مطالب مرتبط:
پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی
پاورپوینت بدیع (رشته ادبیات و زبان فارسی)
تحصیل 500 دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه داکا
سوالات استخدامی وزارت بهداشت و علوم پزشکی-سوالات تالیفی زبان و ادبیات فارسی(کلیه رشته ها)
جزوه عمومی درس زبان و ادبیات فارسی (کلیه رشته ها) - ویژه آزمون های استخدامی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 26 خرداد 1398 ساعت 01:522019-06-15فرهنگي

تاریخ ادبیات و سبک شناسی )رشته زبان و ادبیات فارسی)


کتاب های خلاصه منابع رشته زبان و ادبیات فارسی برای کنکوریها بخش اول: تاریخ ادبیات فارسی یاز ابتدا قرن سوم تا قرن چهاردهم بعد از خروج بر مسعود غزنوی بر بعضی از نواحی خراسان استیلا یافت و خود را پادشاه مستقل خوانـد.

- کتاب های خلاصه منابع رشته زبان و ادبیات فارسی برای کنکوریها بخش اول: تاریخ ادبیات فارسی یاز ابتدا قرن سوم تا قرن چهاردهم بعد از خروج بر مسعود غزنوی بر بعضی از نواحی خراسان استیلا یافت و خود را پادشاه مستقل خوانـد.

سـلاجقه نیـز بـهدلیل تأثیرپذیری از غزنویان، به شاعران و هنرمندان به دیدهی تکریم مینگریستند، لذا حمایت از تمدن و ادبیات ایران راجزء آیین پادشاهی خود قرار دادند.

وزرای این سلسله چون حکومتهای پیشین اهل فضل و علم بودند که از میان آنهـامیتوان به خواجه نظام الملک اشاره کرد.

از سال 429 تا 498 ق چهار تن از پادشاهان سلجوقی به نامهای طغـرل، آلـبارسلان، ملکشاه و برکیارق حکومت کردند که شاعران بسیاری در دربار آنـان حضـور داشـتند.

شـاعران دورهی سـلجوقیهمان روش بیان شاعران دورهی غزنوی را دنبال کردند و از همان مفاهیم در شـعر خـود بهـره بردنـد.

بـا مـرگ خواجـهنظام الملک در 485 ق .

اقتدار حکومت سلجوقی رو به ضعف نهاد.

میان خاندان آنها جنگهای طولانی در گرفت و تمـامنواحی آنان میان امرای خاندان سلجوقی تقسیم شد .

در قرن پنجم فخرالدین اسعد گرگانی با سرودن داستان ویس و رامین به ادبیـات داسـتانی غنـایی، رونقـی بخشـید و دراواخر این قرن با ظهور ناصرخسرو ادبیات دینی و کلامی گسترش یافت.

او برخلاف شاعران آن زمان از قصیده و قال بهایشعری برای بیان مقاصد دینی و سیاسی استفاده کرد.

12 زبان و ادبیات فارسیدورهی دوم حکوت سلجوقیان یکی از پرآشوبترین و پرهیاهوترین ادوار سیاسی در ایران است که با جنـگهـای داخلـیسلجوقیان، انتقال قدرت به سنجر و شکست سنجر از ترکان غـز و اسـارت او، تسـلط خوارزمشـاهیان بـر ایـران و تهـاجمبیرحمانهی مغول در قرن هفتم همراه است.

سلطان سنجر تا 511 ق در خراسـان امارت داشت و از این تاریخ به بعد همهی مدعیان را از میان برداشت و بنا به قـولراحه الصدور، خطّـهی حکومت وی به کاشغر، یمن، طایف، عمان، آذربایجان و روم رسید.

اما قدرت سلطان سنجر پـس از 536 ق رو به ضعف نهاد و باعث شد که خوارزمشاهیان قدرت خود را افزایش دهند.

این ضعف سنجر به حدی رسید کـهاو در 548 ق از طوایف غز شکست خورد و به اسارت آنان درآمد.

غزان بعد از تسلط بر خراسان، فجیعترین اعمـال تـاریخرا انجام دادند.

