مطالب مرتبط:
بررسی اثرات مؤلفه های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران
بانک پاسارگاد هیچ بدهی به بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی ندارد
دست بسته بانک های دولتی و جای خالی بانک های خصوصی در اشتغال و تولید قم
چرا کاری می کنیم بخش خصوصی مخفی زندگی کند یا از ایران برود؟
ساعت کاری بانک های خصوصی در مهرماه تغییر نمی کند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 27 فروردین 1398 ساعت 01:122019-04-15اقتصادي

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی


هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی می باشد.

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی [.

- دسته بندی: امروز, 01:10 هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی می باشد.

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است.

جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی و ملت شهرستان .

است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق فرمول کوکران 300 نفر به دست آمد که از هر بانک 150نفر به طور تصادفی برای نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه ها بر روی آزمودنی ها اجرا شد.

در این تحقیق نُه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه اصلی که به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته و هشت فرضیه فرعی که به بررسی تاثیر ابعادکیفیت زندگی کاری که شامل : ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی، ﻣﺤﯿﻂﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﻀﺎیﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎری است؛ بر مدیریت ارتباط با مشتری بین بانک های ملی وملت پرداخته شده است .

تحلیل داده ها نشان داد با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون های آماری انجام شده بر روی متغیرها کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و علاوه بر اینکه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری دارد این تاثیر بین بانک های ملی و ملت متفاوت است و تاثیر بانک ملی بیشتر از بانک ملت است.

فهرست مطالب چکیده.

1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه.

3 1-2- بیان مساله.

4 1-3- ضرورت و اهمیت.

6 1-4- اهداف تحقیق.

8 1-4-1- هدف اصلی.

8 1-4-2- اهداف فرعی.

8 1-5- فرضیات تحقیق.

8 1-5-1- فرضیه اصلی.

8 1-5-2- فرضیات فرعی.

8 1-6- قلمرو تحقیق.

9 1-6-1- قلمرو مکانی.

9 1-6-2- قلمرو زمانی.

9 1-6-3- قلمرو موضوعی.

9 1-7- روش کار.

9 1-7-1- روش تحقیق.

9 1-7-2- روش گردآوری اطلاعات.

10 1-8- تعریف عملیاتی و نظری متغیرها10 1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان.

10 1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری.

10 1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.

10 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق.

12 2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.

12 2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.

14 2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.

15 2-1-4- اﻫﺪاف کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.

19 2-1-5- تعابیر ﻧﻮﯾﻦ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.

19 2-1-5-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کیفیت فراگیر.

20 2-1-5-2- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

20 2-1-5-3- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد(ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ)ﺳﺎزﻣﺎن.

21 2-1-6- ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.

21 2-1-7- ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری واﻟﺘﻮن.

21 2-1-7-1-ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ وﮐﺎﻓﯽ.

22 2-1-7-2-محیط ﮐﺎر اﯾﻤﻦ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.

22 2-1-7-3-تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنیت ﻣﺪاوم.

23 2-1-7-4- واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.

23 2-1-7-5- ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ.

24 2-1-7-6- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ واﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن.

24 2-1-7-7- ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن.

24 2-1-7-8- ﺗﻮﺳﻌﻪ قابلیت ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ.

25 2-1-8- راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری.

25 2-1-8-1- اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر.

25 2-1-8-2- ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ.

25 2-2- بخش دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی.

28 2-2-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.

28 2-2-2- پیشینه و سیر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.

29 2-2-2-1- پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎرت اکترونیک.

29 2-2-2-2- دوره پیش از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر الکترونیک.

30 2-2-2-3- مرحله رشد کسب و کار الکترونیک.

30 2-2-3- تعاریف مدیریت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.

30 2-2-3-1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی(ECRM).

31 2-2-3-2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی( ICRM).

31 2-2-4- ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن.

32 2-2-5- اﻫﺪافCRM.

32 2-2-5-1- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎرﻧﺖ.

32 2-2-5-2- اﻫﺪاف CRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮل.

33 2-2-5-3- اﻫﺪافCRM از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ.

33 2-2-5-4- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎﻟﺒﺮﯾﺚ و راﺟﺮز.

34 2-2-5-5- اﻫﺪافCRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻻﮐﻮﺗﺎ و راﺑﯿﻨﺴﻮن.

34 2-2-6- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.

34 2-2-6-1- دﯾﺪﮔﺎه اول: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ.

34 2-2-6-2- دﯾﺪﮔﺎه دوم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی.

35 2-2-6-3- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ فلسفه.

35 2-2-6-4- دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎرم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی.

36 2-2-6-5- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی.

