مطالب مرتبط:
مشارکت سهام داران عدالت در انتخاب مدیران متخصص برای سرمایه گذاری استانی/ انتخابات سراسری 20 اسفند
65 درصد اعضای شرکت سهام عدالت خراسان شمالی در سجام ثبت نام کرده اند
چه خبر از سود سهام عدالت؟
سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری فیسبوک در بخش خبر
بازسازی فرودگاه موصل و جذب سرمایه گذاری های جدید
-2 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 8 اسفند 1399 ساعت 17:402021-02-26سياسي

بررسی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت درآستانه انتخابات20اسفند


ـتای اجــرای فرمــان مقــام معظــم رهبــری و موافقـت با درخواسـت رییس جمهور مبنـی بـرآزادسـازی سـهام عدالـت، سـازمان خصوصـی سـازی بـا همـکاری و مشـارکت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و سـایر نهادهـا در بـازار سـرمایه، - " در راســتای اجــرای فرمــان مقــام معظــم رهبــری و موافقـت با درخواسـت رییس جمهور مبنـی بـرآزادسـازی سـهام عدالـت، سـازمان خصوصـی سـازی بـا همـکاری و مشـارکت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و سـایر نهادهـا در بـازار سـرمایه، اقـدام بـه فراهم کردن تمهیـدات و اقدامـات عملـی لازم برای این امر کرد.

این امر بـا توجـه بـه مـوارد سـه گانـه مـورد تاکیـد مقام معظم رهبری شـرایط بهرمنـدی هرچه سـریع تر مـردم از منافـع و مدیریـت سـهام عدالت فراهـم می کند.

در همیـن ارتبـاط، هریـک از مشـمولین سـهام عدالـت در مهلـت قانونـی تعیییـن شـده بـا مراجعـه بـه ســامانه ســهام عدالــت بــه نشــانی samanese.

ir درصورت علاقه مندی مـی توانسـتند نسـبت بـه تغییـر روش مدیریـت سـهام عدالـت تخصیصـی و یـا انتخـاب روش مدیریـت مسـتقیم سـهام اقـدام کنند.

در صــورت عــدم مراجعــه مشــمولین در مهلـت قانونـی بـه سـامانه اینترنتـی سـهام عدالـت برای تغییـر نحـوه مدیریـت، سـهام متعلـق بـه سـهامداران به صـورت غیـر مسـتقیم و توسـط شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـاماندهی و مدیریـت خواهـد شـد.

لـذا کلیـه دارنـدگان سـهام عدالت کـه در مهلـت تعیین شـده بـه سـامانه اینترنتی سـهام عدالـت مراجعـه و روش مدیریـت و مالکیـت خـود را تغییـر نـداده انـد سـهامداران شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی تلقـی خواهنـد شـد.

در ایـن حـال مـردم صرفـا سـهامدار شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی خواهنـد بـود و تعدادی از سـهام شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی بــه دارنــدگان سـهام عدالـت کـه روش غیرمسـتقیم را انتخـاب کرده انـد تخصیـص پیـدا خواهـد کـرد.

در ادامــه شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی بــه نمایندگــی از ایــن ســهامداران (افــرادی کــه روش غیرمســتقیم را بــرای مدیریــت انتخــاب کــرده انــد)، ســهامدار شــرکت هــای ســرمایه پذیــر طــرح ســهام عدالـت خواهنـد بـود و در مجامـع شـرکت های سـرمایه پذیـر سـهام عدالـت (36 شـرکت بورسـی) اعمـال رای خواهند کرد.

شرکت های سرمایه گذاری استانی از دیروز تا امروز شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالـت در سـنوات گذشـته بـه صـورت سـهامی عـام در قالـب قانـون تجـارت و بـا اساسـنامه مصـوب تحـت نظـارت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه منظــور مدیریــت سـهام عدالـت تخصیـص یافتـه بـه آن دسـته از افـرادی کـه روش غیرمسـتقیم را انتخـاب نمـوده انـد ایفای نقش خواهـد داشـت.

شـرکت هـای موصـوف در 30 اسـتان و بـه علاوه اسـتان البـرز (در شـرف تاسـیس) از سـال 1385 بـه بعـد تاسـیس و شـروع بـه فعالیـت کرده اند.

