مطالب مرتبط:
دلایل استقبال از خودروهای دنده اتومات در بازار ایران
چرا راهبرد جدید ترامپ علیه ایران کارساز نیست؟
هتل های انگلیسی هم وارد بازار ایران شدند
اگر آمریکا در برابر "افغانستان" صادق است پس چرا به جای ایران، پاکستان را تحریم نمی کند
هتل های انگلیسی هم وارد بازار ایران شدند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 26 مهر 1396 ساعت 10:412017-10-18اقتصادي

چرا خودروهای دنده اتومات در بازار ایران بیشتر طرفدار دارد؟


ـودروی پــژو 207 اتومات یکی از محصولاتی اســت که توســط ایران خودرو در بازار کشــورمان عرضه میشــود و به دلیل چالاکی، قابلیت های دینامیکی بالا، - مصرف ســوخت پایین، موتور قدرتمند، بهره مندی از اســتانداردهای روز اروپا و قیمت مناســب از محبوبیت زیادی بین مشــتریان برخوردار اســت.

بازار نیوز - پژو 207 آی صندق دار اتومات با اســتایل زیبــا و طراحی داخلی شکیل، احساس آرامش و وقار خاصی به سرنشینان خود میدهد.

فروش پژو 207 آی اتوماتیک برای نخســتین بار توسط ایران خودرو در تیرماه امسال آغاز و یک روزه ظرفیت فروش این خودرو توســط مشــتریان تکمیل شد.

به همین دلیل در این گزارش قصد داریم به تب خودروهای اتومات در بازار ایران بپردازیم.

در ایــران، ورود خودروهــای آمریکایی از اواخر دهه 1960 رونــق زیادی پیداکــرد.

گیربکس های اتوماتیک در انواع خودروهای گران قیمتی که از آمریکا به کشــور می آمــد، اســتفاده میشــد، ولــی مشــکلات ذاتی این خودروهــا خصوصــا در زمان خرابیهای ناشــی از عدم کارکرد باتری که در آن زمان بســیار شایع بود، استقبال از آنهــا را محدود بــه خودروهای بســیار لوکس کرد.

بــا تولید خودروهــای جدیــد در ایران با نام هــای آریا و شاهین، اولین خودروهای گیربکس اتوماتیک در ایران تولید شــد.

اســتقبال از این خودروها رفته رفته افزایش می یافت و سهم بازار آنها در حال افزایش بود.

مشتری پــولدار ایرانی در آن زمان، به آســایش خــود بیشتر از خرابــی فکر میکرد و محبوبیــت خودروهای اتوماتیک آمریکایــی در بازار رفتــه رفته افزایش یافــت.

بعدها در کنار محصــولات جنرال موتورز ایران، ایران ناســیونال هــم به عرضه پیــکان اتوماتیــک روی آورد که میتوان آن را گام نخســت در بــازار ایران برای ارتقای ســلیقه مشــتریان خودروهای طبقه متوســط نامیــد.

با پیروزی انقلاب اســلامی و شــروع جنگ و تحریمهای آمریکا، خودروهــای اتوماتیک برای دارندگان خود مشکل ســاز شدند.

کمبود شــدید باتری، قطعات یدکی و حتی به روز نشــدن فن آوریهای تعمیراتی در کشــور، ســبب شــد تب تقاضای خودروهای اتوماتیک به شدت کاهش پیدا کند و به صفر برســد و حتــی بســیاری از نمونه های موجود با گیربکس دســتی تعویض شــود.

با پایان جنگ و ورود خودروهای به روز به کشــور، بازار خودروهای اتوماتیک بازیافت نشــد.

حتی لوکس ترین خودروهای واردشده به کشــور مجهز به گیربکس های دســتی بودند که نشــان مــیداد مشــتری ایرانی اعتماد از دســت رفتــه خود به فن آوری را بازیابی نکرده است.

ترس ها ریخته شدفربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با اشاره به سابقه ورود خودروهای دنده اتومات به بازار ایران میگوید: واردات انواع خودروی لوکس به کشــور بعــد از پیروزی انقلاب اســلامی مجــددا مجــاز شــد و دیگر مشــتری جوان و راحت طلب ایرانــی، خریدار خودروهــای دنده ای نبود.

این اســتقبال خــوب از این فــن آوری در کنــار کیفیت بســیار مطلوبتــر گیربکسهای اتوماتیــک در قیاس با محصولات قدیمی، ترس ســایر مشــتریان خودروهای ارزان قیمتتــر را از هزینه نگهداری خودروی اتوماتیک به شــدت کاهش داد و تقاضا بــرای این محصول حتی در خودروهــای ارزانقیمــت افزایــش یافــت.