سنجر اگر چه از اسارت غزان گریخت اما تا 552 ق بیشتر دوام نیاورد و در همان سال درگذشت.

بعد از مرگ سنجر ممالک سلجوقی میان سرداران آنان تقسیم شد و بعد از 552 ق چندین حکومـت سـلجوقی در تـاریخظهور کردند.

مانند سلاجقهی کرمـان، سلاجـقهی خراسان، سـلاجقهی شــام، سـلاجقهی عـراق.

عـلاوه بـر سـلاجقهیچنـدگانه، حکومتهای محلی دیگری به نام اتابکان از سلجوقیان بزرگ منشعب شده اند.

اتابکان که در واقع تربیـت ومراقبت شاهزادگان سلجوقی را بر عهده داشتند، اندک اندک قدرت و امارتی به دست آوردند بـه گونـهای کـه دربارهـایاتابکان در اشاعهی ادب پارسی اهمیت فراوان یافتند.

مهمترین اتابکان عبارت بودند از: اتابکان فـارس، آذربایجـان، یـزد ولرستان.

هاین ناب سامانی و هرج و مرج در قرن ششم، منجر به نابهسامانی اوضاع خراسان شد و دیگر پناهگـاهی مطمـئن بـرای رونـقادبیات وجود نداشت.

تمام مورخان گذشته، حوادث این سالها را فاجعهانگیز توصیف کردهاند.

بـدین دلیـل ادبیـات در قـرنششم اندکی تنزل مییابد زیرا خراسان که مرکز پرورش و تشویق ادبا و شعرا بود، در آشوب و بلوا به سر می ،برد اما از سـویدیگر بر اثر تحولات درونی یو ب یرون یجامعه نیا ،یرا یمیسبک قد یرو به سست ینهاد و طل یعه ینیسبک نو پدیـدار گشـت.

شا یعران به جا پرداختن به الفاظ و معانی یرسم یو تشر ،یفات یبه حد ث یینفس گرا دند یو برا یب ان افکار و عواطف خود بـهیغزل و مثنو یو رباع که آزادتر از قطعه و قصیده یبود، رو آورند.

اهمیت شاعران عارف و صوفیمسلک در این دوره از دیگرشاعران افزونتر است.

از جملهی شاعران صوفیه فریدالدین عطار نیشابوری است که در شعر و نثر صوفیانه، مقام شـامخ دارد.

عطار در دههی دوم قرن ششم ( 513 ق ) در نیشابور متولد شد.

او با سرودن غزلیـات و مثنـویهـای عارفانـهاش از جملـهتاریخ ادبیات و سبک شناسی 13 منطقالطیر تحولی در ادبیات به وجود آورد که در سدههای بعد مورد استقبال اشخاصی چون مولوی قرار گرفت.

نثر عارفانه- ی او در تذکره الاولیاء نیز جلوه .

ای ویژه دارد در قرن ششم ادبیات یهجر یشاهد پ شیدا یسـرا ندگان یبزرگـ یچـون نظـام ،یگنجـو یخاقـان ،یشـروان جمـا ل نیالـدعبدالرزاق اصفهان ،ی یانور یاب ،یورد ریظه یفار یاب و دهها شاعر بزرگ د ریگ میهست .

سعید نفیسی شاعران این قرن را متعلق به دو حوزهی عراق و خراسان میداند و اظهار میدارد شاعران حـوزهی خراسـانبه صنایع شعری و لفظی توجهی نداشتند و اشعار ساده و زودفهم میسرودند.

او روش شاعران حوزهی شرق و خراسـان راادامهی رئالیسم دورهی سامانی و غزنوی میداند.

این شاعران عبارتند از: سوزنی، عمعق ، انـوری، صـابر ترمـذی، معـزی،سید حسن غزنوی، مختاری، ازرقی، رشیدالدین وطواط، جبلی و سنایی غزنوی و .

این شـاعران را شـعرای خراسـان یـاترکستان نیز مینامند.

از قالبها و مضامین شعری آنچه نزد این شاعران اهمیت داشته، قصیده و مدیحه بوده است.

