مطالب مرتبط:
تاثیر یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس
نباید به السد فرصت بدهیم/ بازیکنان ایرانی تاثیر زیادی روی پیشرفت فوتبال قطر داشته اند
چاووش اوغلو: اجازه نمی دهیم مشکل سوریه بر روابطمان با روسیه تاثیر بگذارد
قلعه نویی: ایرانی ها تاثیر مثبتی روی فوتبال قطر داشته اند
اثر رسانه ای روی سیستم های شناختی مغز انکارناپذیر است/تاثیر رسانه ها بر روی اجزای سلامت فردی
-247 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 29 بهمن 1398 ساعت 02:322020-02-17پزشكي

تاثیر یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس


ایسنا/خراسان رضوی یوگا ورزشی روحی، جسمی، قدیمی و سنتی است که طی چندین دهه برای تعیین اثر آن بر بیماری‎های مزمن مانند پرفشاری خون، - آسـم، چـاقی، بیمـاری هـای عصبی- عضلانی، هورمونی و روانی مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت.

ام اس شایع ترین بیماری ناتوان کننده افراد بالغ جوانی است که بـه علـت فراینـد التهـابی دمیلینـه بیماری ام اس در سیستم عصبی مرکزی ایجاد مـی شـود.

ایـن بیمـاری یـک اخـتلال التهـابی مـزمن و عودکننـده سیسـتم اعصاب مرکزی است و سبب آسیب غلاف میلین، الیگودندروسیت ها و با وسعت کمتـر اکسـون هـا و نـورون هـا می شود.

محققان در پژوهشی با عنوان تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس این موضوع را بررسی کردند.

در این پژوهش که توسط سیدمحسن آوندی، استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان، اکرم حیدریان دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان، نبی اله اصغری زاده پزشک تخصصی مغز و اعصاب و محسن ابراهیمی استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان انجام شده، آمده است: ام اس پیش بینی نشدنی و یکی از بیماریهای تغییردهنده زندگی فرد است زیرا به طـور معمـول بـه بهترین دوران زندگی فرد صدمه می زند و به تدریج به سمت ناتوانی پـیش می برد.

 شیوع این بیماری در زنان دو برابر مردان است.

ام اس امید زندگی را 10 سال کمتر از سن واقعی فـرد می کند .

پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است.

جامعـه آمـاری تحقیـق زنـان 25  تا 45 سال مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن بیماری های خـاص است که امتیاز وضعیت گسترش ناتوانی آن ها کمتر از 3.

5 بوده است.

تعداد 33  نفر از زنان مبتلا به ام اس با انتخاب و به طور تصـادفی بـه دو گروه تمرینی یوگا و گروه کنترل تقسیم شدند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد، تفاوت معناداری در میانگین امتیاز استقامت عضلانی بین دو گروه کنترل و آزمـون قبـل و پس از هشت تمرین یوگا نشان می دهد.

پژوهشگران درباره معیارهای ورود به این مطالعه می گویند: گروه تجربی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته (24 جلسه) به تمرین یوگا در هوای سالن 25 تا 26 درجه سانتی گراد پرداخت.

تعداد حرکـات جلسـه تمرین 15 حرکت در دو بخش 10 ثانیه ای اجرا شد و هر دو هفته 5 ثانیه به مدت کشش و یـک حرکـت جدیـد طبق اصل اضافه بار اضافه شد که در انتهای هشت هفته به 15 ثانیه و 18 حرکت رسید.

فواصل استراحت بین هـر کشش به صورت غیرفعال بوده و نسبت آن به زمان تمرین 2:1 بود.

گـروه کنتـرل تنهـا بـه فعالیـت هـای روزانـه پرداخت.

استقامت عضلانی، 2 دقیقه پیاده روی برای سنجش سرعت و استقامت در راه رفتن تجویز شد .

نویسندگان این مقاله می گویند: تجزیـه و تحلیل آماری بعد از تعیین نرمال بودن داده ها توسط آزمون کلموگراف- اسمیرنوف به وسیله آزمون T مستقل انجام گرفت.

