

آخرین اخبار سرویس:
ویدئو | حریرچی: واکسینه شده ها هم ناقل کرونا هستند

واکنش جهانپور به 3 شایعه درباره واکسن های داخلی

نکاتی برای جلوگیری از افزایش فشار خون

استخدام منشی در مرکز مشاوره و درمان اعتیاد کیمیای رهایی در تهران

فواید کافیین در کاهش خطر ابتلا به سرطان و سنگ کلیه

ایران پیشتاز اهدای خون در دوران کرونا

کودکانی که نباید ماسک بزنند

تعداد مبتلایان به ویروس دلتا بین افراد واکسینه شده بیشتر است

بازدید بیش از 3 هزار اماکن عمومی سلامت محور در کیش

80 تا 85 درصد ابتلا به کرونا دلتا بدون علامت است

ببینید | تغییرات نگران کننده ویروس دلتا از زبان حریرچی

سامانه نام نویسی واکسیناسیون برای 55 ساله ها باز شد

بیمارستان پشتیبان شماره 4 در صورت ادامه وضعیت کنونی شیوع کرونا در شیراز راه اندازی می شود

ثبت نام گروه سنی جدید واکسیناسیون کرونا

اوضاع سختِ بیمارستان ها و کادر درمان؛ تهران در اوج کرونا

افزایش مرگ ومیر ناشی از آریتمی قلبی در جوانان

متخصص طب ایرانی: با شربت تمبرهندی از گرمازدگی جلوگیری کنید/علائم گرمازدگی چیست؟

بهترین تجهیزات پزشکی که سلامت انسان را حفظ می کند

وضعیت کرونایی اردبیل وخیم شد / 6 شهرستان قرمز و 5 شهرستان نارنجی / بستری 100 بیمار جدید کرونایی در استان

آیا کافیین در کاهش خطر ابتلا به سرطان و سنگ کلیه موثر است؟

فرمول شیمیایی و ترکیبات آنتی اسکالانت

واکسیناسیون کرونا برای فرهنگیان لرستان آغاز شد

آخرین وضعیت کرونا در اردبیل

بهترین راه چربی سوزی چیست؟

ویروس کرونا تاکنون 15 بار جهش داشته است

فارس روزانه 2 هزار واحد خون نیاز دارد/تامین 100 درصدی پلاکت در استان

آرایش جدید سویه دلتا؛ ابتلای بدون علامت!+ فیلم

ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای متولدین 1345 به قبل

روند ابتلا به کرونا در بابل افزایشی است

اوضاع مشهد بحرانی است/ 23 فوتی و 380 بستری جدید کرونایی طی 24 ساعت گذشته

رعایت سختگیرانه پروتکل ها، آموزش حضوری را امکان پذیر می کند

ادامه کمک های بهداشتی هلال احمر به محله هرندی تهران

عوارضِ واکسن کرونا چند روز طول می کشد؟

تعداد بستری های کرونا در مازندران از 3 هزار نفر بالا رفت

آمار نزولی ابتلا به هپاتیت در کشور

روند ابتلای به کرونا در بابل افزایشی است

مصرف میوه ها و سبزیجات خطر کاهش شناختی را کاهش می دهند

تکمیل ظرفیت بستری بیماران کرونایی در شادگان

مهران مدیری چگونه کرونا گرفت؟+ آخرین وضعیت

زنگ خطر تکمیل بیمارستان های کرونایی در فارس/افزایش بی سابقه ابتلا

نتایج ترسناک تحقیق جدید درباره سویه دلتا ویروس کرونا

آخرین آمار کرونا در اردبیل| بستری 100 مبتلای جدید/ تغییر وضعیت 7 شهرستان

واکنش جهانپور به 3 شایعه در خصوص واکسن های داخلی

عوارض مصرف رازیانه که تا به حال نمی دانستید

7 نوع بیماری، ارتباط مستقیم با فقر ویتامین دی دارند

حمایت 12 میلیاردی از طرح های برتر حوزه های بهداشت و سلامت

عوارض زیاده روی در مصرف رازیانه

بیانیه ای سازمان نظام پزشکی مشهد در وضعیت وخیم کرونا در این شهر

قرص زینک پلاس برای چیست؟

فوت 16 بیمار مبتلا به کرونا در البرز

مهران مدیری هم به دلیل ابتلاء به کرونا در بیمارستان بستری شد

بیش از 4000 یزدی به کرونا در یک هفته کرونا گرفتند

آرایش جدید سویه دلتا؛ ابتلای بدون علامت!