به دلایل سیاسی و تسلط اقوام ترک، ادبیات حماسی از رونق افتاد اما ترکیب عرفانی در سـطح گسـتردهای در ایـن قـرنرواج یافت.

سنایی غزنوی در دورهی دوم زندگی خود با ترکیب عرفان و ادبیات شکل دیگری به ادبیات فارسی داد.

البتـهعامل این تحول در ادبیات توجه دربارهای کوچک و بازماندگان غزنوی بوده است که معروفترین آنان بهرامشاه غزنـوی ( 48- 512 ق ) است که آثار ادبی فراوانی در زمان او تألیف و استنساخ شد.

به جز سنایی، سید حسن غزنوی، ابو المعـالینصراالله منشی مترجم کلیله و دمنه از دیگر ادیبان دربار وی بودند.

علاوه بر حوزهی خراسان، سلسلهی غوریه در شبه قارهی هنـد، پناهگـاهی بـرای شـاعران بـود؛ کسـانی چـون طرطـری،جمالالدین دکنی، تاجالدین زیری فارسی از جملهی آن شاعرانند.

در حوزهی مرکزی، ادب پارسی اندک رونقی داشت و شـاعرانی چـون بدرالـدین قـوامی رازی، منجیـک ترمـذی، دهخـداابوالمعالی رازی و ابوطاهر خاتونی میزیستند.

اما وضع حوزهی آذربایجان به گونهای دیگر بود و این حوزه در دوران اوج شکوفایی ادبی خود به سر میبرد.

شاعران ایـنحوزه در قرن ششم، عموماً به تمهیدات پیچیدهی ادبی و آرایههای صوری علاقهمند بودند، لذا در اشعار آنان نوعی ابهام وپیچیدگی باب روز مشاهده میشود.

خاقانی که شاید بینظیرترین قصاید فارسی را سروده، مجیر بیلقانی، فلکی شـروانی واثیرالدین اخسیکتی از شاعران این حوزهاند، اما درخشش اصلی حـوزهی آذربایجـان، در ادبیـات داسـتانی منظـوم اسـت.

نظامی با سرودن داستانهایی چون خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، شاهکارهای داستان منظوم فارسی را از خود به جای 14 زبان و ادبیات فارسینهاد.

علاوه بر این، قالب مثنوی هم در این حوزه رواج داشت و شاعرانی چون نظامی و خاقانی که معـروفتـرین شـاعرانسبک آذربایجانی هستند، از این قالب استفاده کردند.

سبک شناسی شعر پارسی 1.

سبک چیست؟ واژهی سبک به معنی گداختن و ریختن و قالب گیری کردن زر و نقره است.

سبک در اصطلاح ادبیات عبـارت اسـت از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر .

در بیان ویژگیهای سبکشناسـیتعیین ،بسامد و تکرار یممیزه نهایی هر سبکی است .

سبکشناسی شعر، نیازمند تقسیمات دقیق و جزیی است، اما مهم-ترین و معمولترین تقسیمبندی سبکها در ادبیات فارسـی براسـاس تقسـیمبنـدی سـبکهـای دورهای اسـت.

تحـولاتتاریخی، اجتماعی و تغییراتی که در هر دوره حاصل میشود، مجموعاً سبب میشود که در هر عصر شاعران و نویسـندگانبه زبانی خاص سخن بگویند و امور و مسائل را از دیدگاههایی خاص بنگرند.

از این رو در نویسندگان و شاعران هـر عصـرویژگیهای لفظی و معنوی مشترکی دیده میشود.

اگر چه باز هر سبکی قهیبه طر یو طرزها یمختلف لیتبد یم شـود تـاجایی یکه هر شاعر شیوه یو طرز خاص را به خود اختصاص میدهد .

(سبک شخصی) 2 1.

.

سبکهای شعر فارسی با مبنا قرار دادن ادوار ادبی مرحوم محمد تقی بهار سبکهای شعر فارسی را به چهار دسته تقسیم کرده است: -1 یسبک خراسان (ترکستانی - یسامان ) : از ابتدای قرن سوم تا اواخر قرن ششم.