واقعیت این اســت برای مشــتری ایرانی، خودروهای اتوماتیک دیگر یک کالای لوکس به حســاب نمی آید و مشــتریان خودروهــای ارزانقیمت هم متقاضــی این مدل خودرو هســتند.

وی خاطر نشــان میکند: پیشــرفت فن آوری و ارایه انــواع مختلف از این گیربکسهــا با قیمتهای ایین و هزینه نگهداری مناســب، سبب شده است وجود خودروهــای اتوماتیک یــک الزام برای خودروســازان در ســبد محصولاتشــان بشــود.

تمایــل بــه آســایش بیشتــر در رانندگی با افزایش درآمدهای مشــتریان به شــدت افزایــش یابد و خودروســازان ایرانی هــم باید با در نظــر گرفتن این مهــم، به اســتفاده از این فن آوری در خودروهــای خــود اهتمــام ورزند.

دورنمای روشــن اقتصادی در ایران و رشــد پایدار اقتصادی در سالهای پیش رو، منجر به افزایــش ثروت عمومی و تقویت قابل توجه قدرت خرید مشــتریان میشــود.

در واقع در آینده نزدیک مشــتری ایرانی قادر است هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت کند.

ایــن اضافه پرداخت در ازای دریافت کیفیت بالاتر و مشخصات فنی بهتر باید باشد تا توجیه کننده افزایش هزینه شود.

تب اتومات در بازارتــب خودروهای اتومــات داخلی این روزهــا در بازار کشــور بــالا گرفته و خودروســازان داخلی ســعی دارند در این میــدان رقابت جدید، گوی ســبقت را از یکدیگر برباینــد.

هرچنــد ســالها از ورود اتوماتهــا بــه بازار خودروی کشور میگذرد، با این حال بیشتر میهمانان، مدل های وارداتی و گران قیمت بوده اند.

این در شرایطی اســت که هم اکنون مدل های داخلی و ارزان قیمت، به تدریج در حال عرضه شدن از سوی خودروسازان کشور هســتند.

حرکت آبی پوشــان جاده مخصوص در عرضه مدل های اتومات، بدون شــک ریشه در نیاز بازار دارد و این مشتریان هستند که خودروسازها را به سمت عرضه محصولات دنده اتوماتیک ســوق داده اند.

هرچند از دید بخشــی از مشــتریان، همیــن دنده عــوض کردن های پی درپی نیز جزو لذتهای رانندگی به حســاب می آید و راندن بــا اتومات ها، کمی بیروح جلــوه میکند، با این حال به نظر میرســد ذائقه بیشتر مشــتریان به ســمت دنده اتومات ها چرخیده است.

دلایل استقبال از خودروهای دنده اتوماتترافیکهای ســنگین و بیماریهــای عضلانی، از جمله عوامل مهمی هســتند که لذت دنده عوض کردن را برای بســیاری از راننــدگان به صفر رســانده و حتی به عذاب تبدیل کرده اســت، از همیــن رو به اتومات ها بیش از پیش رو آمده اند.

خودروســازان نیز که طی یکی دو ســال گذشــته با توجه به فضای کسب و کار صنعتی کشــور و مشــکلات بین المللــی بــا رکودی ســنگین، روبــه رو بوده انــد، با درک تغییــر ذائقه بازار، به ســمت عرضه محصولات اتومات رفته و این اتفاق، نوید ایجاد رقابتی ســازنده و به نفــع مشــتری را در بازارخودروی کشــور میدهــد.

نکتــه مهمتر ماجــرا اینجاســت که خودروهای عرضه شده، از قیمت نسبتا پایین و مناسبی در مقایســه بــا مدل های وارداتی برخــوردار بوده و این موضــوع میتوانــد مشــتریان بیشتری را جــذب بازار دنده اتوماتیک ها کند.

چرخش مشتریان به سمت اتومات هامحمود صرافین، کارشناس صنعت خودرو میگوید: حرکت خودروسازان در عرضه مدل های اتومات، بدون شــک ریشــه در نیاز بازار دارد و این مشتریان هستندکه خودروســازها را بــه ســمت عرضــه محصــولات دنده اتوماتیــک ســوق داده انــد.

