مطالب مرتبط:
دلایل استقبال از خودروهای دنده اتومات در بازار ایران
چرا راهبرد جدید ترامپ علیه ایران کارساز نیست؟
هتل های انگلیسی هم وارد بازار ایران شدند
اگر آمریکا در برابر "افغانستان" صادق است پس چرا به جای ایران، پاکستان را تحریم نمی کند
هتل های انگلیسی هم وارد بازار ایران شدند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 26 مهر 1396 ساعت 10:412017-10-18اقتصادي

چرا خودروهای دنده اتومات در بازار ایران بیشتر طرفدار دارد؟


ـودروی پــژو 207 اتومات یکی از محصولاتی اســت که توســط ایران خودرو در بازار کشــورمان عرضه میشــود و به دلیل چالاکی، قابلیت های دینامیکی بالا، - مصرف ســوخت پایین، موتور قدرتمند، بهره مندی از اســتانداردهای روز اروپا و قیمت مناســب از محبوبیت زیادی بین مشــتریان برخوردار اســت.

بازار نیوز - پژو 207 آی صندق دار اتومات با اســتایل زیبــا و طراحی داخلی شکیل، احساس آرامش و وقار خاصی به سرنشینان خود میدهد.

فروش پژو 207 آی اتوماتیک برای نخســتین بار توسط ایران خودرو در تیرماه امسال آغاز و یک روزه ظرفیت فروش این خودرو توســط مشــتریان تکمیل شد.

به همین دلیل در این گزارش قصد داریم به تب خودروهای اتومات در بازار ایران بپردازیم.

در ایــران، ورود خودروهــای آمریکایی از اواخر دهه 1960 رونــق زیادی پیداکــرد.

گیربکس های اتوماتیک در انواع خودروهای گران قیمتی که از آمریکا به کشــور می آمــد، اســتفاده میشــد، ولــی مشــکلات ذاتی این خودروهــا خصوصــا در زمان خرابیهای ناشــی از عدم کارکرد باتری که در آن زمان بســیار شایع بود، استقبال از آنهــا را محدود بــه خودروهای بســیار لوکس کرد.

بــا تولید خودروهــای جدیــد در ایران با نام هــای آریا و شاهین، اولین خودروهای گیربکس اتوماتیک در ایران تولید شــد.

اســتقبال از این خودروها رفته رفته افزایش می یافت و سهم بازار آنها در حال افزایش بود.

مشتری پــولدار ایرانی در آن زمان، به آســایش خــود بیشتر از خرابــی فکر میکرد و محبوبیــت خودروهای اتوماتیک آمریکایــی در بازار رفتــه رفته افزایش یافــت.

بعدها در کنار محصــولات جنرال موتورز ایران، ایران ناســیونال هــم به عرضه پیــکان اتوماتیــک روی آورد که میتوان آن را گام نخســت در بــازار ایران برای ارتقای ســلیقه مشــتریان خودروهای طبقه متوســط نامیــد.

با پیروزی انقلاب اســلامی و شــروع جنگ و تحریمهای آمریکا، خودروهــای اتوماتیک برای دارندگان خود مشکل ســاز شدند.

کمبود شــدید باتری، قطعات یدکی و حتی به روز نشــدن فن آوریهای تعمیراتی در کشــور، ســبب شــد تب تقاضای خودروهای اتوماتیک به شدت کاهش پیدا کند و به صفر برســد و حتــی بســیاری از نمونه های موجود با گیربکس دســتی تعویض شــود.

با پایان جنگ و ورود خودروهای به روز به کشــور، بازار خودروهای اتوماتیک بازیافت نشــد.

حتی لوکس ترین خودروهای واردشده به کشــور مجهز به گیربکس های دســتی بودند که نشــان مــیداد مشــتری ایرانی اعتماد از دســت رفتــه خود به فن آوری را بازیابی نکرده است.

ترس ها ریخته شدفربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با اشاره به سابقه ورود خودروهای دنده اتومات به بازار ایران میگوید: واردات انواع خودروی لوکس به کشــور بعــد از پیروزی انقلاب اســلامی مجــددا مجــاز شــد و دیگر مشــتری جوان و راحت طلب ایرانــی، خریدار خودروهــای دنده ای نبود.

