مطالب مرتبط:
دانلود آهنگ جدید بهزاد آذرسام بنام بعد تو
کامران مولایی مسافر خونه : دانلود آهنگ جدید کامران مولایی به نام مسافر خونه
افتتاح 2 طرح مهم درمانی در شاهرود/ درمانگاه کالپوش شبانه روزی شد | اخبار ایران و جهان
دانلود آهنگ جدید بهزاد آذرسام بنام بعد تو
اختلال در خط یک متروی تهران
-102 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 20 آذر 1398 ساعت 09:362019-12-11پزشكي

دانلود پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر


روانشناسی و علوم تربیتی دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی پروتکل درمانی اختلال اضطراب منتشر و فراگیر 6 جلسه پروتکل درمانی و پکیج آموزشی اختلال اضطراب فراگیر اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ، - دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی پروتکل درمانی اختلال اضطراب منتشر و فراگیر 6 جلسه پروتکل درمانی و پکیج آموزشی اختلال اضطراب فراگیر اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ، اﺧﺘﻼﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .

اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺪت اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ .

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮس، ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮد ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و اﺛﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ روی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﺬارد .

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ اﺳﺖ و در زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .

اﺧﺘﻼل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد، اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮوع را دارد .

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮدرد و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ 25 درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺧﺘﻼل ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ زود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

ﻧﮕﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .

وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﺧـﺘﻼل اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿـﺮ دارﻧﺪ ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻘﺮاری، ﺧﺴﺘﮕﯽ، دﺷـﻮاری در ﺗﻤﺮﮐـﺰ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی، ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ .

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳـﻼﻣﺘﯽ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﻃﺮد ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ .

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺎن ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ را دﯾﻮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

درﺻﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ از اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .

زﻧـﺎن دو ﺑﺮاﺑـﺮ 7 ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ، اﺧﺘﻼل ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ .

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ .

اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺑﯿﺎ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧـﺪ .

ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﮕﺮان اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن از ﻃﺮد ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.

جلسه اولﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﺘـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ وی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﻪ اﺿﻄﺮاب او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎر را درﻃﯽ درﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .

در ﻗﺴﻤﺖ دوم ، در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻠﻞ و درﻣﺎن آن ، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﯾﮏ ﮐﭙـﯽ از اﯾـﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر وی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.


کلید واژه ها: درمانی - اختلال اضطراب منتشر - آموزشی - اضطراب - اختلال - فراگیر - برنامه آموزشی - دانلود - پکیج - برنامه - منتشر - روانشناسی - خرید - علوم

آخرین اخبار سرویس:
راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

تکذیب شایعه مشاهده ویروس کرونا در ایران

آیا استفاده از گوش پاک کن ضرر دارد؟

توزیع سبد حمایتی مواد غذایی بین زنان باردار ممسنی

رویداد گردشگری همدانی ها تحت تاثیر ویروس کرونا / امکان رسیدن افراد مبتلا به همدان منتفی است

متخصصان شیراز پیشتاز در حوزه درمان

نکته بهداشتی| آجیل و سلامت قلب

رژیم غذایی یا لباس فری سایز؟

رییس سازمان اورژانس: در مناطق سیل زده کمبود دارو نداریم

کلینیک تخصصی تشخیص زود هنگام سرطان سینه در سبزوار فعال شد

جنجال کتاب سوزی به روش داعشی ها+ تصاویر

آمار ابتلا و مرگ و میر کروناویروس به شدت در حال افزایش است

نکته بهداشتی| آجیل و سلامت قلب

جوانسازی پوست صورت با ماسک شیر خشک

از صفر تا صد کاشت ریش و سبیل به روش طبیعی

18 مورد جدید جذام در سال گذشته

برگزاری امتحانات دانشگاه علوم پزشکی به صورت الکترونیکی

رییس سازمان اورژانس: در مناطق سیل زده کمبود دارو نداریم

استرس مفید!

رژیم غذایی کتوژنیک در کوتاه مدت موثر است؟

چگونه می توانیم در زمستان سالم بمانیم؟

کلینیک تخصصی تشخیص سرطان سینه در سبزوار فعال شد

هشدار وزارت بهداشت در خصوص مصرف شیرهای سنتی

چه غذاهایی کلسترول بد خون را پایین می آورند

200 خادم یار رضوی بهداشت و درمان در یزد فعال هستند

استفاده از داروی ایدز برای درمان کرونا

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه ثبت اختراعات اعلام شد

نکته بهداشتی| غذای سالم برای گیاهخواران

اعضای بدن مادر قمی به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

احتمال تلف شدن پرندگان میانکاله بر اثر سم بوتولیسم

پوشش بیمه ای گروه جدید بیماران خاص در گرو تصویب قانونگذار

انتقاد وزارت بهداشت از روند سبوس گیری آرد نان ها

فرسودگی تنها بیمارستان تخصصی قلب مازندران را با مشکل خدمات رسانی مواجه کرد

ثبت بین المللی اختراعی برای درمان زخم های عفونی مزمن

امگا-6 در چه غذاهایی وجود دارد؟

ارتباط موثر مصرف ماست و سرطان سینه

آنچه که در مورد استخدام منشی مطب باید دانست

مواد غذایی که بدن شما به آن احتیاج دارد

آشنایی با علائم بیماری ها در پاهای شما

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتقاد وزارت بهداشت از روند سبوس گیری آرد نان ها