وی می افزاید:هــم اکنون خودروســازان داخلی در ابتــدای راه عرضه محصولات اتومــات هســتند البته بــا توجه بــه قدرت خریــد پایین مشــتریان، موفقیت آمیــز بــودن این مســیر، بســتگی مســتقیم بــه قیمت دارد، بــه نحوی که اســتقبال از خودروهــای دنده اتوماتیک و بــه تبع آن افزایش انگیزه خودروســازها بــرای عرضه ایــن محصــولات، در گرو قیمت مناسب آنهاست.

دغدغه خریداران کمتر شدهعلیرضا پورحسنی کارشناس بازار خودرو، براین باور اســت که شــاید بهبود زیرســاختهای فنی اصلی ترین علت حرکت مشــتریان به ســمت اتومات هاســت.

بیش از این مشــتریان استقبال چندانی از خودروهای اتومات نمیکردنــد، چــون نگرانی هایی داشــتند، امــا حالا به واســطه زیرســاخت های بهبــود یافتــه و ایجاد شــده، دغدغــه آنها بــرای خرید محصولات دنــده اتوماتیک کمتر شــده اســت.

وی می افزاید:مشــتریان بیشتر از ناحیه مســائلی مانند نبــود و کمبود قطعــه خودروهای اتومــات و همچنین تعمیرات تخصصی آنها احســاس نگرانــی میکردند.

در واقع آنها بــه دلیل آنکه گمان میکردنــد قطعات خودروهای اتومات به ســختی یافت میشــود و در صورت خرابی، تعمیر آنها سخت خواهد بود، کمتر به سمت خرید این نوع محصولات می رفتند.

بــا این حال هم اکنون شــرایط برای ارایــه خدمات پس از فروش مناســب به خودروهای اتومات فراهم شــده و لوازم یدکی آنها نیز در دســترس اســت و از همین رو دیگر نگرانی های گذشته وجود ندارد.

اختلاف مصرف سوخت دنده ای و اتوماتکریمی ســنجری، کارشــناس فعال بازار خودرو نیز میگوید: به نظر میرســد مســائل دیگــری نیز در عدم اســتقبال مشــتریان از خودروهای اتومات (در گذشته) وجود داشــته اســت؛ از جملــه مصرف ســوخت بیشتر نسبت به مدل های دنده ای اختلاف مصرف خودروهای اتومات در مقایســه بــا مدل های دنــده ای خیلی خیلی جزیی اســت.

بنابراین فکر نمیکنم این مصرف سوخت اصلا به حدی باشــد که توســط رانندگان لمس شــده و ســبب نگرانــی آنهــا شــود.

وی تاکید میکنــد: نکته دیگر اینجاســت که میزان مصرف سوخت خودروهای مختلف به رفتــار رانندگان نیز بســتگی زیادی دارد، به نحــوی که گاهی ممکن اســت یک خــودروی دنده ای بیش از مدل مشــابه اتومات خود ســوخت مصرف کند.

ایــن را هم فراموش نکنید که مصرف ســوخت بیشتر، جــزو ذات خودروهای اتومات به شــمار مــیرود و ایراد نیســت.

بــا همه اینهــا، خودروهــای اتومــات آن قدر مزیــت دارند که بتوان آنها را برتر از مدل های دنده ای دانســت.

به هرحــال خودروهای دنــده اتوماتیک دیگر درد ســر دنده عوض کــردن را ندارنــد و بنابراین دراین ترافیک شدید کلان شهرها، میتواند به کمک مشتریان بیاید.

این کارشــناس بازار پیش بینی میکند: اگر قیمت مناســب باشــد، حدود 80 درصد مشــتریان بــه دنبال محصــولات اتومات هســتد و تنها 20 درصــد آنها به سراغ خودروهای دنده ای میروند.

فاصله منطقی میان قیمــت یک خــودروی دنده ای و مدل اتومــات آن، بین پنــج تا 10 میلیون تومان اســت.

آنطور که از آمار تولید خودروســازان داخلی برمی آید، آنهــا حرکتی جدی را برای ساخت و عرضه محصولات اتومات آغاز کرده اند.

بــازار خودروهای دنده اتومات داخلــی زمانی پررونق خواهد شــد که خودروسازان حواسشان به قیمت آنها باشــد و این محصــولات را تا حد امکان بــا قیمت هایی نســبتا پایین (زیر 50 میلیون تومان) عرضه کنند.

البته، نیاز به توســعه شبکه خدمات رســانی هم از لحاظ کیفی و هــم کمی بــرای جلــب اطمینان مشــتریان ضروری است.

هم اکنون شــرکت های داخلی برای حفظ حیات خود باید نســبت به توســعه مراکز تعمیــر گیربکس های اتوماتیک اقدام کنند.