با توجه به اینکه این تأثیر احتمالی در تحقیقـات محـدودی گـزارش شـده اسـت، همچنین بـا در نظـر داشتن این موضوع که در کمتر جایی تأثیر تمرینات یوگا بر درصد چربی و ترکیب بدن بیمـاران مبـتلا بـه ام اس سنجیده شده است، پیشنهاد می شود، پژوهش های بیشتر و جامع تری درباره آثار این ورزش بـر ترکیـب بـدن ایـن قبیل بیماران انجام گیرد.

با وجـود ایـن، علـی رغـم علائـم واقعـی مربـوط بـه فـرد خسـته، تعریـف پاتوفیزیولوژی خستگی در بیماران ام اس هنوز در حال بحث و بررسی است.

خسـتگی یکـی از اصـلی تـرین عوامل کاهش توانایی در ایـن بیمـاران بـوده و در بـیش از 70 تـا 90 درصـد بیمـاران گـزارش شـده اسـت.

مکانیسم خستگی در بیماران ام اس هنوز مشخص نیست، اما اظهار عقیده محققان این است کـه عوامـل عصـبی و ایمنی می تواند عامل توسعه خسـتگی باشـند.

متأسـفانه حـدود 75 -95 درصـد از مبتلایـان بـه دو هورمونی بیماری ام اس از خستگی شکایت می کنند، در حالی که خستگی مهمترین عامل کاهش استقلال فردی و کیفیت زندگی در بیماران ام اس بوده و جزء مهمترین دلایل عدم شرکت بیماران در فعالیت های بدنی محسوب می شود.

با توجه به فواید ورزش درمانی که در این باره تحقیقات معدودی هم صورت گرفته می توان سـایر فعالیـت هـای اثرگذار بر این عوامل را مورد بررسی قرار داد .

احمـدی و همکـاران در دو کـار تحقیقی جداگانه به مطالعه تأثیرات تمرین یوگا و برنامه تمرینی تردمیل بر تعادل، سرعت و استقامت راه رفتن، خستگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسـکلروز یس پرداختـه و بهبـود ایـن فاکتورهـا را در پایان مداخله گزارش دادند: کلوس رد و همکارانش در تحقیقی، تـأثیر هفت هفته تمرینات یوگا بر حالت، استرس، کیفیت زندگی و فعالیت جسمانی افراد مبتلا به سرطان را سنجیده و مشخص کردنـد در افـرادی که تمرینات یوگا انجام داده بودند، مسافت طولانی تری را در تست 6 دقیقه راه رفتن طی کردند، اما در سـایر فاکتورها تفاوت معنـاداری وجـود نداشـت.

محققان می گویند: براساس این رویکرد، تـأثیر ورزش یوگـا بـر فاکتورهـای آمـادگی جسـمانی (تعـادل، استقامت، خستگی) افراد در سال های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است.

همچنین تمرینات ورزشـی متفاوت در جهت کمک به کاهش نشانه های بیماری و بهبود توانایی حرکتی بیماران ام اس و بـا توجـه بـه نتـایج ضد و نقیض تحقیقات در این زمینه، بنابراین تحقیق حاضر بر این شد که، تـأثیر هشـت هفتـه تمـرین یوگـا را بـر استقامت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس بسنجد.

شرایط ورود افـراد به پژوهش، عدم ابتلا به بیماری قلبی- عروقی، عدم سابقه ابتلا به صرع، عدم ابتلا به بیماریهای روانـی و نداشـتن سابقه بیماریهای متابولیکی بود.

بیماران یک روز قبل از شروع برنامه تمرینی، در محل مورد نظـر گـرد آمدنـد.

پس از توضیحات در مورد نحوه تمرین، شدت تمرین و تعداد تکرار در هر جلسه صحبت شد، سپس گروه هـای تجربی و کنترل در پیش آزمون شرکت کردند.

