مطالب مرتبط:
رونمایی از «محور القدس» اثر مشترک گروه هایی از کشور های محور مقاومت+فیلم
سردار دهقان پس از ثبت نام: انتخابات کشور جای سلبریتی های سیاسی نیست
دیدار مسئولان چهارمحال وبختیاری بارییس سازمان برنامه وبودجه کشور
چند راهکار برای کاهش قیمت گوشت
رییس ستاد انتخابات کشور: 57 نفر در روز اول ثبت نام داوطلب شدند
-205 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400 ساعت 06:002021-05-12اقتصادي

راهکار هایی برای حل بحران سالمندی در کشور


بحران انفجار سالمندی غیرقابل انکار است، اما می توان با راهکار هایی از آن عبور کرد که این راه حل ها به دو دسته عبور از بحران و حل بحران تقسیم می شوند.

- ":  طبــق تعریــف سـازمان بهداشـت جهانــی، افــراد بـالای 60 الــی 65 سـال در ردیـف سـالمندان قـرار می گیرنــد و افزایش آمــار سـالمندان همــواره یکــی از محورهـای مهــم صحـبـت کارشناسـان جمعیــت و مســئولین مرتبــط اســت؛ اغـلـب، صعــود نمــودار امـیـد بـه زندگــی یـا بـه عبارتـی افزایـش تعـداد افــراد بالای 65 سـال رابطــه مســتقیمی بـا کاهش نــرخ بــاروری و جمعیــت دارد کــه می توانــد تبعــات مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی، نظامــی و حتــی سیاســی را بــه دنبــال داشــته باشــد.

طبــق آمــار تــا ســال 2050 میــادی، 1.

5 میلیــارد نفر (16 درصــد) از مــردم جهــان ســالمند خواهنــد شــد و براســاس اعــداد و ارقـام داخلــی، 22.

7 درصد جمعیــت ایــران نیــز تا سـال 1420 شمـسـی در ایــن ردیـف قـرار خواهـند گرفت؛ البتــه متاســفانه بایــد گفــت سال هاســت کــه شــیب صعــودی ایــن نمــودار در کشــور های مختلــف جهــان آغــاز شــده و تعــداد زیــادی از کشــور های صنعتــی و توســعه یافتــه هــم اکنــون بــا معضــات آن دســت و پنجــه نــرم می کننـدـ از جملــه کشــور های درگیــر بحــران جمعیــت می تــوان بــه ژاپــن اشــاره کــرد کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم گام در مســیر صنـعت و اقتصــاد گذاشـت، تـا جایـی کــه امــروزه بـه سـومین اقتصــاد جهــان تبدیــل شــده و از دیـگـر رتـبه هــای آن می تــوان بــه ســالخورده ترین کشــور نیــز دنیــا اشــاره کــرد؛ رتبــه ای کــه دســتخوش تغییــر ســبک زندگــی و سیاســت هــای اتخــاذی پــس از جنــگ اســت؛ به طــوری کــه در ایــن کشــور صنعتــی شــدن، رشــد ســریع اقتصــاد و در نتیجــه تغییــر سـاختار خانوادگــی و اجتماعــی از اصیل تریــن عوامــل کاهــش ازدواج و افزایــش امیــد بــه زندگــی تـا 84 ســال شــناخته می شــود.

اگرچــه سـالمندی بــه هیــچ وجــه بیمــاری و مشــکل بــه حســاب نمی آیــد امــا قــرار گرفتــن در ایــن بـازه زمانــی از عمــر اغـلـب مشــکلات و بیـمـاری هایی بـرای فرد و هزینــه هایی را نیــز بـرای کشــور بـه همــراه خواهــد داشت؛ هزینــه نگـهـداری سـالمندان نخستین مســئله ای اســت کـه بـا افزایـش ایــن ردیف جمعیـتی می توانــد بـه بحــران تبدیــل شـود، ایــن قشــر از نظــر مالـی وابســته بـه جمعیت (فرزنــدان و یـا نزدیــکان خـود) هســتند؛ همانـطـور کـه گفـتـه شـد در طـرف مقابــل داستان بـا کاهـش جمعیت (15 الی 65 سال) رو بـه رو هســتیم که خـود عامل کـم شـدن نیــروی کار و در نتیجــه کاهش تولیــد و تــوان اقتصــادی می شــود.