این اســتقبال خــوب از این فــن آوری در کنــار کیفیت بســیار مطلوبتــر گیربکسهای اتوماتیــک در قیاس با محصولات قدیمی، ترس ســایر مشــتریان خودروهای ارزان قیمتتــر را از هزینه نگهداری خودروی اتوماتیک به شــدت کاهش داد و تقاضا بــرای این محصول حتی در خودروهــای ارزانقیمــت افزایــش یافــت.

واقعیت این اســت برای مشــتری ایرانی، خودروهای اتوماتیک دیگر یک کالای لوکس به حســاب نمی آید و مشــتریان خودروهــای ارزانقیمت هم متقاضــی این مدل خودرو هســتند.

وی خاطر نشــان میکند: پیشــرفت فن آوری و ارایه انــواع مختلف از این گیربکسهــا با قیمتهای ایین و هزینه نگهداری مناســب، سبب شده است وجود خودروهــای اتوماتیک یــک الزام برای خودروســازان در ســبد محصولاتشــان بشــود.

تمایــل بــه آســایش بیشتــر در رانندگی با افزایش درآمدهای مشــتریان به شــدت افزایــش یابد و خودروســازان ایرانی هــم باید با در نظــر گرفتن این مهــم، به اســتفاده از این فن آوری در خودروهــای خــود اهتمــام ورزند.

دورنمای روشــن اقتصادی در ایران و رشــد پایدار اقتصادی در سالهای پیش رو، منجر به افزایــش ثروت عمومی و تقویت قابل توجه قدرت خرید مشــتریان میشــود.

در واقع در آینده نزدیک مشــتری ایرانی قادر است هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت کند.

ایــن اضافه پرداخت در ازای دریافت کیفیت بالاتر و مشخصات فنی بهتر باید باشد تا توجیه کننده افزایش هزینه شود.

تب اتومات در بازارتــب خودروهای اتومــات داخلی این روزهــا در بازار کشــور بــالا گرفته و خودروســازان داخلی ســعی دارند در این میــدان رقابت جدید، گوی ســبقت را از یکدیگر برباینــد.

هرچنــد ســالها از ورود اتوماتهــا بــه بازار خودروی کشور میگذرد، با این حال بیشتر میهمانان، مدل های وارداتی و گران قیمت بوده اند.

این در شرایطی اســت که هم اکنون مدل های داخلی و ارزان قیمت، به تدریج در حال عرضه شدن از سوی خودروسازان کشور هســتند.

حرکت آبی پوشــان جاده مخصوص در عرضه مدل های اتومات، بدون شــک ریشه در نیاز بازار دارد و این مشتریان هستند که خودروسازها را به سمت عرضه محصولات دنده اتوماتیک ســوق داده اند.

هرچند از دید بخشــی از مشــتریان، همیــن دنده عــوض کردن های پی درپی نیز جزو لذتهای رانندگی به حســاب می آید و راندن بــا اتومات ها، کمی بیروح جلــوه میکند، با این حال به نظر میرســد ذائقه بیشتر مشــتریان به ســمت دنده اتومات ها چرخیده است.

دلایل استقبال از خودروهای دنده اتوماتترافیکهای ســنگین و بیماریهــای عضلانی، از جمله عوامل مهمی هســتند که لذت دنده عوض کردن را برای بســیاری از راننــدگان به صفر رســانده و حتی به عذاب تبدیل کرده اســت، از همیــن رو به اتومات ها بیش از پیش رو آمده اند.

خودروســازان نیز که طی یکی دو ســال گذشــته با توجه به فضای کسب و کار صنعتی کشــور و مشــکلات بین المللــی بــا رکودی ســنگین، روبــه رو بوده انــد، با درک تغییــر ذائقه بازار، به ســمت عرضه محصولات اتومات رفته و این اتفاق، نوید ایجاد رقابتی ســازنده و به نفــع مشــتری را در بازارخودروی کشــور میدهــد.

نکتــه مهمتر ماجــرا اینجاســت که خودروهای عرضه شده، از قیمت نسبتا پایین و مناسبی در مقایســه بــا مدل های وارداتی برخــوردار بوده و این موضــوع میتوانــد مشــتریان بیشتری را جــذب بازار دنده اتوماتیک ها کند.