-2 یسبک عراق : از اواخر قرن ششم تا اواسط قرن نهم.

ا نی ییسبک با سنا آغاز و با عبدالرحمن جامی یپا ان یم یپذ رد.

-3 یسبک هند (سبک صائب) : از اواخر قرن نهم تا اواخر قرن دوازدهم.

از آنجا که صـائب تبر یزیـ طلا اهیـ دار نیـ نـوع،سبک است یبه نام و هم مشهور است.

-4 یدوره بازگشت : از اواخر قرن دوازدهم و اوا لی یقرن س زدهم یشروع م شود و تا اواسط قرن چهاردهم ادامه م دیی اب .

اگر سبکهای بینابین را نیز که هرکدام حد واسط میان دو سبک هستند، در نظر بگیریم، سبکهای شعر فارسـی هشـتسبک میشوند که عبارتند از: -1 سبک خراسانی از نیمهی دوم قرن سوم تا قرن پنجم -2 سبک حد واسط یا دورهی سلجوقی در قرن ششم 20 زبان و ادبیات فارسی -3 سبک عراقی از قرن هفتم تا قرن نهم -4 سبک حد واسط یا مکتب وقوع و واسوخت در قرن دهم -5 سبک هندی از قرن یازدهم تا نیمه اول قرن دوازدهم -6 یسبک دوره بازگشت از اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم -7 سبک حد واسط دوران مشروطه نیمهی اول قرن چهاردهم -8 سبک نو، از نیمهی دوم قرن چهاردهم به بعد 1 .

2 1.

.

سبک خراسانی (ترکستانی - یسامان ) شکل یریگ و تکامل شعر کهن فارسی بعد از اسلام در ماوراء النهر و خراسان اتفاق افتاد و به همین سـبب بـه آن سـبکیخراسان گفتهاند.

خراسان بزرگ شامل خراسان کنونی و افغانسـتان و تاجیکسـتان کنـونی یو سـرزمینها مـاوراءالنهـر وترکستان هم بود.

از این رو گاهی به سبک خراسانی سبک یترکستان هم گفته شده است.

به هر حال و به طور کلی ایـنسبک در مشرق ایران شکل گرفته است و به لحاظ تاریخی سلسله یها طاهری، صفاری، سامان وی یغزنو یرا در بـر مـ -گیرد، اما بیشتر مربوط به دورهی سامانیان و غزنویان است.

1.

.

1 .

2 1.

مختصات زبانی سبک خراسانی الف) طبیعی بودن و روانی: زبان یفارس در این دوره زبان مادری گویندگان است؛ یعنی گوینـدگان ایـن دوره بـر خـلافیهادوره یبعد زبان فارس یرا از رو یآثار ادب پیش از خود نم ویآم ختند.

از این رو، زبـان ایشـان طبیعـی و سـاده و رواناست و در آن تعقید و ابهام نیست.

با این همه، اگر امروز برخی آناز لغات یبرا ما مهجور و دشوار می ـنماید، به سب ب آناست که خراسان بزرگ منطقهای بسیار وسیع بود و لهـجه یها یمختلف چون یسغد و یخوارزم در آن رایج بود.

ب) واستعمال هاژ های کهنه و حتّی نزدیک به شکل پهلوی : در شعر این دوره نام شهرهای قدیم خراسان بزرگ و نواحی همجوار آن مانند: خلج و چگل و نوشاد و قیـروان و ختا و ختن و .

آمده است.

همچنین یامجموعه از لغات در آن وجود دارد که بسامد آن در دوره یها یبعد کم م شـود و یـا یکسـره از بـین مـیرود .

مانند: یسعتر و عرعر و ساتگین و چرخشت و بسد و.

.

یبرخ از لغات پر استعمال در این سبک از نظر فکری هم جالب اند.

یکی هاز آن یها واژ آز یبه معنـا طمـع و فـزون-یخواه است که اغلب جاندار انگاشته شده است.

علّت آن هم این است که آز در اساطیر ایرانی چنـانکـه در یشـت هـاتاریخ ادبیات و سبک شناسی 21 آمده است، ینام دیو است که همه چیز را فرو دمیبلع و یاگر چیز نصیبش نشود، خود را می یخورد.