ســازمان خصوصــی ســازی در تاریــخ اول تیرماه سال 1399 باقیمانـده سـهام شـرکت هـای بورسـی سـرمایه پذیـر را بـر اسـاس تعـداد مشـمولینی کـه در هـر اسـتان بـه روش غیرمسـتقیم باقـی مانـده اسـت را بـه هـر یک از شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی از محـل سـهام تجمیـع شــده، شــرکت هــای ســرمایه پذیــر تخصیــص و بــا در نظـر گرفتـن ارزش دارایـی هـر یـک از آن شـرکت هـا بـه قیمـت پایانـی روز اول تیرماه سال 1399 سـرمایه آنهـا را تعیین و بـر مبنـای هـر سـهم هـزار ریالـی تعـداد سـهام هر یک از سـهامداران شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی را به تفکیـک هـر اسـتان تعییـن و به شـرکت سـپرده گـذاری مرکـزی اعلام کرده اسـت.

تاکنــون حــدود 29 شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی در بـورس اوراق بهـادار تهـران درج شـده و زمینـه معامـلات 15 شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی در بــورس تهــران فراهـم شـده و در حـال حاضـر آن دسـته از شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالـت کـه نـزد بـورس و اوراق بهــادار تهــران پذیــرش شــده انــد بــا نمادهــای بورسـی مشـخص سـهام این شـرکت هـا از 12 مهر ماه سال 1399 معاملاتی شده اسـت.

شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی همزمـان بـا آزادسـازی سـهام عدالـت نسـبت به افزایـش سـرمایه از محل میـزان دارایـی اعلامـی سـازمان خصوصی سـازی (سـهام متعلـق به افـرادی که روش غیرمسـتقیم را انتخـاب نموده انـد) اقـدام نمـوده و نسـبت بـه اخـذ پذیـرش از بـورس و اوراق بهـادار تهـران اقـدام کـرده انـد.

شرکت های سرمایه گذاری استانی و سهامداران ســهامداران شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ســهام عدالت بــه نشــانی sahamedalat.

ir از تعــداد ســهام تخصیـص یافتـه نزد شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی مطلــع شــوند.

ســهامداران شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی بـرای فـروش سـهام خـود نظـر مـی بایسـتی نسـبت بـه ثبـت نـام در سـامانه اینترنتـی سـجام اقـدام و کـد بورسـی دریافـت کنند.

سـهامداران شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی بعد از دریافـت کـد بورسـی مـی تواننـد از شـرکت هـای کارگـزاری بـورس و اوراق بهـادار پنـل خریـد و فـروش (معاملاتــی) اخــذ و خــود راســا نســبت بــه فــروش سـهام خـود یـا افزایـش آن اقـدام نماینـد.

بهـره منـدی از خدمـات قابـل ارائـه از جملـه ایجـاد امـکان معاملـه پذیری سـهام تخصیص یافتـه منـوط بـه مراجعـه به سـامانه سـجام، ثبت نـام و احـراز هویـت در مراکـز تعییـن شـده مـی باشـد.

برخورداری سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی از حقوق سهامداری آن دسـته از افـرادی کـه روش غیرمسـتقیم را انتخـاب کرده انـد در حـال حاضـر سـهامدار شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی هسـتند و مـی تواننـد از حقـوق سـهامداری خـود بـه شـکل ذیـل بهـره مند شـوند: * حضـور در مجامـع عمومـی عـادی سـالیانه و فـوق العـاده شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی و اعمــال رای راســا یــا وکالتــا و تصمیــم گیـری در مـورد عملکـرد مدیـران شـرکت هـا در تاییــد یــا رد صــورت هــای مالــی و .

بــا اسـتفاده از تمهیـدات صـورت گرفتـه از جملـه انتخابــات و مجامــع الکترونیکــی * درخواسـت عضویـت در هیـات مدیره شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالت *بهره منــدی از مزایــای ســهامداری از جملــه دریافــت ســود عملکــرد ســالیانه شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی ســهام عدالــت *مشـارکت در افزایـش سـرمایه احتمالی شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالت *امــکان فــروش ســهام تخصیــص یافتــه از شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی یــا خریــد ســهام جدیــد پیش شرط بهره مندی از این مزایا پیش شرط بهره مندی از این مزایا ثبـت نـام در سـامانه سـجام و اخـذ کـد بورسـی است.

پیـش شـرط حضـور در بـازار سـرمایه و هرگونـه امـکان خریـد و یـا فـروش سـهام شـرکت سـرمایه گذاری منـوط بـه ثبـت نـام در سـامانه سـجام مـی باشـد.