در این مرحله برای انـدازه گیـری اسـتقامت عضـلانی، 2 دقیقـه پیاده روی برای سنجش سرعت و استقامت در راه رفتن تجویز شد.

فردی با فرمان رو و شروع زمان 2 دقیقـه شروع به راه رفتن نمود و پس از پایان 2 دقیقه مسافت طی شده به عنوان رکورد فرد ثبت شد .

فعالیت ورزشـی نقـش مهمی در نگهداری عملکرد مغزی بیماران دارد در این پژوهش آمده است: هشت هفته تمرین یوگا باعث افزایش استقامت عضلانی در گروه آزمون نسبت به گـروه کنتـرل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شد.

این نتیجه می تواند نشان دهنده تأثیر تمرین یوگـا بـر افـزایش میـزان استقامت عضلانی این بیماران باشد.

همسو با نتایج پژوهش حاضر در مطالعه احمدی و همکاران که بـه منظور بررسی تأثیر یوگا بر تعادل و استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت، نتـایج نشـان داد که پروتکل یوگا باعث ایجاد تفاوت معناداری در میانگین استقامت عضلانی بین گروه کنترل و آزمون شد و تمرینات فوق به عنوان روش های درمانی مکمل توانستند موجب افزایش استقامت عضلانی بیماران گـروه آزمـون نسبت به گروه کنترل شوند.

همچنین، کارلون و همکارانش، اثر سه هفته برنامه بازتوانی جسمانی را بر پارامترهای گام برداری بیماران مبتلا به ام اس سنجیدند.

در نهایت به این نتیجه رسیدند که در پارامترهای گـام برداری تفاوت معنادری بین گروه ها مشاهده شد.

همچنین مسافت راه رفتن و سرعت گام بـرداری افـزایش یافـت.

در مطالعات اخیر مشخص شده است که میزان آمادگی قلبی- تنفسی بالاتر با عملکـرد بهتـر سیسـتم مغـزی عروقی در بیماران مبتلا به ام اس همراه است.

این موضوع بیان کننده این واقعیت است که فعالیت ورزشـی نقـش مهمی در نگهداری عملکرد مغزی بیماران دارد .

اطلاعات تحقیق حاضر نشان داد، فعالیت بدنی نقش تعدیل کننـدگی ضـد التهـابی دارد.

بنابراین، احتمال دارد که پتانسیل کـاهش فرآینـدهای بیمـاری را دارا باشـد.

بـا توجـه بـه این کـه ایـن تـأثیر احتمالی در تحقیقات محدودی گزارش شده است، همچنین بـا در نظـر داشـتن ایـن موضـوع کـه در تحقیقـات اندکی، تأثیر تمرینات یوگا بر استقامت عملکردی بیماران مبتلا به ام اس سنجیده شـده اسـت، پیشـنهاد مـی شـود پژوهش های بیشتر و جامع تری درباره آثار این ورزش بر استقامت عملکردی این قبیل بیماران انجام گیرد .

این پژوهش در سال 1394، در همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی منتشر شده است.

انتهای پیام
کلید واژه ها: مولتیپل اسکلروزیس - فیزیولوژی ورزشی - استقامت - بیماران - ام اس - یوگا - ورزشی - پژوهش - فیزیولوژی - دانشگاه - هورمونی - حیدریان - محققان - پژوهشی - مطالعه - روانی - منتخب - سیستم - افراد - موضوع - بررسی - تمرین - اعصاب - جوانی - قدیمی - بالغ - رضوی - آسیب - مزمن - توسط