واقعیت های استفاده از کرم های آفتاب سوختگی

بیشتر مبتلایان به گونه دلتا واکسن کرونا زده اند

چرا پلاسما درمانی بیماران کرونایی کم رنگ شد

اگر فقط گوشت بخوریم، چه اتفاقی می افتد؟

متهم ردیف اول افزایش ابتلا به ویروس کرونا دورهمی های خانوادگی است

چرا دچار کمبود ویتامین D می شویم؟

تهران در اوج کرونا/ اوضاع سخت بیمارستان ها و کادر درمان

آمار جهانی کرونا/ شمار مبتلایان از 198 میلیون نفر گذشت

اورجینال اینتکس، یکه تاز در محصولات بادی

اینفوگرافیک/ تأثیر رژیم غذایی بر سرطان

رشد 81 درصدی قربانیان کرونا در هرمزگان

ببینید | تاثیر رژیم غذایی بر سرطان

مواردی که باید قبل از تزریق واکسن بدانید...

سامانه ثبت‎نام واکسیناسیون 55 سال به بالا فعال شد

تولید اَشکال مختلف واکسن کرونا به کجا رسید؟

معجزه این خوراکی ها برای بهبود یافتگان کرونا

خریداری مخازن اکسیژن برای 5 بیمارستان در زاهدان خاش و سراوان

اینفوگرافیک/ تأثیر رژیم غذایی بر سرطان

افزایش 100 درصدی بیماران با علایم کرونا در مشهدمقدس/ نهادهای مختلف متولی بهداشت و درمان خواستار تعطیلی کامل این کلانشهر شدند

برکت و سینوفارم کم عارضه ترین و آسترازنکا پرعارضه ترین واکسن های تزریق شده در ایران

راه اندازی مرکز جدید واکسیناسیون برای فرهنگیان ایلام

ایران پیشتاز اهدای خون در دوران کرونا

معجزه این خوراکی ها برای بهبود یافتگان کرونا

هر آنچه که باید درباره فواید ژل رویال بدانید

پلاکت و خون RH منفی مازاد نیست

سامانه نوبت دهی واکسیناسیون برای 55 سال به بالا فعال شد

جزییات نامه کادر درمان به وزیر بهداشت در مورد حقوق در دوران کرونا/ محرومیت پرستاران بخش خصوصی ادامه دارد

پیش بینی نحوه پیشرفت بیماری پارکینسون با هوش مصنوعی

معاون علوم پزشکی گیلان: خروج از منزل مساوی تماس با ویروس دلتا است

آسمان کرونا زده کرمانشاه/ نیمی از استان قرمز شد

جدیدترین وضعیت رنگ بندی آذربایجان غربی/ تعداد شهر های قرمز به 9 مورد رسید

عوارض مصرف رازیانه که تا به حال نمی دانستید

طرز تهیه موس شکلات وگان

ابتلای کودکان به گونه دلتا بیشتر شد/ نگاه کارشناسانه به بازگشایی مدارس

افزایش آمار ابتلای کودکان به کرونا دلتا | برای بازگشایی مدارس بی گدار به آب نزنید

خریداری مخازن اکسیژن برای 5 بیمارستان در زاهدان خارش و سراوان

رشد 80 درصدی ابتلا به کرونا در یک ماه گذشته

عوارض زیاده روی در مصرف رازیانه

7 نوع بیماری، ارتباط مستقیم با فقر ویتامین دی دارند

نامه سرگشاده استادان دانشگاه و پزشکان مشهد | امروز مشهد را تعطیل نکنید، فردا خیلی دیر است

قرص زینک پلاس برای چیست؟

اوضاع سختِ بیمارستان ها و کادر درمان/ تهران در اوج کرونا

هشدار درباره موج جدید کرونا در عراق

ثبت نام واکسن کرونا برای افراد بالای 55 سال آغاز شد

استخدام پرستار و مراقب بیمار اعصاب و روان در یک مرکز توانبخشی در تهران

بیشتر مبتلایان به گونه دلتا واکسن کرونا زده اند

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان: 15 بیمار کرونایی طی 24 ساعت گذشته فوت کردند

واکسن کرونای ایرانی کاملا سالم است! / عوارض ناشی از واکسن وطنی ناچیز بوده است!

واکسن کرونای ایرانی کاملا سالم است! / عوارض ناشی از واکسن وطنی ناچیز بوده است!