آتش زدن کتاب مرجع پزشکی صدمات جبران ناپذیری به سلامت افراد وارد می کند

آتش زدن کتاب مرجع پزشکی صدمات جبران ناپذیری به سلامت افراد وارد می کند

دستورالعملی برای مواجه با بیماری کرونا نداریم

معجزه توت خشک برای درمان بیماری ها

احتمال ارتباط بین گزارش های آلودگی هوا و مرگ های زودرس در خوزستان

40 درصد سرطان ها قابل پیشگیری اند

زمستان گذرانیِ تلخ

حدود 12 درصد تماس های 115 مزاحمت تلفنی است

فرسودگی تنها بیمارستان تخصصی قلب مازندران را با مشکل خدمات رسانی مواجه کرد

40 درصد سرطان ها قابل پیشگیری اند

استفاده از داروهای ایدز برای درمان کرونا در چین

دمنوش هایی برای کاهش وزن

ثبت بین المللی اختراعی برای درمان زخم های عفونی مزمن

کتاب سوزی حاصل فرسنگ ها دوری از پیام عقلانیت مدار رسول اعظم(ص)

اهمیت سلامت مردان

38 هزار رأس دام در مناطق سیل زده واکسینه شدند

ارتباط میان کاهش وزن در میانسالی و مرگ زودرس

استفاده از داروهای ایدز برای درمان کروناویروس جدید در پکن

شیرهای پاستوریزه می توانند موجب سرطان کبد شوند + ویدئو

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت معتبر بهداشتی در تهران

فرسودگی تنها بیمارستان تخصصی قلب مازندران را با مشکل خدمات رسانی مواجه کرد

تصاویر ساخت بیمارستان هزار تختخوابی در 10 روز

ساخت یک مهمان سرا برای مرکز انکولوژی رضا مشهد

تیم پزشکان جهادی علوم پزشکی زاهدان عازم مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان شد

دغدغه زیبایی اندام و خطر بروز اختلال روانی

دستورالعملی برای مواجه با بیماری کرونا نداریم

ثبت بین المللی اختراعی برای درمان زخم های عفونی مزمن

علت سفید شدن موها چیست؟

ویروس مرموز چینی به کانادا رسید

چطور کالری مصرفی پیتزا را بسوزانیم؟

هشدار؛ مراقب میگرن باشید!

رژیم غذایی یا لباس فری سایز؟

نجار: ذخایر خونی مناسب خدمات درمانی را در زمان بحران تسهیل می کند

اولین بیمار مبتلا به کورونا ویروس جدید از بیمارستان مرخص شد

افزایش 25 درصدی حقوق و افزایش 100درصدی کارانه دستیاران

افزایش موارد ابتلا به کرونا و مرگ و میر آن | 56 فوتی تاکنون

ورود موادغذایی همراه مسافر از چین و کشورهای جنوب شرق آسیا به کشور ممنوع شد

آیا سرکه سیب به دندان ها آسیب می رساند؟

خبری خوش از کرونا!

مسمومیت مونوکسید کربن را جدی بگیرید

جوش زدن هر ناحیه از صورت نشانه چه بیماری است؟

دنیای معنوی کودکان سرطانی چگونه است؟

«تبریزیان» کیست و چرا «هاریسون» را آتش زد؟

سبک دکتری تبریزیان، روحانی سوزاننده کتاب پزشکی / نسخه عجیب درمان کُما با روغن کنجد

برگزاری نشست تخصصی «آزادی عقیده و آزادی بیان» در ساری

افزایش 25 درصدی حقوق و افزایش 100درصدی کارانه دستیاران

اولین تصویر میکروسکوپی از ویروس کرونا

کتاب سوزی حاصل فرسنگ ها دوری از پیام عقلانیت مدار رسول اعظم(ص)

افزایش موارد ابتلا به کرونا و مرگ و میر آن | 56 فوتی تاکنون

40 درصد سرطان ها قابل پیشگیری اند

اولین تصویر میکروسکوپی از ویروس کرونا

درمان سنتی شکنندگی ناخن

خواص روغن نارگیل برای پوست

خواص روغن گردو + 15 مورد از فواید روغن گردو برای سلامت روغن سرشار از امگا 3

سومین مورد از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا تایید شد

چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟

بهترین زمان باروری برای خانم ها/همه چیز درباره سنجش ذخیره تخمدان/تعیین جنسیت با IVF صددر صدی است/انواع سرطان رحم و راه های درمان آن

دو تن آب میوه تاریخ مصرف گذشته در سبزوار کشف شد

وقتی پای انسان از مشکلات سلامت خبر می دهد

دانلود پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر

دانلود پروتکل درمانی اختلال اضطراب فراگیر