کلید واژه ها: خودرو - ایران - بازار - آمریکا - ایران خودرو - بازار ایران - افزایش - ایرانی - جنرال موتورز - طراحی داخلی - تولید - موتور - باتری - پژو 207 - لوکس ترین - لوکس - قیمت - آمریکایی - فروش - گزارش - اروپا - انواع - طراحی - آرامش - احساس - مشتری - اولین - صندق - کاهش - نیوز

آخرین اخبار سرویس:
الگو برداری مزدا از پلت فرم تویوتا کمری؛ اتفاقی عجیب در صنعت خودروسازی

طرح سؤال از روحانی، رسماً کلید خورد

الگو برداری مزدا از پلت فرم تویوتا کمری؛ اتفاقی عجیب در صنعت خودروسازی

برنامه ریزی برای تولید 10 هزار دستگاه خودرو در تبریز

میزان مصرف 11 ماهه بنزین و گازوییل کشور اعلام شد

بیماری «تمایز» در فضای مجازی / تم اسپایدرمن می خواهید یا ملکه یخی؟

رکورد فروش اینترنتی خودرو در ایران شکسته شد

ترامپ: من گفتم به 20 درصد معلمان اسلحه بدهید

استخدام کارمند فروش در شرکت پخش ابمعدنی کرست در البرز

هزینه یارانه انرژی خانه ها در یک سال

پرداخت زکات در استان اصفهان 120 درصد افزایش یافت

10 میلیارد ریال تسهیلات نوسازی مسکن در آران و بیدگل پرداخت شد

رشد اقتصادی انگلیس در سال 2017 کاهش یافت

راه اندازی راه آهن قزوین به رشت، اوایل سال آینده

نخست وزیر کانادا شرکت های هندی را تشویق کرد در کانادا سرمایه گذاری کنند

آموزش ها در ایران با نیاز بازار کار منطبق نیست

10 میلیارد ریال تسهیلات نوسازی مسکن در آران و بیدگل پرداخت شد

وانتی که سر از بانک در آورد

برتری دوباره ایران کیش درIMI100افتخاربزرگی بود

بهبود بازاریابی و فروش با تغییر الگوهای ارزش آفرینی

پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای ATR آسمان تکذیب شد

طلای جهانی در پایین ترین قیمت یک هفته اخیر ایستاد

نفت از صعود بازماند

نوبخت: بیش از 3 میلیون بیکار در کشور داریم

برنامه ریزی برای تولید 10 هزار دستگاه خودرو در تبریز

نوبخت: بیش از 3 میلیون و 200 هزار بیکار در کشور داریم

بیش از 3 میلیون و 200 هزار بیکار در کشور داریم

پرداخت زکات در استان اصفهان 120 درصد افزایش یافت

10 میلیارد ریال تسهیلات نوسازی مسکن در آران و بیدگل پرداخت شد

اعتبار تکمیل سد بالارود اندیمشک تامین می شود

سرمایه گذاری در میراث فرهنگی و گردشگری جم اشتغالزاست

مرکز تست ورزش ویژه بیماران قلبی در پاکدشت افتتاح شد

جذب سرمایه گذار خارجی لازمه توسعه اقتصادی کشور است

وزیر نیرو: توجه صرف به تامین آب جدید مشکل کم آبی را حل نمی کند/ از جامعه بد مصرف آب و برق خارج شویم

تصاویر لورفته از سری ترین ابرخودروی فراری

چند نکته برای خرید ماشین ظرفشویی دست دوم [رپورتاژ آگهی]

رونمایی از 2 محصول دارویی با حضور وزیر بهداشت

میزان مصرف 11 ماهه بنزین و گازوییل کشور اعلام شد

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

گردش 56.5 هزار میلیارد تومانی مسکن در 9 ماهه امسال

هشدار جدی وزیر نیرو نسبت به کم آبی

نوبخت: یک میلیون و 300 هزار شغل سال آینده ایجاد می شود

اعتبار تکمیل سد بالارود اندیمشک تامین می شود

سرمایه گذاری در میراث فرهنگی و گردشگری جم اشتغالزاست

محدودیت منابع آبی در استان تهران/ عمر مفید برخی پروژه های انتقال آب به تهران گذشته است