وجــود تــوان تولیــد و نبــود نیــروی کار کافــی ســبب می شــود بــرای جبــران ایــن خــلا مهاجــران کاری وارد کشــور شـوند؛ افــرادی از کشـور های مختلــف کـه هرکـدام سـبک زندگــی و فرهنــگ مخـتـص کشـور خودشــان را منتقـل خواهـند کــرد و در آن زمــان بایــد در انتظــار تغییــر فرهنــگ بــه ســمت و ســویی نامعلــوم باشــیم؛ بحــران دیـگـری کـه شـاید کمـتـر به چشـم آیــد، ضعـیـف شـدن نیــروی دفاعــی اسـت در قرن 21 تصــور عامـه مـردم ایـن اســت که بـرای دفــاع از مرزهــای کشــور بـا وجــود تسـلیحات پیـشرفته نظامــی، دیـگـر نیــازی به سـربازان پیــاده نیـسـت؛ کــه فرضــی کامــلاً اشــتباه اســت! و می تــوان گفــت ســالخوردگی و قــدرت نظامــی رابطــه عکــس تنگاتنگــی بــا یکدیگـر دارنـد.

از طرفی کاهش قدرت نظامی، سو استفاده های سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت؛ از دیـگـر عرصه هـای مهـمـی کـه جوانــان نقـش ویــژه و پررنـگی در آن دارنـد باید بـه پیـشرفت هـای علـمی اشــاره کـرد و بـه میــزان کاهـش جمعیــت جـوان کشـور در ایـن حـوزه دچـار ضعــف خواهیـم شد، البته مهم تر از بررسی شرایط حال و اشتباهات گذشته باید نگاهی به آینده داشت.

اگرچه رویارویی با بحران انفجار سالمندی غیرقابل انکار است، اما می توان با شرایط بهتری از آن عبور کرد که نیازمند برنامه ریزی و کسب آمادگی های لازم است و به طور کلی شاید بتوان راه حل های موجود را در دو دسته طبقه بندی کرد؛ عبور از بحران و حل بحران.

الف - عبور از بحران؛ که شامل موارد زیر خواهد شد: 1- تلاش برای پوشش بیمه ای مناسب که به دلیل مصرف مداوم و مکرر از خدمات درمانی توسط سالمندان و همچنین طولانی تر بودن زمان بستری آنان در مراکز درمانی اهمیت بالایی دارد.

2- افزایش خانه های سالمندان با توجه به تعداد قابل پیش بینی جمعیت آنان.

3- افزایش سهمیه و آموزش کادر درمان کافی برای نگهداری از سالمندان در مراکز درمانی.

4- فرهنگسازی و ارائه عمومی آموزش های ابتدایی برای نگهداری از سالمندان.

ب - حل بحران سالخوردگی در یک کشور مشکلی نیست که با سیاست های یک روزه و چند ماهه بتوان از آن عبور کرد و نیازمند برنامه ریزی جامع و طولانی مدت است که به چند مورد از این دسته سیاسته ا اشاره می کنیم: 1- ایجاد تسهیلات ازدواج که قابلیت اجرایی و پشتوانه مالی لازم را دارا باشد.

2- ایجاد تسهیلات و بسته های تشویقی فرزند آوری؛ این دو مورد بدون شک بدون قانونگذاری نیازمند حسن اجرای آن است.

3- فرهنگسازی در خانواده ها برای داشتن بالای دو فرزند.

4- استفاده از بستر رسانه ای و دستگاه های تبلیغاتی در این راستا.