مشارکت سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی در مجامع این شرکت ها و اثرات آن * بهبود عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری به واسطه حضور و اطالع سهامداران از نحوه عملکرد آنها *اعمال نظرات و پیشنهادات سهامداران در نحوه مدیریت دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی *شفافیت عملکرد و فعالیت مدیران *امکان سلب فعالیت مدیران ناکارآمد به واسطه نظارت و حضور سهامداران نحوه عضویت سهامداران در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری آن دســته از ســهامدارانی کــه مایــل بــه عضویــت در هیــات مدیــره ایــن شــرکت هــا هســتند می بایســت بــا ثبــت نــام در ســامانه ســتان ســازمان بــورس بــه عنــوان یــک مدیــر نهــاد مالــی نســبت بــه اخــذ صلاحیــت حرفــه ای از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اقــدام نمایــد.


کلید واژه ها: رییس جمهور - مقام معظم رهبری - سرمایه گذاری - عدالت - جمهور - اوراق - سهام عدالت - مقام معظم - رییس - سرمایه - استانی - رهبری - شرکت - لازم - سهام - مقام

آخرین اخبار سرویس:
به تعدادی نجار صندلی و رویکوب مبل ماهر و نیمه ماهر

تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز جهت نیازمندیم

استخدام نیروی دفتری خانم

استخدام نیروی کار،آقا

استخدام نیروی خانم

تعطیلی مراسم مذهبی بیانگر استاندارد دوگانه در ذهن مسئولان است

آیین تکریم و معارفه رییس حوزه قضایی بخش چهاردانگه برگزار شد

4 گروه هلال ماه رمضان را در استان بوشهر رصد می کنند

پخش فصل جدید «زندگی پس از زندگی» در ماه رمضان/ رویارویی با کسانی که از مرگ برگشته اند!

یوسفی: شنیدن گِله های اقتصادی مردم منجر به مشارکت بیشتر در انتخابات می شود

منشی

شورای شهر قرچک منحل نشده است

نوکیسه ها جای عالی نسب ها را گرفتند

محسن رضایی از آتش سوزی در نطنز خبر داد

استخدام نیروی جوان خانم و آقا جهت همکاری املاک

استخدام مدیر شعبه خانم

حسابدار و کمک حسابدار

استخدام گرافیست خانم

کرباسچی: اسم موسوی و کروبی آمد، قهر کردند

محسن هاشمی: تعداد فوتی ها در تهران از عدد 70 عبور کرد

شهید سیاه چاله های طاغوت

ماه رمضان، ماه عبادت و خودسازی است

احمدی نژاد خودش را «ولیّ خدا» و «یلتسین ایران» می داند/ هر کسی از او انتقاد می کرد می گفتیم صهیونیست و دشمن امام زمان است

مدیرعامل جدید شرکت فولاد خوزستان منصوب شد

پیش بینی از استقبال مردم از واکسیناسیون کرونا

احمدی نژاد خودش را «ولیّ خدا» و «یلتسین ایران» می داند/ هر کسی از او انتقاد می کرد می گفتیم دشمن امام زمان است

با این مردان ازدواج نکنید

دلیل تکرار و تأکید امام خامنه ای بر افزایش جمعیت چیست؟

بررسی شکایت مجمع نمایندگان خوزستان از وزارت نیرو در کمیسیون اصل 90

مدیرعامل جدید شرکت فولاد خوزستان منصوب شد

چرا احمدی نژادی که همه جا سانسور است، در تمام نظرسنجی ها رتبه اول را دارد؟!

احمدی نژاد خودش را «ولیّ خدا» و «یلتسین ایران» می داند/ هر کسی از او انتقاد می کرد فکر می کردیم صهیونیست و دشمن امان زمان است

تسلیت سیدمحمد خاتمی به میرحسین موسوی

نخستین روز رقابت های بین المللی دو و میدانی جام امام رضا(ع)