او خبیث اسـت کـهاگر همه اموال جهان به او داده شود، او را پر نکند و قانع نسازد .

یسو آز منگر که او دشمن است دلش بردهی جان اهرمن است سؤالات آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سال 1388 -1 شاعران بزرگ چهار سبک مشهور خراسانی، عراقی، هندی و دورهی بازگشت را به ترتیب نام ببرید.

پاسخ: شاعران مشهور سبک خراسـانی: 1.

رودکـی ( متـوفی ) 329 ق ؛ 2.

شـهید بلخـی (متـوفی 325 ق )؛ 3.

دقیقـی(متوفی 367 ق)؛ 4.

فردوسی طوسی (متوفی ) 411 ق شاعران مشهور سبک عراقی: .

1 یعطّار ن یشابور ( متوفی 27 ( 6 ق ؛ 2.

سعدی (متوفی 91 6 ق )؛ (3.

مولوی متوفی 672 ق4)؛ .

حافظ (متوفی 792 .

( – 3 ق شاعران مشهور سبک هندی: 1.

طالب آملی (متوفی 1036 ق )؛ 2.

کلیم کاشانی (متوفی 1061 ق )؛ 3.

صـائب تبریـزی(متوفی 1080 ق)؛ 4.

عبدالقادر بیدل دهلوی (متوفی ).

1133 ق شاعران مشهور دورهی بازگشت: .

1 س دیدمحم یهشعل یاصفهان (متوفی )1160 ؛ .

2 یم رزا محمد رینصـ یاصـفهان (متـوفی )1192 ؛ 3.

یهاتف اصفهان (متوفی )1198 ؛ 4.

فتحعلی خان صبای کاشانی (متوفی ).

1238 ق -2 حکیم فردوسی را به اختصار معرفی کنید؛ با ذکر موضوع شاهنامه و اهمیت و اعتبار آن.

پاسخ: سؤال تکراری است.

ر.

ک.

سؤال 1 آزمون سال .

1386 -3 سرودههای نظامی را نام ببرید با ذکر موضوع هر یک.

پاسخ: ایخمسه پنج گنج نظ یام لشام یپنج مثنو : است 1.

مخزن الاسرار : نینخست مثنویِ نظامی، عیدر بحر سر مسدس ، در حدود 2260 تیب مشـتمل بـر 20 مقالـه در زهـد،اخلاق، مواعظ و حکمت است و در حدود سال 570 یبه اتمام رس ده است .

ینظام نیا کتاب را به نیملک فخرالد بهرام-شاه بن داوود یوال یآذربا جان میتقد .

کرد نیا یکتاب دربرگ یرنده دعوت مردم بـه خودشناسـ ،ی یخداشناسـ یو گـز نشیو یژگ یها یپسند یده یاخلاق است.

2.

خسرو نیریو ش : در بحر هزج مسدس مقصور و محذوف، در 6500 تیب ، که به سال 576 ق ینظمش پا ان گرفته استو به اتابک شمس نیالد محمد جهان پهلوان تقدیم شده است.

ینظام نیا منظومه را در چهارچوب یها یزنـدگ خسـرو دریریبزم ش ن، هنگام فرار از مقابل بهرام چوبینه ینیو شب نش یها آن دو با هم و غزل هر کی یاز کن زان نیریخسرو و شـ ویگفتگو آن دو و سرود نکیسا و بلحن یباربد، ان یم دارد.

شخصیتهای اصلی داستان خسرو و شیرین بـه عبارتنـد از: 1.

تاریخخسرو پرویز (پسر هرمز و نوه انوشیروان) 2.

شیرین (برادرزادهی شمیرا حکمران قهستان) 3.

شاپور (مردی دانشمند که ازندیمان خسروپرویز است.

4.

فرهاد (که به شیرین دل میبندد).

3.

یلیل و مجنون : در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض مقصور و محذوف، در 4700 اتیب .