36 2-2-7- ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.

37 2-2-8- ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ CRM.

38 2-2-8-1- ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی اولیه.

39 2-2-8-2- اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرچه.

39 2-2-8-3- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

39 2-2-9- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی.

40 2-3- بخش سوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع.

41 2-3-1- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.

41 2-3-2- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر.

43 2-4- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ.

47 2- 5 - ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ.

47 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه.

49 3-2- روش پژوهش.

49 3-3 جامعه آماری.

50 3-4- نمونه آماری.

50 3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات.

51 3-6- روایی و پایایی پرسشنامه.

52 3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه.

52 3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه.

53 3-7- تجزیه و تحلیل آماری.

54 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1- مقدمه.

56 4-2- آمار توصیفی.

56 4-2-1- جنسیت.

56 4-2-2- وضعیت تأهل.

57 4-2-3- سن.

58 4-2-4- سابقه کار.

59 4-2-5- نام بانک.

60 4-2-6- میزان تحصیلات.

61 4-2-7- توصیف گویه های مربوط به بعد کیفیت زندگی کاری.

62 4-2-8- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری.

64 4-3- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها66 4-3-1- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق.

66 4-3-2- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق.

68 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه.

82 5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات).

82 5-2-1- فرضیه های فرعی.

83 5-3- پیشنهادات.

86 5-3-1- پیشنهادات برای سازمان :86 5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.

87 5-4- محدودیت های پژوهش.

88 ضمائم: پرسشنامه.

89 منابع.

92 منابع فارسی.

92 منابع لاتین :94 فهرست جداول جدول 1- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنس.

56 جدول 2- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل.

57 جدول 3- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سن.

58 جدول 4- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سن.

58 جدول 5- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سابقه کار.

59 جدول 6- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سابقه کار.

59 جدول 7- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نام بانک.

60 جدول8- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب میزان تحصیلات.

61 جدول 9- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.

62 جدول 10- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.

63 جدول 11- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.

64 جدول 12- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.

64 جدول 13- برازش مدل رگرسیونی بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری.

66 جدول 14- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

67 جدول 15- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

67 جدول 16- برازش مدل رگرسیونی بین پرداخت منصفانه و مدیریت ارتباط با مشتری.

68 جدول 17- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

68 جدول 18- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

69 جدول 19- برازش مدل رگرسیونی بین ﻣیﺰان ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری.

69 جدول 20- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

70 جدول 21- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

70 جدول 22- برازش مدل رگرسیونی بین میزان تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری.

71 جدول 23- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

71 جدول 24- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

72 جدول 25- برازش مدل رگرسیونی بین اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠیﺖﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری.

72 جدول 26- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

73 جدول 27- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

73 جدول 28- برازش مدل رگرسیونی بین ﻣﺤیﻂﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و مدیریت ارتباط با مشتری.

74 جدول 29- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

75 جدول 30- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

75 جدول 31- برازش مدل رگرسیونی بین واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎری و مدیریت ارتباط با مشتری.

76 جدول 32- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

76 جدول 33- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

77 جدول 34- برازش مدل رگرسیونی بین ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و مدیریت ارتباط با مشتری.

77 جدول 35- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

78 جدول 36- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

78 جدول 37- برازش مدل رگرسیونی بین ﻓﻀﺎیﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری.

79 جدول 38- معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F.

79 جدول 39- محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر.

80 فهرست نمودارها نمودار شماره 1- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنس.

56 نمودار شماره 2- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل.

57 نمودار شماره 3- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب سن.

58 نمودار شماره 4- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب سابقه کار.

59 نمودار شماره 5- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب نام بانک.

60 نمودار شماره 6- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب میزان تحصیلات.

61 نمودار شماره 7- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری.

63 نمودار شماره 8- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری.

65
کلید واژه ها: مدیریت - بانک - زندگی - مشتری - اطلاعات - بانک ملی - همبستگی - کاربردی - بانک های دولتی - کلیه - کارمندان - کتابخانه - بانک ملت - متفاوت - تصادفی - انتخاب - جامعه - فرمول - آزمون - نشان

آخرین اخبار سرویس:
پاورپوینت سند راهبردی حمل و نقل دریایی

پاورپوینت کاربرد نانو در معماری

پاورپوینت اصول مدیریت و کنترل پروژه ها

پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی

پاوپوینت سیب زمینی

تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم

تهدید امنیت غذایی کشور با احیای وزارت بازرگانی/تجربه چین در جنگ تجاری با آمریکا+فیلم

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت داده کاوی الگوهای تکرارشونده در جریان داده ها