شکایت نمایندگان از روحانی به قوه قضاییه ارسال شد

گروه بندی شهرهای قرمز و نارنجی خوزستان / مدیریت روزانه محدودیت ها

افزایش داوطلبان انتخابات شوراهای روستا در خوزستان نسبت به دوره قبل

جشنواره ملی «دانشگاهیان تاریخ ساز» در استان مرکزی برگزار می شود

تعبیر خواب عروسی

کدخدایی: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رد شد

دیدار جمعی از مردم انقلابی استان سمنان با دکتر احمدی نژاد

دلیل عدم لغو سفرهای نوروزی چه بود؟

سه شنبه در برخی کشورها آغاز ماه رمضان اعلام شد

هزینه های اقتصادی کلانی به نظام تحمیل می شود

کره ای ها به دنبال حفظ بازار و روابط خود با ایران هستند

ثبت نام حضوری داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری

سهم هر قوه در تحقق شعار سال

قطع بلوط ها و یادی از راه حل بلوطیِ احمدی نژاد

کره ای ها به دنبال حفظ بازار و روابط خود با ایران هستند

ثبت نام حضوری داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری

مرجع تربیت داور مسابقات قرآن در کشور مشخص نیست

کره جنوبی پول های ایران را به سیاست های آمریکا گره نزند

11 هزار نفر در انتخابات شورای روستایی در خوزستان ثبت نام کردند

یادآوری روزهای خوش گذشته توسط همسر شاهرخ استخری /عکس

سه شنبه در برخی کشورها آغاز ماه رمضان اعلام شد

حادثه در نطنز؛ کار کارِ اسراییلی هاست؟

رایگان آموزش ببینید و کسب درآمد داشته باشید

استخدام نظافتچی

یادآوری روزهای خوش گذشته توسط همسر شاهرخ استخری /عکس

مثبت اندیشی و انرژی مثبت ریشه دینی دارد

جزییات حادثه در تاسیسات هسته ای نطنز

درخواست جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از دکتر احمدی نژاد برای نامزدی در انتخابات

ثبت نام داوطلبان انتخابات 1400 حضوری انجام می شود

به تعدادی همکار آقا و خانم نیازمندیم

دانشجو یا فارغ التحصیل عمران

پنجره ساز upvc کار

کارگاه نقره سازی

11 هزار نفر در انتخابات شورای روستایی در خوزستان ثبت نام کردند

روایتی از شیرین زبانی ‎ های «حنانه» در دیدار با رهبر انقلاب

اعلام جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری

از نزاع و مشاجره اصلاح طلبان تا مخالفت عفت مرعشی با کاندیداتوری فائزه

ظریف به کمیسیون امنیت ملی مجلس می رود

نگرانی ها از سیاست یک بام و دوهوای رییس جمهور در کرونا

آیت الله علم الهدی به کرونا مبتلا شد

رستم قاسمی: حمایت احمدی نژاد از من؟ با او ارتباطی نداشته ام

اکثر جمهوری خواهان انتخابات سال 2020 را غیرقانونی می دانند

توضیحات جدید وزارت کشور درباره گرانی بنزین و اعتراضات

ثبت نام بیش از 7600 نفر در انتخابات شوراهای روستایی در هرمزگان

شکایت بلاموضوع

خبر محسن رضایی از حادثه در مجتمع غنی سازی نطنز

افسرده ای؟ مثبت اندیش باش

تاکید استاندار قم بر تکمیل فاز نخست قطار شهری طی سه ماه آینده

احمدی نژاد: وقت انتخابات مطالبی دارم که می گویم؛ از کسی هم نمی ترسم

تسلیت سیدمحمد خاتمی به میرحسین موسوی

توییت محسن رضایی درباره حریق در مجتمع نطنز

کرباسچی: اسم موسوی و کروبی را که آوردم برخی ها قهر کردند / محسن هاشمی دو شرط دارد

بخش مرکزی خاش در شمار بالاترین آمار ثبت نام داوطلبان شورایی استان قرار گرفت

سر و مچ پای سخنگوی انرژی اتمی شکست!!

دریافت اعتبار 150 تا 160 میلیارد تومانی در حوزه پسماند مازندران

مرحله سوم کمک مؤمنانه در استان اردبیل اجرا می شود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی دچار حادثه شد

پشتیبانی ویژه از مترو قم برای راه اندازی فاز نخست

بیمارستان های صحرایی برای بستری های کرونایی آماده می شود

تصاویر/ عمامه گذاری طلاب پاکدشت با حضور آیت الله اعرافی

قطع درختان بلوط و یادی از راه حل بلوطی احمدی نژاد

تصاویر| نخستین جلسه دادگاه حسن رعیت

اوقات شرعی امروز دوشنبه به افق شهرکرد

نماینده دادستان: بابک زنجانی در اولین روز دستگیری شماره حسن رعیت را داد تا با نفوذ طبری موضوع حل شود

انتخابات 28 خرداد/ کدام برنامه؟ کدام کارنامه؟

اختلاف انتخاباتی در جبهه پایداری

بررسی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت درآستانه انتخابات20اسفند

بررسی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت درآستانه انتخابات20اسفند