نظم نی م یثنو بـه سـال 588یهجر انیبه پا یرس ده است و نظامی آن را به نام ابوالمظفر اخستان بن منوچهر شروانشاه کرده است.

یلیل و مجنون داستانی یا رانی یاست که حق قت ای افسانه بودن آن جای اریبحث بس یدارد.

در ادب ات یعرب شعرها یز یادیلیدر وصف ل و عشق سوزناک او وجود دارد، که ایبه مجنون سیق یعامر ینسبت م دهند، اما ظاهراً از شاعران مختلفـیبوده یلیاست.

داستان ل و مجنون در اتیادب یفارس زین مشهور بوده نیاست، تا ا کـه در سـال 584 یهجـر یقمـر ینظـامیگنجو آن را به عنوان سوم نی گنج از پنج گنج خود به نظم می اآورد.

نی داستان آن تایچنان در ادب یفارس یو کشورهاهیهمسا مورد توجه قرار گرفتهاست که پس از او 38 یشاعر فارس زبان، 13 شاعر تر کزبان، و 1 شاعر اردو زبان بـه تقل دیـ،یاز نظام نیا داستان را به نظم آور .

دهاند 4.

هفت کریپ (که آن را بهرامنامه و هفت گنبد ن زی خوانده ) اند : کریهفت پ که نیچهارم یمنظومه ینظـام از نظـر ترت بیـیزمان یکیو از دو شاهکار او (با خسرو و ش کنیری ) از لحاظ تیفی است، در چهارده رمضان سال 593 ق انیبه پا دیرس وینظام آن را ریبه ام نیعلاالد کرب ارسلان حاکم مراغه اهداء کرد.

هفت پیکر فیدر بحر خف مسدس مخبـون مقصـور یـامحذوف، در 5136 تیب سروده .

شده است نیا دفتر را از جهت ساختار کلی یو روال داستان یم توان بر دو بخش متما زی میتقس کرد: یکی بخش اول و آخر کتاب دربارهی یرو یدادها مربوط به بهرام پنجم ساسانی از بدو ولادت تا مرگ رازگونهی او، که بـریهیپا یتیروا خیتار ریگونه است؛ و د گ ی یبخش م یان بکه مرکّـ از هفـت حکا تیـ از زبـان هفـت همسـر او و از زمـرهییحکا ات عبرت یزیانگ است که دختران پادشاهان هفت میاقل (مطابق تقس می یقدما) برا یبهرام نقل م کنند.

5.

اسکندرنامه، شامل دو بخش شرفنامه و اقبالنامه در بحر متقارب مثمن ( ای محذوف)، در 10500 یب ت، یکه در حـوالسال 600 ق یبه اتمام رس ده است .

ینظام نیدر سرودن ا یمثنو یاز منابع مختلف یکه درباره اسکندر مطالب (تار یخی ایتهیداستان ) داش ،اند استفاده کرده و حتی اشتباهات آنان را ن زی در منظومه شی خوی یجا .

داده است علاوه بر مثنویهای مذکور، از سنایی دیوانی مشتمل بر قصاید و غزلیات نیز بر جای مانده است.

-4 خلاصهی داستان مرغان و حرکت آنان به سوی سـیمرغ بـه راهنمـایی هدهـد در منطـق الطیـر عطـارنیشابوری ؟پاسخ: سؤال تکراری است؛ ر.

ک.

سؤال 3 آزمون سال .

1387 -5 علّامه دهخدا را معرفی کنید، با ذکر اهمیت و اعتبار و کارهای مهم و جاودانهی او.

پاسخ: سؤال تکراری است؛ ر.

ک.

سؤال 4 آزمون سال .

1387 -6 ملک الشعرای بهار و اهمیت و اعتبار و سبک شاعری و کارهای ادبی او؟ پاسخ: سؤال تکراری است؛ ر.

ک.

سؤال 6 آزمون سال1387 نوع فایل:PDF 12.