آخرین اخبار سرویس:
طرح فاصله گذاری اجتماعی در بیمارستان ها چگونه است؟

پیشبینی افول کرونا در هرمزگان تا 2 هفته آینده

کرونا در چین / 63 مبتلا جدید

30ورزشکار صومعه سرایی خون اهدا کردند

اصناف چهارمحال و بختیاری ملزم به رعایت 77 پروتکل وزارت بهداشت هستند

20 ثانیه تا مرگ کرونا

جشن های گلریزان پرشورتر از سالهای قیل

موج دوم

توصیه ای برای کاهش استرس روزانه

ترامپ: ایران کمک‎ های پزشکی ما را نمی پذیرد

عوارض مصرف نادرست ویتامین D

ویروس کرونا چگونه از خفاش به انسان منتقل می شود؟

مصرف مکمل ها از کرونا پیشگیری می کند؟

آیا کاهش وزن در روزهای کرونایی کار صحیحی است؟

به جز مهر، به جز عشق دگر هیچ نکاریم

پیشبینی افول کرونا در هرمزگان تا 2 هفته آینده

30ورزشکار صومعه سرایی خون اهدا کردند

مسمومیت 727 نفربر اثر مصرف الکل در فارس

آخرین آمار ابتلای به ویروس کرونا در ترکیه

آیا کرونا در تابستان از میان خواهد رفت؟

گلکاری ها برای تقویت روحیه شهروندان تبریزی انجام شده است

توزیع مواد غذایی بین خانواده های محروم بجنوردی

طرز تهیه ی کباب تابه ای مرغ؛ غذای محبوب ایرانی

مصرف ویتامین D واقعا از کرونا پیشگیری می کند؟ | عوارض مصرف نادرست ویتامین D

استاندار خراسان جنوبی: در استان روند ثابت و رو به پایین ابتلا به بیماری کرونا را شاهد هستیم

اصناف چهارمحال و بختیاری ملزم به رعایت 77 پروتکل وزارت بهداشت هستند

اهمیت تغذیه و نقش آن در ارتقای سیستم ایمنی

مصرف ویتامین D واقعا از کرونا پیشگیری می کند؟ | عوارض مصرف نادرست ویتامین D

اهدای 17 هزار قلم تجهیزات پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

63 مورد جدید ابتلا به کرونا در چین گزارش شد

20 ثانیه تا مرگ کرونا

اهدای 5 هزار محلول ضد عفونی کننده توسط سپاه ابوالفضل به علوم پزشکی لرستان

آیه سی و دوم سوره مائده در بیلبوردهای بهداشتی کشور هلند + عکس

استرس را با این 11 خوردنی مرخص کنید!

به جز مهر، به جز عشق دگر هیچ نکاریم

جشن گلریزان در استان پرشور برگزار خواهد شد

حذف ترم منوط به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا

قدردانی روحانیون اشنویه از تلاش کادر درمانی در مقابله با کرونا

کمین کرونا در صف نان داغ

کم آبی تهدید جدی بعد از اضطراب کرونا در اصفهان

کرونا و دلتنگی های کودکانه

دانشجویان بسیجی هرمزگان روزانه 1700 عدد ماسک تولید می کنند

نیم نگاه ستاد مقابله با کرونای آذربایجان غربی به فعالیت صنوف کم ریسک

قدردانی روحانیون اشنویه از تلاش کادر درمانی در مقابله با کرونا

با کمک کرونا، خدا را یافتم

کرونا کماکان در خراسان رضوی جولان می دهد/ آخرین گزارش ها از وضعیت استان در مقابله با ویروس کرونا

مسئولان با اتخاذ تدابیر لازم تردد در سطح شهرها را کم کنند

وضعیت کرونا در اصفهان قرمز است/اعلام نحوه بازگشایی مشاغل بی خطر

راه غلبه بر ترس از زایمان

5 اشـتـبـاه جـنـسـی مـردان

آشنایی با داروی فاویپیراویر ( آویگان )

تعداد مبتلایان به کرونا درکهگیلویه و بویراحمد به 205نفر رسید

ویروس کرونا چه مدت روی لباس می ماند؟

هشدار متخصصان نسبت به مصرف بی رویه مکمل ها برای پیشگیری از کرونا

هشدار متخصصان نسبت به مصرف بی رویه مکمل ها برای پیشگیری از کرونا

چرا مردان بیشتر از زنان به کرونا مبتلا می شود؟ + آمار و شواهد

غربالگری سلامت در شهر فرخی و روستای بیاضه خور و بیابانک

افزایش آمار مرگ ناشی از مصرف الکل ؛ سن فوتی ها | 5 استان حتی یک گزارش مرگ و میر نداشتند