با تمــام ایــن تفاســیر، بحــران جمعیــت و سـالخوردگی مســئله ای غیــر قابل انــکار در آیـنـده ای نـه چنــدان دور اســت که بـا تصمیـمـات غلــط، بـی توجهــی و سـهل انــگاری کـه در سـالیان گذشـته انـجـام شـده، بـه آن می رسـیم و تنـهـا راه بـرون رفـت از آن تغییــر رویکــرد مســئولین و آگاه سـازی مـردم از بحرانی اســت کـه همـگـی بـا آن روبه رو خواهیـم شد.


کلید واژه ها: بحران - حل بحران - سالمندی - بحران سالمندی - راهکار - توان - عبور - هایی - انفجار - افزایش - انکار - کشور - کاهش

آخرین اخبار سرویس:
تحلیل بنیادی شسپا + مشخصات کامل نماد شسپا در بورس

بیش از 900 بنگاه صنعتی راه اندازی شد

قیمت مسکن در جنوب تهران چقدر است؟ + جدول قیمت

تولید سالانه کاغذ به 105 هزار تن افزایش می یابد

کلاهبرداران رمزارزی در کمین مردم

جزییات وام مسکن کم بهره و مدت دار به کارگران!

دریافتی بازنشستگان کاهش می یابد؟

اجرای 3 فاز از بزرگترین پروژه ملی با اعتبارات 300 میلیون دلاری/آغاز بهره برداری از شتابگر خطی

درخواست جلیلی از مردم برای پرداخت بدهی اش

برخی می خواهند خط بطلان بر کلیت حقوق کار بکشند

آمار کرونا جهان 29 خرداد؛ 8523 فوتی و 400 هزار ابتلای جدید

تحلیل بنیادی تلیسه + مشخصات کامل نماد تلیسه در بورس

برنامه قطعی برق استان مرکزی 29 تا 31 خرداد 1400 + لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اراک

قیمت تمام شده خودرو / شاهین هم با ضرر فروخته شد

تاثیر منفی ماده 77 قانون تامین اجتماعی بر متناسب سازی 1400/ چگونه می توان فرمولی به نفع حداقل بگیران نوشت؟

زیر و بم جدیدترین مدل خودرو لکسوس NX را ببینید

پیش بینی قیمت طلا در هفته اول تیر

رییس اتحادیه بارفروشان تهران: باید باغات را قطره ای کنیم

خبر مهم برای بازنشستگان/ مجوز جدید برای استفاده از امکانات نقدی و غیر نقدی دستگاهها صادر شد

کارشناس فروش تلفنی مواد غذایی شرق تهران

کلاهبرداران رمزارزی در کمین مردم

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت های دانش بنیان در الکامپ

قیمت بیت کوین، امروز 1400/03/29

ثبت نام فروش فوری سایپا امروز شنبه 29 خردا 1400

5 شهر و 243 روستا آذربایجان شرقی در وضعیت قرمز آبی

تحلیل بنیادی حریل + مشخصات کامل نماد حریل در بورس

شاه ویسی: معیشت و صادرات غیرنفتی اولویت های دولت سیزدهم/ نیاز به رشد اقتصادی 5 تا 8 درصدی برای جبران عقب ماندگی ها

افزایش نامتعارف هزینه تولید در سینما/ دچار شبه ورشکستگی شده ایم!

افزایش نامتعارف هزینه تولید در سینما/ دچار شبه ورشکستگی شده ایم!

سقف وام ودیعه مسکن 10 هزار میلیارد تومان تعیین شد

بهبودی بیش از 163 میلیون بیمار کرونایی در جهان

رمزگشایی از پرونده املاک پایتخت

درخواست کمک سعید جلیلی از مردم برای پرداخت بدهی 150 میلیون تومانی اش

استخدام تعدادی نیروی خانوم جهت شرکت خدماتی(با جای خواب مجهز)

سرمایه گذارجهت نمایشگاه درب باغی

دعوت به سرمایه گذاری در شعبه2تولیدی تیرچه ویونولیت

کار در موسسه آموزشی تجاری(بستک)