7mb سایز: 230 تعداد صفحه:
کلید واژه ها: ادبیات فارسی - ادبیات - فارسی - شاعران - حکومت - تاریخ - خراسان - زبان - رشته - ایران - سلطان - مسعود - سیاسی - آذربایجان - نظام - خروج - شکست - کتاب - هنرمندان - افزایش - برداشت - طولانی - داستان - انتقال - ترکان - همراه - حمایت - آیین - پنجم

آخرین اخبار سرویس:
بیوگرافی مونا اسکندری (+عکس)

جدیدترین و خفن ترین جوک های خنده دار (8)

حل اختلاف مدیران باغ کتاب و پردیس سینمایی تا آخر هفته

فراخوان انجمن سینمای جوانان ایلام برای ساخت مستندهای اربعین منتشر شد

اختلاف باغ کتاب و پردیس سینمایی حل می شود

کارآفرینی که فرش ترکمن را در آن سوی مرزها می گستراند

هنر برای صلح

روحانی: کارمندان با پرداخت اقساط 20 ساله صاحب خانه می شوند +فیلم

تولید نسخه بدلی «دورهمی» در شبکه خانگی

آغاز پخش سری جدید «شب های هنر» در شبکه 4

تجلیل از مرد مهربان تلویزیون

جنگ پرتقالی در ایتالیا +تصاویر

مسئولان به سوژه شهری عکاسان توجه کنند

سیما 4 | پخش آثاری از تارانتینو، سیدنی لومت و داریوش مهرجویی

آقای جنتلمن معشوق جدید آنجلینا جولی؟!

ارسال 270 اثر به دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه مد و لباس کُردی

رونمایی از پوستر جشنواره جایزه کتاب سال کردستان

برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا تقدیر می شوند

آیین کهن جشن مردگان به روایت تصویر

18 هزار جلد کتاب در زندانهای خراسان جنوبی

لحظه توقیف نفت کش انگلیسی توسط سپاه/ فیلم

درگذشت دلارام هاشمی بازیگر تئاتر

نقدی بر فیلم«سایه»/ پیکار مرد با سایه اش

صدای مردم؛ بیان مشکلات روی خط تلفنی+ فیلم

چهل صندوق خرد، مجری طرح بهبود فضای کسب و کار + فیلم

ستاره اسکندری ممنوع التصویر شده است؟

جاده در دست تعمیر است + فیلم

آثار پذیرفته شده جشنواره تئاتر رضوی در آذربایجان شرقی معرفی شدند

گریم وحشتناک صورت سوخته خسرو شکیبایی در «پری» که هیچگاه پخش نشد

از کدام هنرمندان در جشن خانه سینما تقدیر خواهد شد؟

«دِلتِریک»؛ ترکیب عاطفه و دلتنگی ها

لعیا زنگنه پس از 27 سال به تئاتر می آید

شهاب حسینی و الهام حمیدی «بچه های ابدی» را به الکوثر می آورند

«از تالکان تا طالقان» از قاب کانال اردو ی شبکه جهانی سحر

امین زندگانی و نسرین مقانلو با «راه بهشت» در کانال کردی سحر

برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا تقدیر می شوند

منتظر پخش یک مستندمسابقه جدید باشید

بزرگداشت 4 چهره پیشکسوت در جشن بزرگ سینمای ایران

درگذشت مادر شهید در فسا

نخستین اجرای یک آهنگساز ایرانی توسط ارکستر فیلارمونیک

رضا رشیدپور جشنواره فیلم برگزار می کند

استخدام تعدادی سالن دار مجرب جهت رستوران ضیافت نور – مشهد

پیام تبریک خاص خانم بازیگر برای مهدی طارمی + عکس

شهروند خبرنگار ما باشید + فیلم

«نغمه ها»ی الهام پاوه نژاد و علیرضا قربانی در تلویزیون

پری ناز ایزدیار، حبیب رضایی و گلاره عباسی در اکران «سرخپوست» برای نابینایان+عکس

شهرداری یک بنر به سینما نمی دهد اما جشنواره فیلم شهر برگزار می کند!