لیست قیمت کارخانه ای کلیه محصولات ایران خودرو - اسفند 96

وزیر بهداشت بر تقویت بخش سلامت به عنوان یک صنعت پردرآمد تاکید کرد

کشت حفاظتی 50 درصد اراضی دیم لرستان تا سال 1400

مدیران به قدرت ریسک بیشتری درنظام اداری نیاز دارند

نشست معاونان و مدیران طرح و برنامه سازمان های صنعت معدن و تجارت سراسر کشور

نخستین نمایشگاه کار ایران

مسکن مهر برای تامین خدمات پایدار چقدر اعتبار نیاز دارد؟

توافق اوپک تا 2 سال دیگر ادامه دارد

پایان تولید خودروهای غیراستاندارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران مطرح کرد محدودیت منابع آبی در استان تهران/ عمر مفید برخی پروژه های انتقال آب به تهران گذشته است

ماجرای هزار بار گزیده شدن از سوراخ ارز

شرایط فروش DS با اقساط بدون بهره

اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های آبفا/ مدیریت مصرف و تقاضا جدی گرفته شود

وزیر نیرو مطرح کرد اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های آبفا/ مدیریت مصرف و تقاضا جدی گرفته شود

نماینده مجلس: رویکرد کنونی به بخش خصوصی باید تغییر کند

بررسی طرح ملی توسعه 500 هزار هکتار باغ در زمین های شیب دار

کشت حفاظتی 50 درصد اراضی دیم لرستان تا سال 1400

اعتبار تکمیل سد بالارود اندیمشک تامین می شود

مدیران به قدرت ریسک بیشتری درنظام اداری نیاز دارند

مرکز تست ورزش ویژه بیماران قلبی در پاکدشت افتتاح شد

شرایط فروش DS با اقساط بدون بهره

استخدام گرافیست و سرپرست انبار در صفر تا صد تجارت ایرانیان

تلگرام به دنبال کسب سرمایه بیشتر؛ پاول دوروف جاه طلب تر از همیشه

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس: موانع موجود بر سرمایه گذاری داخلی، وجود سرمایه گذاری خارجی را منتفی کرده است

موانع موجود بر سرمایه گذاری داخلی، وجود سرمایه گذاری خارجی را منتفی کرده است

رویکرد کنونی به بخش خصوصی درکشور باید تغییر کند

به روز رسانی کارگاه های اتومکانیک فنی و حرفه ای چهارمحال وبختیاری

ذخیره سازی 105 هزار نمونه خون بند ناف نوزاد در کشور

پیش فروش بلیط نوروزی در استان کرمان

رونمایی از 2 محصول جدید دارویی با حضور وزیربهداشت

کشت حفاظتی 50 درصد اراضی دیم لرستان تا سال 1400

پرداخت آخرین مرحله سود قطعی اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس در بانک ملت

قالیشویی از قیمت گذاری خارج شد!

شکننده شدن رشد اقتصادی انگلیس

ورود به بانک با وانت

سهام آسیایی با نگرانی از افزایش نرخ بهره آمریکا سقوط کرد

تبریز، قطب سوم خودروسازی در کشور/ همکاری با یک خودروساز معتبر اروپایی

درآمد 75 میلیارد دلاری گردشگری سال نو چین

مدیران به قدرت ریسک بیشتری درنظام اداری نیاز دارند

آغاز ممیزی موسسه رده بندی PRS لهستان برای کشتی های حامل پرچم

بزرگ ترین ابرسیاه چاله های جهان هستی را بشناسید

مصوبه جدید مجلس؛ تکلیف هدفمندی یارانه ها در سال 97 مشخص شد + جزییات

توقف تولید 500 مدل خودرو در چین

استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد تبریز، قطب سوم خودروسازی در کشور/ همکاری با یک خودروساز معتبر اروپایی

تسهیلات بلاعوض و ارزان قیمت برای رونق روستاها

وزارت صنعت 8 مشاور وزیر را برکنار کرد

ابهام در شمارش شاغلان واقعی لرستان

آغاز ممیزی موسسه رده بندی PRS لهستان برای کشتی های حامل پرچم

توافق رسمی سامسونگ و کوالکام برای تولید چیپست های 5G با معماری 7 نانومتری

رویکرد کنونی به بخش خصوصی درکشور باید تغییر کند

بانک ها در پرداخت تسهیلات، نباید کردستان را با کشور مقایسه کنند

فرماندار بانه: کسی حق مالکیت بر معابر عمومی را ندارد

ممنوعیت خروج افراد توسط بانک ها خلاف حقوق شهروندی است

رویکرد کنونی به بخش خصوصی درکشور باید تغییر کند

تبعات سقوط هواپیما بر صنعت گردشگری ایران

چرا خودروهای دنده اتومات در بازار ایران بیشتر طرفدار دارد؟

چرا خودروهای دنده اتومات در بازار ایران بیشتر طرفدار دارد؟