غربالگری سلامت در شهر فرخی و روستای بیاضه خور و بیابانک

پوست میوه ها در پیشگیری از بیماری ام اس قابل استفاده است

رییس سازمان بهداشت جهانی تهدید به مرگ شد

افزایش آمار مرگ ناشی از مصرف الکل ؛ سن فوتی ها | 5 استان حتی یک گزارش مرگ و میر نداشتند

کلینیک ها و بیمارستان های مجازی راه اندازی می شود

حقایقی جدید درباره ماسک | ویروس کرونا چقدر روی ماسک ماندگار است؟

با ربات اکسیژن هوشمند تنفس برای بیماران کرونایی راحت تر می شود

دو داروی سنتی درمان کرونا در مراحل کارآزمایی بالینی

آیا کرونا در تابستان از میان خواهد رفت؟

دو داروی سنتی درمان کرونا در مراحل کارآزمایی بالینی

جشنواره داستان نویسی نوروزی لاوان فرخوان داد

کمین کرونا در صف نان داغ

مدیریت موفق بحران کرونا در نیوزلند به رهبری خانم آردرن

113نفر دیگر به کرونا مبتلا شدند/دلایل سیر صعودی ابتلا در آذربایجان غربی

راهکارهای درمان کمبود ویتامین D

آیا کرونا در تابستان از میان خواهد رفت؟

بهترین پاک کننده های آرایش صورت

نگرانی دانشمندان از احتمال ابتلای مجدد به کرونا: سطح پادتن همیشه کافی نیست

با ربات اکسیژن هوشمند تنفس برای بیماران کرونایی راحت تر می شود

کم آبی تهدید جدی بعد از اضطراب کرونا در اصفهان

همه چیز درباره غسل و تدفین اموات کرونایی در رشت/سربازان خط مقدم مقابله با کرونا را بشناسید

نگرانی دانشمندان از احتمال ابتلای مجدد به کرونا: سطح پادتن همیشه کافی نیست

واکنش جالب به ترخیص همسایه کرونایی

پیام «بدون انقضا»؛ حفظ آرامش و همدلی در روزهای کرونایی

نینجاها برای کمک به بیماران کرونایی به کار گرفته شدند

کرونا معتادان را از خیابان جمع می کند؟/کارشناسان اعتیاد: مخالفیم

آخرین آمار مبتلایان به کرونا ویروس در اصفهان/تعداد ناقلان کرونا دراصفهان بیشتر از قبل است

مصرف ویتامین D از کرونا پیشگری می کند؟

ورزش های روی صندلی را بشناسید

مصرف ویتامین D از کرونا پیشگری می کند؟

مصرف ویتامین D از کرونا پیشگیری می کند؟

پیشنهاد رییس کل نظام پزشکی برای فعالیت مطب ها و مراکز درمان بخش خصوصی در بحران کرونا

تصاویری از اهدای خونِ گروه حشدالشعبی

دانشجویان بسیجی هرمزگان روزانه 1700 عدد ماسک تولید می کنند

مصرف ویتامین D از کرونا پیشگری می کند؟

جزییات طرح فاصله گذاری اجتماعی در بیمارستان ها

طرز تهیه چند ماسک موی خانگی | 6 ویتامین کلیدی برای افزایش رشد مو

نیم نگاه ستاد مقابله با کرونای آذربایجان غربی به فعالیت صنوف کم ریسک

درمان وسواس روزهای کرونایی/ آسیب های ترس از کووید 19

پوست میوه ها در پیشگیری از بیماری ام اس قابل استفاده است

6 ویتامین کلیدی برای رشد مو

نوار غزه با معضل اِتمام کیتهای تشخیص کرونا دست و پنجه نرم می کند

تاثیر یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس

تاثیر یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به ام اس