آموزش و ارائه مدرک دندانسازی ( کارآموزی دندانسازی)

شریک مکانیکی

چه دولتی در راه است؟

تمرکز بر تولید مسکن یا صادرات؟

ریزش شاخص سهام در بورس نیویورک

تغییر رنگ خودرو چه مراحلی دارد؟

استخدام مشاور مبتدی و حرفه ای

آموزش و اشتغالزایی رشته برد لوازم خانگی

نیازمند شاگرد و استاکار نجاری و کابینت

فروشنده خانم بازار مرکزی

خانم واقا جهت مونتاژ برس مو

کرونا بنادر جنوب چین را از کار انداخت

فردا چه خواهد شد؟ چه باید کرد؟

مقایسه میزان مشارکت هفت استان در انتخابات دوره قبل و امسال

همکار خانم در قهوه فروشی

تولید محتوا

کارگر ساده افغانی نیازمندیم

چگونه با وجود مشغله های روزانه برای ورزش کردن وقت پیدا کنیم؟

تکلیف بیمه های تکمیلی پس از حذف دفترچه کاغذی و اجرای نسخه الکترونیک

تکلیف بیمه های تکمیلی پس از حذف دفترچه کاغذی و اجرای «نسخه الکترونیک»

دریاچه ارومیه عقب گرد کند، خسارت زیادی را متحمل خواهیم شد

تکلیف بیمه های تکمیلی پس از حذف دفترچه کاغذی و اجرای نسخه الکترونیک

بیت کوین و طلا زیر سایه دلار / اقدام جدید چین برای ارزهای دیجیتالی

توانایی یادآوری خواب ها

اعلام آخرین آمار مشارکت در خراسان رضوی

پرستار خانم سالمند

استخدام آژانس مسافرتی و بازرگانی

سرمایه گذاری در بازار مسکن

اجاره صندلی آرایشگا مردانه( قلهک)

فرصت شغلی برای افراد جویای کار در شرکت

استخدام حسابداریه آسان خانم یا اقا

استخدام (جذب) اکیپ بلوکه زن ماهر (شیفت صبح)

نیازمندمنشی خانم جهت دفترمعماری.نمایشگاه دکوراسیون

بازاریاب موادغذایی برای تمام نقاط استان وشهرکرمان

نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور به 2.5درصد رسید

اعطای نمایندگی فروش اینترنتی

منشی آقا دفتر سینمایی پاره وقت

استخدام کارشناس فروش خانم

کارمند فروشنده خانم جهت تور داخلی و خارجی

کارگرنیمه ماهر جوشکاری نیازمندم

استخدام همکار خانم در دفتر بیمه

به یک خانوار بابت سرایداری نیازمندیم

حسابدار خانم

استخدام نیروی کار

بازاریاب پخش مواد غذایی

سنگ کاری و اجر نما

تجهیزات اشپز خانه

شریک و سرمایه گذار

استخدام پرسنل حرفه ای در تمامی لاین ها

سرایداری و باغبانی

منشی جهت شیفت صبح در تاکسی تلفنی

سالن زیبایی تیام

به چرخ کار و وسط کار خانم و اقا نیازمندیم

دریاچه ارومیه عقب گرد کند، خسارت زیادی را متحمل خواهیم شد

تشخیص سریع کووید-19 با نوارهای آزمایشی پیشرفته

خرید و فروش آرا در شهرستان پردیس / بازداشت متخلفان

تویوتا کرولا ارزش خرید دارد یا تویوتا پریوس؟ + مشخصات فنی

پایان رای گیری در خراسان جنوبی

به تعدادی خانم بازاریاب با فن بیان قوی نیازمندیم

و شرکت آرایشی و بهداشتی ایران

نیازمند دو نفر نیرو جهت کار در مغازه میوه فروشی

باربری پارسا

چیدمان ابزار آلات داخل جعبه در منزل

راهکار هایی برای حل بحران سالمندی در کشور

راهکار هایی برای حل بحران سالمندی در کشور