چرخش مشتریان به سمت اتومات هامحمود صرافین، کارشناس صنعت خودرو میگوید: حرکت خودروسازان در عرضه مدل های اتومات، بدون شــک ریشــه در نیاز بازار دارد و این مشتریان هستندکه خودروســازها را بــه ســمت عرضــه محصــولات دنده اتوماتیــک ســوق داده انــد.

وی می افزاید:هــم اکنون خودروســازان داخلی در ابتــدای راه عرضه محصولات اتومــات هســتند البته بــا توجه بــه قدرت خریــد پایین مشــتریان، موفقیت آمیــز بــودن این مســیر، بســتگی مســتقیم بــه قیمت دارد، بــه نحوی که اســتقبال از خودروهــای دنده اتوماتیک و بــه تبع آن افزایش انگیزه خودروســازها بــرای عرضه ایــن محصــولات، در گرو قیمت مناسب آنهاست.

دغدغه خریداران کمتر شدهعلیرضا پورحسنی کارشناس بازار خودرو، براین باور اســت که شــاید بهبود زیرســاختهای فنی اصلی ترین علت حرکت مشــتریان به ســمت اتومات هاســت.

بیش از این مشــتریان استقبال چندانی از خودروهای اتومات نمیکردنــد، چــون نگرانی هایی داشــتند، امــا حالا به واســطه زیرســاخت های بهبــود یافتــه و ایجاد شــده، دغدغــه آنها بــرای خرید محصولات دنــده اتوماتیک کمتر شــده اســت.

وی می افزاید:مشــتریان بیشتر از ناحیه مســائلی مانند نبــود و کمبود قطعــه خودروهای اتومــات و همچنین تعمیرات تخصصی آنها احســاس نگرانــی میکردند.

در واقع آنها بــه دلیل آنکه گمان میکردنــد قطعات خودروهای اتومات به ســختی یافت میشــود و در صورت خرابی، تعمیر آنها سخت خواهد بود، کمتر به سمت خرید این نوع محصولات می رفتند.

بــا این حال هم اکنون شــرایط برای ارایــه خدمات پس از فروش مناســب به خودروهای اتومات فراهم شــده و لوازم یدکی آنها نیز در دســترس اســت و از همین رو دیگر نگرانی های گذشته وجود ندارد.

اختلاف مصرف سوخت دنده ای و اتوماتکریمی ســنجری، کارشــناس فعال بازار خودرو نیز میگوید: به نظر میرســد مســائل دیگــری نیز در عدم اســتقبال مشــتریان از خودروهای اتومات (در گذشته) وجود داشــته اســت؛ از جملــه مصرف ســوخت بیشتر نسبت به مدل های دنده ای اختلاف مصرف خودروهای اتومات در مقایســه بــا مدل های دنــده ای خیلی خیلی جزیی اســت.

بنابراین فکر نمیکنم این مصرف سوخت اصلا به حدی باشــد که توســط رانندگان لمس شــده و ســبب نگرانــی آنهــا شــود.

وی تاکید میکنــد: نکته دیگر اینجاســت که میزان مصرف سوخت خودروهای مختلف به رفتــار رانندگان نیز بســتگی زیادی دارد، به نحــوی که گاهی ممکن اســت یک خــودروی دنده ای بیش از مدل مشــابه اتومات خود ســوخت مصرف کند.

ایــن را هم فراموش نکنید که مصرف ســوخت بیشتر، جــزو ذات خودروهای اتومات به شــمار مــیرود و ایراد نیســت.

بــا همه اینهــا، خودروهــای اتومــات آن قدر مزیــت دارند که بتوان آنها را برتر از مدل های دنده ای دانســت.

به هرحــال خودروهای دنــده اتوماتیک دیگر درد ســر دنده عوض کــردن را ندارنــد و بنابراین دراین ترافیک شدید کلان شهرها، میتواند به کمک مشتریان بیاید.

این کارشــناس بازار پیش بینی میکند: اگر قیمت مناســب باشــد، حدود 80 درصد مشــتریان بــه دنبال محصــولات اتومات هســتد و تنها 20 درصــد آنها به سراغ خودروهای دنده ای میروند.

فاصله منطقی میان قیمــت یک خــودروی دنده ای و مدل اتومــات آن، بین پنــج تا 10 میلیون تومان اســت.

آنطور که از آمار تولید خودروســازان داخلی برمی آید، آنهــا حرکتی جدی را برای ساخت و عرضه محصولات اتومات آغاز کرده اند.

بــازار خودروهای دنده اتومات داخلــی زمانی پررونق خواهد شــد که خودروسازان حواسشان به قیمت آنها باشــد و این محصــولات را تا حد امکان بــا قیمت هایی نســبتا پایین (زیر 50 میلیون تومان) عرضه کنند.

البته، نیاز به توســعه شبکه خدمات رســانی هم از لحاظ کیفی و هــم کمی بــرای جلــب اطمینان مشــتریان ضروری است.

هم اکنون شــرکت های داخلی برای حفظ حیات خود باید نســبت به توســعه مراکز تعمیــر گیربکس های اتوماتیک اقدام کنند.


کلید واژه ها: خودرو - ایران - بازار - آمریکا - ایران خودرو - بازار ایران - افزایش - ایرانی - جنرال موتورز - طراحی داخلی - تولید - موتور - باتری - پژو 207 - لوکس ترین - لوکس - قیمت - آمریکایی - فروش - گزارش - اروپا - انواع - طراحی - آرامش - احساس - مشتری - اولین - صندق - کاهش - نیوز

آخرین اخبار سرویس:
چه کسی مسوول گوشی های سرقتی است؟

نفت گران شد

آغاز تخلیه حباب سکه

مهدی اجلی، عزت الله اصغری زاده، حسین صفری، ایمن قاسمیان صاحبی تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین صنعت گاز

قاچاق لوازم خانگی از گمرک وارد کشور می شود

از «سنگ اندازی هندی ها برای سیب ایرانی» تا «آینده نگری به سبک خودروساز آلمانی»

عرضه سکه های بهار آزادی در بسته های 20 تایی و بدون محدودیت خرید !

چهارمین بازارچه میوه و تره بار در منطقه 19 راه اندازی شد

سکینه اوجی مهر، علی حسین صمدی، حسین مرزبان محاسبه ی اریب تورمی ناشی از ناسازگاری زمانی سیاست های پولی و مالی در برنامه های پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی کشور

40 درصد شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند

سیف از تعیین تکلیف 2 موسسه غیرمجاز دیگر خبر داد

نظر گمرک درباره ورود "آیفون x " به کشور

آمادگی لیبی برای همکاری با اوپک در زمینه کاهش تولید نفت

دردسر بیمارستان سازی در شهرهای بزرگ/60درصد بیمارستان ها فرسوده اند

پایان کار ارزیابی واحدهای خسارت دیده زلزله زدگان طی چند روز آینده

افزایش قیمت نفت در بازار ادامه دار شد/ نفت برنت دریای شمال در محدوده 64دلار

افت ارزش دلار بار دیگر قیمت جهانی طلا را افزایش داد

پربحث ترین اخبار خبرگزاری فارس در 3 آذر

بازار مسواک های قاچاق و تقلبی داغ می شود

"تهران" برای مقابله با "زلزله" آماده است؟/ تعیین تکلیف مصوبه "برج باغ"/مناقصه خرید 6500 واگن مترو/ وضعیت بحرانی ایمنی خط 7

تولید نانو ماده ای برای ضد عفونی آب های آشامیدنی

نکته هایی برای خرید و انتخاب نیم بوت زنانه

دختران بهتر از پسران توانایی تطبیق دادن خود با روش های مدرن دارند

عادل آذر، علی رجب زاده قطری، عطیه اخوان نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

فارس گزارش می دهد نقدی بر نسخه ایرانی جمعه سیاه/ آخر سال میلادی بخرید که نوروز استفاده کنید

آغاز ‎حراج سکه بهار آزادی

«آبان» گرم در همه استان های کشور

مرگ خاموش، اعضای یک خانواده را در استان مرکزی به کام خود کشید

زمان تعویض کارت ملی هوشمند تمدید نمی شود

280 هزار دلار پاداش بی خانمان فداکار

دو مدل همکاری توسعه قطعه سازی در پساتحریم

احتمال واگذاری بن رو به رنو قوت گرفت

یادداشت اقتصادی/ نقد حقوقی گفته های وزیر اقتصاد/ وقتی گمرک به جیب خود فکر می کند نه خزانه ملی

فاطمه دمیری، کریم اسلاملوییان، ابراهیم هادیان، رضا اکبریان تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

ارزش معاملات آتی سکه به 25 هزار میلیارد تومان رسید

اجرای بدون مماشات استاندارد خودرو

مرز باشماق مریوان در هزارتوی مشکلات؛ ظرفیتی که همچنان هدر می رود

دیپلماسی صادرات، در کشور وجود ندارد

سقوط سکه با خبر حراج

غافلگیری تورمی «یلن» و «پاول»

مثلث تورمی در گروه های خوراکی

تعیین تکلیف سپرده گذاران سه تعاونی منحله

ممنوعیت دریافت کارمزد از حساب های دولتی

تعرفه واردات مسواک، 5 برابر سیگار!

کشف 5/ 1 تن سیر قاچاق در تره بار تهران

واردات بی رویه بزرگترین معضل کشاورزان مازندران/ یخ کشاورزی مازندران در گرمای آتشین واردات در حال نابودی است

دیپلماسی صادرات، در کشور وجود ندارد

کمک 50 میلیارد تومانی مردم به هلال احمر

رشد شاخص بورس و فرابورس

تاکید ایران بر هماهنگی برای جلوگیری از تحریم یک جانبه علیه کشورها

خانواده دکا؛ اقتصادی ترین بسته های ترکیبی برای مشترکین اعتباری و دایمی

معاون خدمات شهری شهردار کرج: تعمیرات و بازسازی در سیرک عجایب موجب آتش سوزی شد/ علت دقیق آتش سوزی در دست بررسی است

اوراق تسهیلات مسکن فشار سنگینی به متقاضیان وارد می کند

گزارش تصویری/صید شاه میگو از دریاچه سد ارس

پالایشی‎ها درصدر توجه معامله گران +نمودار

وزارت نفت بیشتر از همیشه پای سفره هدفمندی یارانه ها!

آغاز حراج سکه از فردا

غنی سازی جدید نان با «جیرجیرک»!

صفحه اول روزنامه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی سراسری کشور چاپ 4 آذر

عکس روز: حراجی جمعه سیاه

خوشبختانه امسال نمایشگاه به اهل صنف واگذار شده است

رضا صادقی سفید پوش می شود

افزایش 15 درصدی قیمت نان از شنبه 4 آذر

شغلی که دیگر در تهران نمی بینید؟ +عکس

ضرورت استفاده از زنجیر چرخ در برخی محورهای آذربایجان شرقی

نمایشگاه از حیث بازدیدکننده، تبدیل به یک نمایشگاه بین المللی واقعی شود

صادرات 188 هزار دلار محصولات لبنی از مرز آستارا به روسیه

آغاز کشت گندم در بابلسر

نانوایان ایرانی به فرانسه می روند

مصرف سالانه تنباکوی معسل در کشور چه میزان است؟

قیمت واحد مسکونی در جوادیه تهران؟ +جدول

نانوایان ایرانی به فرانسه می روند

کمک نیم میلیون دلاری صلیب سرخ به زلزله زدگان کرمانشاه

آغاز پخت نان جیرجیرک!

مظنه خرید آپارتمان در مشهد چقدر است؟

مشمولان سهام عدالت منتظر دریافت سود سال95

فروش لباس مشکی رضا صادقی؛ قیمت 10 میلیون تومان

این بار زنگ خطر برای صادرات دارو به عراق!

مظنه تور هوایی کیش؟ +جدول

تنها 4 درصد مردم ایران بیمه عمر و زندگی دارند

هزینه سفر به استانبول در آذر ماه96 +جدول

پادشاه جدید اوپک کیست؟

مخلوط کردن بنزین داخلی و وارداتی برای رسیدن به اکتان استاندارد

اجرای سه طرح عمرانی در 2 روستای گردشگری تالش آغاز شد

وضعیت کنونی پاسخگویی دستگاه ها در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات + جدول

حراج سکه از فردا

قیمت آپارتمان حوالی میدان تجریش؟ +جدول

اجرای سه طرح عمرانی در 2 روستای گردشگری تالش آغاز شد

انتقاد فرماندار آستارا به برداشت غیراصولی از معدن گیلده این شهرستان

کمک نیم میلیون دلاری صلیب سرخ به زلزله زدگان کرمانشاه

انتقاد فرماندار آستارا به برداشت غیراصولی از معدن گیلده این شهرستان

چگونه اتاق خودرو خود را تمیز نگه داریم؟

شاخص بورس چیست؟

مرکز خرید "گوم" پیش از سال نو میلادی

استفاده از ICT، مصرف سرانه انرژی در ایران را کاهش داد

نسخه های چینی برای موتورهای ایرانی

دومین لامبورگینی گالاردو وارد کشور شد +عکس

استقبال نکردن بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام

آغاز پخت نان جیرجیرک!

آمار جمعیت شاغل و بیکار در نیمه نخست سال اعلام شد

پیامک بانک ها درباره حساب های راکد/تعیین تکلیف 8 هزارمیلیارد ریال

بهای نفت نیویورک افزایش یافت

چگونگی تعویض روغن و فیلتر روغن خودرو

روزیاتو: سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اند

گوشی هوشمندی که رکورد کمپانی خود را دگرگون کرد

کلبه مهربانی برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور و نیازمندان

چه عواملی در کیفیت نان موثر است؟

همه آنچه از تاثیر گرما و سرما بر باتری اتومبیلتان نمی دانید!

پرداختی مشمولین سهام عدالت به حساب دولت مشخص شد

جاده ای با قابلیت شارژ خودرو حین حرکت

بیمه باید پل ارتباطی با راهنمایی و رانندگی داشته باشد

هدیه ویژه نانوایان ایرانی به همکار فرانسوی + عکس

خرید آتی سکه رونق گرفت

کمک80 میلیون یوروی آلمان به افغانستان

ارز اتریوم رکورد افزایش 5 هزار درصدی ارزش را شکست / بیت کوین 8 هزار 380 دلاری شد

سیف از تعیین تکلیف 2 موسسه غیرمجاز دیگر خبر داد

آفتاب سوزان خوزستان؛ از تهدید تا فرصت

این فروشگاهها انواع اسلحه را با 50 درصد تخفیف به حراج گذاشته اند

تحقق 423 اشتغال در حوزه صنایع دستی 29 طرح گردشگری آماده سرمایه گذاری است

گزارش تصویری؛ چه عواملی در کیفیت نان موثر است؟

چگونگی تعویض روغن و فیلتر آن

OnePlus 5T؛ یک گوشی هوشمند که رکورد عرضه کمپانی خود را دگرگون کرد! +عکس

اطلاعیه بانک تجارت درباره پرداخت وجوه سپرده گذاران

اینفوگرافیک / تورم در آبان ماه به تفکیک بخش های مختلف

رودستر تسلا نیامده رقیب پیدا کرد؛ ژینگ تایوانی با شتاب 1.8 ثانیه

کاهش قیمت طلا در بازار جهانی

حراج سکه؛ در بانک کارگشایی

کمک اتاق فکر جوانان کرمان به مناطق زلزله زده غرب کشور

وضعیت بازپرداخت اقساط مسکن مهر

رضا صادقی برای زلزله زدگان سفید می پوشد!

خط لوله آب شرب ماهشهر به هندیجان فرسوده است

دلار زیر بار واقعیت می رود؟

اظهارات رییس کل بانک مرکزی تاییدی دیگر بر صحت عملکرد موسسه مالی و اعتباری نور

آمار جمعیت شاغل و بیکار در نیمه نخست سال اعلام شد

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری

هدیه ویژه نانوایان ایرانی به همکار فرانسوی + عکس

با 508 تصورتان از پژو تغییر می کند +تصاویر

افزایش 2.2 درصدی روشنایی در زمین!

کدام حساب های بانکی بسته می شوند؟

جشنواره زعفران روستای ازان منطقه میمه برگزار شد

جشنواره زعفران روستای ازان منطقه میمه برگزار شد

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی

طلا گران شد

پیش بینی افتتاحیه 200 میلیون دلاری برای آخرین جنگ های ستاره ای

مظنه پرفروش ترین خودروی اروپایی در ایران +جدول

انتقاد مرتضی عباد از توزیع سکه توسط بانک مرکزی

مرکز آمار ایران: 40 درصد شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند

قیمت لپ تاپ اچ پی در بازار + جدول

توزیع اقلام امدادی بین خانوارهای سیلزده در گتوند

آغاز ‎حراج سکه بهار آزادی در بانک کارگشایی از روز شنبه

طرح پاییزه کتاب در اهواز آغاز شد / جای خالی کتابفروشی بین الملل اهواز

قیمت سکه فردا کاهش می یابد؟

قیمت سکه فردا کاهش می یابد؟

دولت هنوز زمان دقیق باز شدن ثبت سفارش واردات خودرو را اعلام نکرده است

سود پرداختی به مشمولان سهام عدالت تنها 1300میلیارد تومان +جدول

مشکلات صادرات و تولید فرش دست باف ایران ریشه ای است

همه چیز درباره Vantage 2018؛ جدیدترین آپدیت خودروی جیمز باند+تصاویر

قیمت لپ تاپ اچ پی در بازار+ جدول

خانه هایی که در 6 ساعت ساخته می شوند + تصاویر

حداکثر سرعت بی ام و M2 را ببینید + فیلم

افزایش نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا

عربستان در حال رایزنی با وزرای نفت کشور های عضو اوپک

کارخانجات تولیدی یکی پس از دیگر تعطیل می شوند

آغاز پیش فروش اینترنتی کوییک از 7 آذر

آغاز ‎حراج سکه بهار آزادی در بانک کارگشایی از 4 اذر

دولت در فرانسه در تعیین قیمت نان دخالت نمی کند/ نان سنگگ به فرانسه می رود

خرید آتی سکه در بورس رونق گرفت

بارش اولین برف در تبریز

برابری رونالدو و مسی در کسب کفش طلای اروپا

افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در دستور کار دولت

بطحایی:دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان به یغما نرفته است/ از منابع بانک مرکزی سوءاستفاده شد نه معلمان

اطلاعیه موسسه ملل در خصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف تعاونی اعتباری منحله وحدت (آرمان)

امروز بازار گاز طبیعی را باید یک بازار رقابتی به حساب آورد

پیکان در آستانه صدرنشینی خاموش کرد/ ویسی، طلسم 8 هفته ای آقا معلم را شکست

ایران در مورد 1400 میلیارد دلار سرمایه معدنی چه تصمیمی می گیرد؟

زلزله زدگان چقدر کمک بلاعوض می گیرند؟

افزایش قیمت نان در تهران 15 درصد؛حداقل افزایش قیمت نان لحاظ شد

تعیین تکلیف سپرده های صد میلیون تومانی افضل توس از فردا

دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته آینده

تاثیر افت لیر بر سفر ایرانی ها به ترکیه چیست؟

ماجرای کمک 10 میلیاردی فرح پهلوی به زلزله زدگان کرمانشاه

دلار زیر بار واقعیت می رود؟

هزینه های عجیب نگهداری از تنها بوگاتی ویژن GT کانسپت جهان

حراج سکه از فردا

اطلاعیه بانک تجارت درباره پرداخت وجوه سپرده گذاران موسسه البرز ایرانیان

طرح فروش تراکم مازاد از سوی شهرداری اهواز باید متوقف شود

آغاز پخت نان جیرجیرک در فنلاند

سیف از تعیین تکلیف 2 موسسه غیرمجاز دیگر خبر داد

دومین لامبورگینی گالاردو وارد کشور شد+تصاویر

ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی روسیه به ترکیه لغو شد

50 خودرو در محور سقز – بانه گرفتار برف

اتخاذ سیاست های همسو، گامی در جهت افزایش منافع جمعی کشورهای صادرکننده گاز/هیچ کشوری از وضعیت مخاطره آمیز جهانی سود نمی برد

مشکل اصلی تجارت خارجی ایران چیست؟

کدام غول های نفتی خواستگار طلای سیاه ایران هستند؟

شمارش معکوس برای تصمیم حیاتی در بازار نفت

زمان مراجعه سپرده گذاران افضل توس به بانک آینده +جدول

ردپای بانیان کرسنت در قرارداد جدید گازی/ هبه وزارت نفت به شرکت نروژی+ سند

کاهش 3.5 دلاری قیمت طلا در بازار جهانی/ هر اونس 1287.2 دلار

افزایش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی/ هر بشکه برنت 63.65 دلار

طرح فروش تراکم مازاد از سوی شهرداری اهواز باید متوقف شود

چرا خودروهای دنده اتومات در بازار ایران بیشتر طرفدار دارد؟

چرا خودروهای دنده اتومات در بازار ایران بیشتر طرفدار دارد؟