هنرمندان و مفاخر، دلبستگی وعشق سرزمینی مردم را بیشتر کنند

جواهر بانوی عمارت با تیپ امروزی+عکس

گوشه ای از زندگی شخصی گلاب آدینه و مهدی هاشمی

«نغمه ها»ی الهام پاوه نژاد و علیرضا قربانی در تلویزیون

رضا رشیدپور جشنواره سینمایی برگزار می کند

عکس مدلینگ بازیگر سریال آنام

اما واگرهای نمای مطب دندانپزشکی

نمایش چهار فیلم کانون در کارتون کلاب ایتالیا

مروری بر آثار پیمان خازنی در «نغمه ها»/دکلمه خوانی الهام پاوه نژاد و علیرضا قربانی

معلول هنرمند خوشابی

مرد کوچک سینما ایران و پسر قهرمانش+عکس

دکلمه خوانی الهام پاوه نژاد و علیرضا قربانی در «نغمه ها»

بازیگری دختر مجید مظفری+عکس

اولین کتاب داستانی با محورت شهدای مسیحی منتشر شد/«تاتیک»، اثری از حسن شیردل

بازیگر سریال گاندو با مانتو مجلسی+عکس

گشت خبری در استان سمنان

اهمیت حمایت از اقدامات فرهنگی در دست یابی به توسعه پایدار

رضا رشیدپور جشنواره سینمایی برگزار می کند

انتشار ­شماره دوم نشریه دانش حفاظت و مرمت

رضا رشیدپور جشنواره فیلم برگزار می کند

قد و قواره سینمای کودک با سینمای بزرگسال برابری می کند

مهران مدیری و برادرزاده اش+عکس

فراخوان کانون پرورش کودکان و نوجوانان زنجان برای شرکت در جشنواره قصه گویی

«خوش رکاب» به کشورهای فارسی زبان سفر می کند/ نشر یک سریال پردرخواست از آی فیلم2

دانلود قسمت دوازدهم سریال هیولا

خوره های گیم به پارک چمران بروند

خانواده شیلا خداداد کنار آقای بازیگر بدنساز+عکس

شباهت ویدا جوان به خانم بازیگر+عکس

رونمایی از پوستر نمایش گورخواب ها

انیمیشن کوتاه فرعون

رویت موجود انسان نمای عجیب در چین!+فیلم

 شایعه ممنوع التصویری ستاره اسکندری

جشنواره فرهنگی هنری روستا و عشایر در گلستان/گزارش تصویری

شبنم قلی خانی در افتتاحیه جشنواره شهر+عکس

بازیگر پیشکسوت سینما و همسر باوفایش+عکس

فلورا سام سریال مناسبتی برای محرم می سازد

مزار استاد آواز لرستان گلباران می شود

«علم و تبعیض جنسیتی» منتشر شد

استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت مدرن اندیشان ساعی-اصفهان

بیست ویکمین جشن خانه سینما از چهار هنرمند پیشکسوت تقدیر می کند

آخرین اخبار از فیلم های جشنواره فیلم فجر/بازگشت تام کروز به سینمای هالیوود

دستاوردهای «جلوه گاه امید» در سینمای کودک و نوجوان

عبدالمالک ریگی در «شبی که ماه کامل شد» + تیزر

عکس خانم کارگردان در هند

آخرین وضعیت تولید سریال «87 متر»

اهدای جایزه ی روانکاوی به محمد صنعتی از سوی انجمن پایه گذاری شده توسط زیگموند فروید

اجرای ویژه برنامه های متنوع برای توانیابان و اعضای کانون محلات منطقه 15

نمایشگاه نقش بافته ها

آخرین وضعیت سریال «87 متر» کیانوش عیاری

بی توجهی تماشاچیان به درخواست های آتیلا پسیانی در یک نمایش

شائبه ممنوع التصویری ستاره اسکندری به خاطر عدم پخش یک سریال

تازه ترین تیزر فیلم پرفروش «شبی که ماه کامل شد» منتشر شد/ فیلم

آیین بزرگداشت و نکوداشت های بیست و یکمین جشن بزرگ سینمای ایران در ایوان شمس برگزار می شود

تاریخ ادبیات و سبک شناسی )رشته زبان و ادبیات فارسی)

تاریخ ادبیات و سبک شناسی )رشته زبان و ادبیات فارسی)