پاورپوینت ترانسفورماتور های الکتریکی

تاثیر تحریم سپاه بر قیمت نفت از نظر علی مطهری

پاورپوینت استراتژی های تولید ماست

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

دولت بر جبران خسارت های مردم سیل زده تأکید دارد/سیلاب بهانه سدسازی جدید نشود

ارائه مدلی برای محافظت دقیق تر از خطوط انتقال برق و ساختمان ها در برابر صاعقه

بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت کنترل صنعتی

پاورپوینت مراحل اجرای سیستم گرمایش از کف

چگونه موسیقی به کالا تبدیل می شود

تحقیق درس آزمایشگاه ارتعاشات

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت کارخانه آبمیوه آی سو ارومیه

پاورپوینت آمار

بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری با شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس

دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

پاورپوینت تعریف معماری پایدار(معماری سبز)

پاورپوینت جامع بهداشت مواد غذایی

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت جامع شیر سویا

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی (غلطک ها-کمپکتور)

اجاره بهای مسکن در تهران رکورد شکست/ جدیدترین نرخ های نجومی اجاره مسکن

استخدام کارشناس فروش با مهارت در تولید متون و محتوای تبلیغاتی

افزایش 126 مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیر ها در سال گذشته/ کل ظرفیت به 685 مگاوات رسید

پاورپوینت ایمنی کاربردی در تونل

پاورپوینت اولترافیلتراسیون

مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41

پاورپوینت سازه های باز و بسته شونده

قیمت آپارتمان 120 متری در تهران + جدول

پاورپوینت وسایل پخش کننده حرارت یا مبدلهای حرارتی

پاورپوینت اهمیت کارآفرینی

ارائه مدلی برای محافظت دقیق تر از خطوط انتقال برق و ساختمان ها در برابر صاعقه

پنج وظیفه دولت در زمینه رونق تولید/ معرفی کارآفرینان عرصه‎های روستایی

پاورپوینت شکلات

پاورپوینت افزودنی های الیافی در آسفالت

پاورپوینت آشنایی با مبانی حفاری چاه های نفت و گاز

اهمیت اتیلن در صنایع پتروشیمی

پاورپوینت بررسی سیاست های جهانی زیست محیطی در حمل و نقل شهری و الگوگیری از آن در ایران

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

تحقق رونق تولید با فروش کالاهای فرهنگی دانشگاه ها

پاورپوینت آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی

پاورپوینت کلید های صنعتی

پاورپوینت عوامل عریان شدن در روسازی آسفالتی

لزوم ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان پارس آباد

خسارت اولیه 7 هزار میلیارد تومانی به 5 کشت و صنعت نیشکر

پاورپوینت علم نانو در شیمی

موانع بکارگیری گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت سیستم حرارتی گرمایش از کف

پاورپوینت معماری خورشیدی غیر فعال

پاورپوینت مخازن تحت فشار ساختمان

پاورپوینت ساخت انواع سوسیس

پاورپوینت کاهگل

استخدام نیروی بخش مذاکره و فروش جهت یک گروه در مشهد

تهران | جدیدترین نرخ های اجاره مسکن

تلاش دولت برای سهمیه بندی بنزین با چراغ سبز مجلس

دولت بر جبران خسارت های مردم سیل زده تأکید دارد/سیلاب بهانه سدسازی جدید نشود

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

افت سهام آسیایی از بالاترین سطح 9 ماهه

خرید و فروش طلای دست دوم ممنوع است

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

پاورپوینت برند یا مارک تجاری

پاورپوینت آمار و احتمالات

رشد اندک دلار و یورو در ایستگاه پایانی هفته/ کاهش قیمت 15 واحد پولی در بانک مرکزی

پاورپوینت چگونگی کار با گچ نکات و دانستنی ها

بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع

پاورپوینت طراحی محصولات از ایده تا تولید

پاورپوینت روش های تولید، اجرا و نگهداری مخلوط آسفالت سرد

پاورپوینت فضای پشت بام ساختمان ها و استفاده کاربردی از آن

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

از «ایمنی غذایی» تا «امنیت غذایی»

29 هزار معاینه در پزشکی قانونی استان زنجان انجام شد

تابستان سخت اجاره نشین ها با قراردادهای عجیب و نجومی

پاورپوینت تاسیسات حرارتی ساختمان

پاورپوینت اثر اولتراسونیک بر روی نگهداری مواد غذایی

پاورپوینت تلغیظ شربت

پاورپوینت عایق کاری حرارتی رطوبتی ساختمان و راه کارهای آن

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت شیرهای طعم دار

میزان دقیق افزایش حقوق ها در سال 98 چقدر خواهد بود + جدول

قیمت طلا و سکه امروز 98/01/29

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی