مطالب مرتبط:
قیمت خودرو های سایپا امروز سه شنبه 30 شهریور 1400 + جدول
بازار چک رینگ اسپورت؛ روی نبض بازار مالی خودرو
برنامه زمانبندی خودرو سازان برای ترخیص خودرو های مستقر در پارکینگ ها
شانس واردات خودرو هنوز وجود دارد/ رکود فعلی بازار خودرو برای چیست؟
بودجه 21 میلیون دلاری استرالیا برای جلوگیری از حملات کوسه ها با پهپاد
-127 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 30 شهریور 1400 ساعت 11:302021-09-21اقتصادي

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان


- هزینه های ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﭘﺎییز سال 2020 ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰایش اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﺟﺪیدی در ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در مسیرهای اصلی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﯾﻢ.

ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪین ﺧﻂ ﺗﺠﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت نشانه ﻫﺎی ﮐﻤﯽ از تسکین و ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪه می شود و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺮخ ﻫﺎ در نیمه دوم ﺳﺎل ﺟﺎری میلادی ﻧﯿﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا اﻓﺰایش تقاضای ﺟﻬﺎنی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ افزایش ﻣﺤﺪود ظرفیت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب قرنطینه های محلی (ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ) روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ورود ظرفیت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ قیمت ها می توان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل 2021، ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ازدﺣﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎنﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ قرنطینه ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زمان های ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ ﻃﺮف و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻃﺮف دیگر ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.

به دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ به وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دستیاﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮکت ها ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻫﺎ و اقیانوس ها ﺻﻮرت می گیرد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ رﯾﻠﯽ، اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺶ کوچکی از اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ روش های ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ بخش ها را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ می توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل 2021ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻻهای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه، ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تولید، دارای ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﺳﺖ.

ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺰایش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرهای ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮکای ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ نیز در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ظرفیت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اقیانوسی، ﺑﺎزیابی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎنی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه را تشدید ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ این ها ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽاﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی، ظرفیت مسیرهای اصلیﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد، ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺪودیتﻫﺎی اصلی در ﺳﺎل 2020 رسیده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ آن از ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ 10 درﺻﺪ ظرفیت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه رﺳﯿﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﻫﺪه می شود، اﻣﺎ اﺧﺘﻼل و ﻓﺸﺮدﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ می تواند ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳــﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد.

ازدﺣﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و تاخیرها را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ازدﺣﺎم در ﺑﻨﺎدر بخشی از ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺳـﺎل2021 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل2020 ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن است ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد می رﺳﻨﺪ از ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺷـﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد کلی در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و قیمت های ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻتﻣﻮج ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﺗﺎزه از ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻫﺸﺪار داده اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ، اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻣﺒﺪا ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 5000 دﻻر افزایش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ می تواﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نمونه می توان اﺛﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را روی ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت منفصله ﺧﻮدرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد.

در ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ 40 ﻓﻮت، قطعات 2.

2 دستگاه ﺧﻮدرو ﺳﻮاری در آن جای می گیرد که 5000 دلار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ افزایش داشته است.

در مجموع ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ 32 درﺻﺪ، ﻣﻌﺎدل 3000 دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ داشته است.


کلید واژه ها: ظرفیت - قرنطینه - میلادی - افزایش - سال 2020 - هزینه - خودرو - نشانه - تسکین - هزار - محلی - نیمه - ورود

آخرین اخبار سرویس:
استخدام Angular Developer با حقوق 7 تا 10 میلیون و بیمه/ محدوده سعادت آباد

استخدام کارشناس تولید با بیمه تکمیلی، ناهار و سرویس در گرمدره

استخدام کارشناس اجرایی - اداری با بیمه و بیمه تکمیلی در پرگاس طب در تهران

استخدام کارشناس فروش با بیمه و پورسانت در GSO Fountain در تهران

استخدام فروشنده لوازم خانگی و کارشناس فروش لوازم خانگی با بیمه/ خراسان رضوی

پیش بینی «آبان» بسیار خشک و کم بارش برای کشور

استخدام کارمند فروش تلفنی و فروشنده در آذربایجان غربی

استخدام کارمند فروش تلفنی و فروشنده در ایده نو تجارت آویژه در کرمان

استخدام کانتر فروش با پورسانت در یک شرکت معتبر در اصفهان

استخدام کارشناس ارشد توسعه کسب و کار در شرکت تاکسی ماکسیم در مهاباد

استخدام بازرس کنترل کیفیت ریخته گری و بازرس کنترل کیفیت فرایند لاستیک سازی

استخدام مهندس برق و الکترونیک در یک شرکت معتبر در فارس

استخدام بازاریاب و ویزیتور، کارشناس فروش (تخصص قهوه و مشتقات آن) و منشی

استخدام آنالیزور فروش و مدیر فروش با بیمه در تهران

غلامرضا شمس ناتری قارچ های جنگل های هیرکانی

به کارگیری 41 دستگاه حفاری خشکی در پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی

استخدام حسابدار در شرکت توسعه انرژی مهرآراد در ماهشهر

استخدام 3 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در آذربایجان شرقی

استخدام 8 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام طراح و گرافیست حرفه ای و مهندس صنایع در زال ایرانیان در تهران

استخدام کارشناس فروش تلفنی (چسب نواری) با حقوق ثابت، بیمه، پاداش و پورسانت

استخدام کارشناس خرید و تدارکات با بیمه در شرکت پایا کنترل پاسارگاد

استخدام کارمند فروش تلفنی و فروشنده در شرکت ایده نو تجارت آویژه در زنجان

رقابت بین بیت کوین و طلا تنگاتنگ شد/ بیت کوین بخریم یا طلا؟

استخدام اپراتور خط تولید در هلدینگ صخره در فارس

استخدام گرافیست در شرکت گسترش دانش کسری در محدوده الهیه

استخدام کارشناس گمرک و ترخیص کالا در شرکت تجاری ققنوس در تهران

استخدام کارمند فروش و پشتیبانی آنلاین مسلط به زبان در شرکت تجاری ققنوس

استخدام کارشناس مالی در یک واحد تولیدی و بازرگانی طلا و جواهرات در تهران

استخدام بازاریاب و ویزیتور قهوه در گروه تولیدی مجملی در خوزستان

شمار مبتلایان جهانی کرونا به 243 میلیون نفر رسید

استخدام فروشنده و مدیر فروش در مجموعه کاشی و سرامیک سرامزا سرامیک در فارس

استخدام تکنسین الکترونیک با بیمه در ایده پردازان ناظر اول کیفیت در تهران

استخدام کارشناس فروش حضوری لوازم التحریر و نوشت افزار در شرکت cclass

استخدام کارشناس فروش با حقوق ثابت، بیمه، پاداش در شرکت پونک شیر خاوران

استخدام منشی با حقوق تا 9 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در یک استارتاپ در زمینه ارائه خدمات خودرو

استخدام کارشناس فروش در شرکت موپن در تهران

استخدام کارشناس فروش بیمه در بیمه سامان نمایندگی 1166 در سیستان و بلوچستان

استخدام مهندس برق با بیمه در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

استخدام بازاریاب و ویزیتور (لوازم خانگی) با حقوق ثابت، پورسانت و بیمه

استخدام کارشناس نقشه برداری از تهران، فارس و بوشهر جهت کار در عسلویه

استخدام کارشناس نقشه برداری از بوشهر جهت کار در عسلویه

استخدام کارمند فروش تلفنی و فروشنده در شرکت ایده نو تجارت آویژه در مازندران

استخدام کارمند مالی با بیمه در شرکت یکتا تجارت گیل در رشت

استخدام حسابدار فروش، کارشناس حسابداری بهای تمام شده و تولید با سرویس/البرز

استخدام کارشناس فروش (صنعت ساختمان) در شرکت وستا دژ آسیا از تهران

استخدام ویزیتور با پاداش، پورسانت و بیمه در اصفهان

استخدام مدیر تولید و فلزکار در شرکت پایا کنترل پاسارگاد در خراسان رضوی

استخدام 5 عنوان شغلی با بیمه و سرویس در هلدینگ رحمت تجارت در خوزستان

تولید چاقوی چوبی که سه برابر تیزتر از فولاد است

استخدام کارشناس فنی مهندسی با بیمه و پاداش در محدوده رباط کریم

قیمت اجاره مسکن در ولنجک تهران تا 30 مهر+ جدول

بازنشستگان از شنبه «وام» ثبت نام کنند/ ثبت نام وام ضروری بازنشتگی آغاز شد

استخدام انباردار، کارشناس مکانیک، کارشناس بازاریابی و فروش در قزوین

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش تجهیزات شبکه و کامپیوتر با بیمه

استخدام کارشناس فروش (صنعت ساختمان) در شرکت وستا دژ آسیا از تهران و البرز

استخدام منشی خانم

استخدام کارمند فروش تلفنی و فروشنده در شرکت ایده نو تجارت آویژه در البرز

افزایش قیمت بنزین تا پایان سال 1400حقیقت دارد؟

سهام عدالت را نفروشید

تداوم «دولت قرآن» در حافظیه

اغلب آمریکایی ها بایدن را مسئول تورم می دانند

استخدام مهندس شیمی (کنترل کیفیت) در مجتمع تولیدی صنعتی as در فارس

استخدام کارشناس امور پشتیبانی مشتریان با بیمه تکمیلی، پاداش، عیدی، سنوات

استخدام کارمند فروش تلفنی و فروشنده در شرکت ایده نو تجارت آویژه در کل کشور

استخدام کارمند فروش تلفنی و فروشنده در شرکت ایده نو تجارت آویژه در لرستان

مجموعه 2 هزار واحدی بندر امام خمینی در سال آینده به بهره برداری می رسد

قیمت بیت کوین رکورد تاریخی جدیدی زد

زمان دقیق اجرای طرح رتبه بندی معلمان اعلام شد

استخدام مهندس مکانیک و مهندس برق با بیمه و سرویس در فراتحقیق سپاهان

استخدام کارشناس فروش حرفه ای با حقوق، بیمه، پاداش و پورسانت در اصفهان

استخدام حسابدار مالی و حسابدار فروش با بیمه و پاداش در شرکت تینا نور آسیا

استخدام کارشناس فروش در نمایندگی جهان همتا سیکلت در تهران

استخدام تدوینگر با دریافتی تا 4 میلیون و بیمه در شرکت الیکا الکتریک

دعوت به همکاری جهت اعطای کد نمایندگی بیمه فعال در بیمه پاسارگاد کد 88104

استخدام بازاریاب و ویزیتور و کارشناس فروش با حقوق ثابت، بیمه و پورسانت

ورود 700 هزار دُز واکسن اسپوتنیک به ایران

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی مواد غذایی با حقوق ثابت در تهران

افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات در راه است؟

عبدالناصر همتی را بیشتر بشناسید

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در قزوین

استخدام کارشناس فروش بیمه در کهگیلویه و بویراحمد

استخدام کارشناس امور حقوقی و قرارداد در شرکت دیبا نقش الماس در تهران

معرفی ارانترین خودرو جهان در سال 2022

استخدام حسابدار در شرکت روشن تجارت پایا صنعت در تهران

میزان رعایت ایمنی در واحدهای تصویربرداری بیمارستان ها

استخدام کارشناس حسابداری در شرکت امید شمیلا در تهران

استخدام بازاریاب و ویزیتور قهوه در گروه تولیدی مجملی در تهران

سازمان توسعه تجارت: افزایش دو برابری صادرات در افق 4 ساله

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش (محصولات الکترونیکی) در قزوین

استخدام کارمند فروش تلفنی و فروشنده در شرکت ایده نو تجارت آویژه در هرمزگان

تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور در شهریورماه 1400

ساختمان منطقه آزاد اروند فروشی نیست!

تداوم افزایش قیمت طلای جهانی

برای خرید شوفاژ برقی چقدر هزینه کنیم؟

آغاز ثبت نام اینترنتی وام 12 میلیونی بازنشستگان کشوری از آبان

کارگران شرکت هفت تپه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند

استخدام کارشناس فروش بیمه در بیمه سامان نمایندگی 1166 در هرمزگان

استخدام کارشناس فروش با حقوق وزارت کار، پورسانت و بیمه در البرز

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان