مطالب مرتبط:
طرح هجرت با هدف ترویج سبک زندگی جهادی و انقلابی در پارس آباد اجرا می شود
رفع تصرف از حریم رودخانه روستای حسین آباد سرند
واحد صنعتی بازیافت سرب جنت آباد گرمسار تعطیل شد
رفع تصرف از حریم رودخانه روستای حسین آباد سرندسرایان
معدن مهدی آباد به طور رسمی عملیات اجرایی را آغاز می کند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 26 تیر 1396 ساعت 19:222017-07-17سياسي

کمپین های «نه به اعد ام» و فاجعه «پارس آباد »


بامداد  آنچه د ر حوزه قضایی و حقوقی همواره مورد بحث است نسبت جرم و مجازات است.

این مساله شاید به یک چالش تاریخی د ر د ستگاه قضا بد ل شد ه د ر حالی که کمتر از منظر اجتماعی و فرهنگی و تبعات آن به این مهم پرد اخته شد ه است.

- بامداد  آنچه د ر حوزه قضایی و حقوقی همواره مورد بحث است نسبت جرم و مجازات است.

این مساله شاید به یک چالش تاریخی د ر د ستگاه قضا بد ل شد ه د ر حالی که کمتر از منظر اجتماعی و فرهنگی و تبعات آن به این مهم پرد اخته شد ه است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازوطن امروز ، حالا اما پس از تعرض و قتل آتنا اصلانی، د ختر 7ساله پارس آباد ی، این مساله د وباره د ر رسانه ها پررنگ شد ه است.

شاید نخستین و تنها ترین اثر هنری که از منظر اجتماعی و با نگاهی منصفانه و واقعی به این مساله نگریسته است، مستند چشم د ر برابر چشم از علی صد ری نیا باشد .

این مستند پس از غائله اسید پاشی اصفهان کلید خورد و به پروند ه ای اشاره می کرد که چند سال پیش برای آمنه بهرامی به وجود آمد ه بود و جریان های روشنفکری با فشار چند ساله به او با این استد لال که قصاص خشونت را زیاد می کند ، وی را مجبور کرد ه بود ند که این مجرم را ببخشد اما نتیجه این شد که قبح این جرم ریخت و چند ماه پس از د اد گاه بخشش مجرم توسط آمنه، غائله اصفهان با چند ین اسید پاشی رخ د اد .

مستند چشم د ر برابر چشم استد لال های همه طرفین این مساله و نتایج آنها را با روایتی از افراد ی که مستقیما د ر این مساله ورود د اشتند مورد بررسی قرار د اد ه بود .

افراد ی مانند آمنه بهرامی که حالا از بخشش پشیمان شد ه، معترف بود که اگر این جریان های روشنفکری به او فشار نمی آورد ند هرگز حاضر به عفو نبود و این را برای امنیت اجتماع می خواست، نه آنکه خواسته د رونی اش باشد .

د ر چشم د ر برابر چشم تلاش شد ه با عینک اجتماعی به اسید پاشی نگاه شود تا این معضل برطرف شود .

معضلی که عمد ه نگاه ها به آن سیاسی و فارغ از نگاه انسانی است، نگاه هایی که آمنه بهرامی را زیر فشار رسانه ای آن مجبور کرد و حالا او با د ید ن آنچه بر سر د ختران اصفهانی آمد ه پشیمان از بخشش عامل اسید پاشی به خود است.

یکی از بهترین ویژگی های چشم د ر برابر چشم آن است که اگر بد ون موضع سیاسی و جناحی پای آن بنشینید ، می توانید به یک واقعیت اجتماعی و راهکارهای منطقی و عقلانی آن پی ببرید .

چشم د ر برابر چشم د ر 43 د قیقه ساخته شد ه و با حضور آمنه بهرامی، فرید الد ین حد اد عاد ل، محسن جند قی و خانواد ه چند قربانی اسید پاشی، به این موضوع پرد اخته است.

به همین مناسبت گفت وگویی د اشتیم با علی صد ری نیا، کارگرد ان مستند چشم د ر برابر چشم که د ر اد امه می خوانید .

چه شد تصمیم گرفتید چشم د ر برابر چشم را بسازید ؟ د ر ایامی که ماجرای اسید پاشی اصفهان د ر صد ر اخبار قرار د اشت و حاشیه های بسیاری را ایجاد کرد ه بود ، ما د ید یم برخورد رسانه ها با ماجرا حالتی متفاوت نسبت به اتفاق چند سال قبل یعنی حاد ثه خانم آمنه بهرامی پید ا کرد ه است.

اگر د قیق تر بخواهم بگویم، یک مساله اجتماعی مهم بود که اگر 10 سال قبل نگاه د رستی به آن می شد و علاج صحیحی نسبت به آن صورت می گرفت، شاید سال های بعد اتفاق بحرانی تری رخ نمی د اد .

ما مستند را با این نگاه به جلو برد یم که شاید هم نهیبی به متولیان این امر و هم به صاحبان رسانه باشد .

بسیاری از رسانه ها تمایل د ارند برخی از موضوعات اجتماعی را با عینک سیاسی ببینند ، اما غافل از آنکه این قبیل ماجراهای بلاگیر د ر سال های آیند ه چگونه جامعه را د چار آشفتگی و بحران می کند .

د ر سال های اخیر، بسیاری از جریانات روشنفکری د ر مقابل هر حکم قصاصی، موضع گرفته و کمپین نه به اعد ام راه می اند اختند ، به نظر شما علت و پیامد های این قبیل کمپین ها و فشار های اجتماعی چیست؟ ما 2 بحث مهم د ر اسلام د اریم.

یکی بحث بخشش و د یگری موضوع قصاص.

به نظرم نباید از 2 طرف بام افتاد .

به همان ظرافتی که اسلام این 2 مقوله را مطرح می کند ، اگر ما نیز به همان ظرافت ها توجه کنیم د یگر د رگیر این افراط و تفریط ها و فضاهای روشنفکرانه نخواهیم شد .

از یک سو مد ام د ر تنور کمپین های نه به اعد ام می د مند و چند سال بعد ، وقتی پیامد این تفریط را مشاهد ه می کنند ، مد ام معترضند که چرا برخورد جد ی نمی شود .

د ر همین قضیه اسید پاشی نیز با همین موضوع روبه رو بود یم، د ر زمان حاد ثه ای که برای خانم آمنه بهرامی پیش آمد ، ما با رسانه هایی مواجه بود یم که بسیار به ایشان فشار آورد ند که قصاص نکن و فرد اسید پاش را ببخش، این فشار اجتماعی از د اخل و خارج باعث شد که ایشان د ر نهایت متهم را ببخشد .

د رصورتی که جایگاه بخشش برای فرد ی است که توبه کرد ه و اشتباهش را پذیرفته و بنا ند ارد د یگر عمل خود را تکرار کند ، جایگاه قصاص هم برای فرد ی است که عامد انه عملی شنیع را انجام د اد ه و برخورد با او عاملی می شود تا برای انجام این عمل د ر جامعه بازد ارند گی ایجاد شود .

ما د ر ماجرای خانم بهرامی د ید یم کسی بخشید ه شد که هنوز نیم ساعت از بخشش وی نگذشته، همان رفتار شنیع پیشین را با خانم بهرامی انجام می د هد .

خانم بهرامی هم می گوید من د ر همان نیم ساعت اول فهمید م که اشتباه کرد ه ام.

حالا می بینیم آمار اسید پاشی که د ر چند سال گذشته به یکی، د و مورد محد ود می شد ، پس از گذشت 10 سال بیشتر هم شد ه است.

چرا این اتفاق می افتد ؟ چون نتوانستیم برخورد د رستی نسبت به آن د اشته باشیم و د ر برابر این قبیل جرم ها بازد ارند گی ایجاد کنیم.

خانم بهرامی د ر همین مستند چشم د ر برابر چشم به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید : د ر بازه زمانی بیان صد ور حکم قصاص تا اجرای آن که قریب به یک سال به طول می انجامد ، هیچ مورد اسید پاشی اتفاق نمی افتد .

این اتفاق بسیار بزرگی است که رسانه ها باید عملکرد خود را د ر آن د وران مورد بررسی قرار د هند که آیا موضع و فشار آنها د ر آن زمان تاثیری د ر جامعه د رباره مسائلی که د ر جامعه برجسته می شوند ، مانند حاد ثه ای که برای این د ختر معصوم اتفاق افتاد ه، د اشته است؟ به نظرم چون برخی اوقات، ابعاد ماجرا بخوبی د ید ه می شود و همگان می بینند که د قیقا چه فاجعه ای اتفاق افتاد ه است، همین جریانات روشنفکری د اعیه د ار قصاص می شوند و مد ام بر صد ور اشد مجازات تاکید د ارند ولی د ر بسیاری مواقع، چون از عمق فاجعه بی اطلاع هستند ، وارد جو نه به اعد ام می شوند و این عمل را خشونت آمیز می د انند .

د ر صورتی که د ر همین موارد اسید پاشی، اگر رسانه ای تعهد و وجد ان کاری د اشته باشد ، برود و از زند گی افراد ی که اسید پاشی علیه شان صورت گرفته است، گزارشی تهیه کند ؛ ببیند آنها چند عمل جراحی انجام می د هند و با چه مشکلاتی د ر زند گی روزمره خود مواجه هستند .

آنها گمان می کنند اسید پاشی صرفا از بین رفتن صورت است، غافل از اینکه د ه ها عمل جراحی روی آنها انجام می شود .

برود ببیند که چه مشکلات ریوی برای خانم آمنه بهرامی ایجاد شد ه است؟ اصلا آیا ایشان می تواند چند د قیقه بد ون سرفه و مشکلات تنفسی صحبت کند ؟ آنها این ابعاد را نمی بینند و سریع وارد جوهای روشنفکری شد ه و کمپین راه می اند ازند و فشار های رسانه ای را پی د ر پی بر این افراد وارد می کنند .

د ر صورتی که اگر عمق فاجعه را ببینند به همین راحتی حکم صاد ر نمی کنند ، هرچند باز هم ضروری است به اهمیت ظرفیت هایی که اسلام برای جایگاه بخشش و قصاص قرار د اد ه است، توجه کنیم.

فضای مجازی از یک سو باعث می شود موضوعی برجسته شد ه و مسؤولان برای پیگیری و رفع آن تلاش بسیاری کنند ، از سوی د یگر بازار شایعات د ر این فضا بسیار پرحرارت است و هر سخن د رست و ناد رستی می تواند احساس عمومی را تحریک و مرد م را د چار قضاوت ناد رست کند .

د ر این جو مبهم برای قضاوت و رفتار صحیح چه کار باید کرد ؟ بله! این سخن صحیح است و فضای مجازی هرد و ظرفیت مثبت و منفی را با خود به همراه د ارد .

به نظرم به هر میزان سواد رسانه ای مخاطبان افزایش پید ا کند ، کمک شایانی به فهم و حل مسائل اجتماعی، سیاسی و& می کند .

ولیکن فضای مجازی الان بستری شد ه برای رسانه هایی که هویت خود را پشت آن مخفی کرد ه و هرگونه اخبار بی اعتبار و سوگیرانه را د ر فضای مجازی بازنشر می د هند .

اینها فضاهای بسیاری را د ر فضای مجازی ایجاد کرد ه اند و بسیاری از موج ها را د ر این فضا مد یریت می کنند .

به نظرم د ر این فضا بهترین کار آگاهی د اد ن به جامعه است که به شبکه های اجتماعی و رویکرد های ناشران اخبار توجه کنند .

د ر این جو احساسی که د ر فضای مجازی جریان د ارد ، بسیار کمک کنند ه خواهد بود که مرد م به ماهیت صاحبان رسانه ها توجه کنند و رویکرد ی فعالانه د ر قبال اخبار و شایعات فضای مجازی د اشته باشند .


کلید واژه ها: اسید پاشی - آمنه بهرامی - اجتماعی - مستند - اسید - اصفهان - روشنفکری - اسید پاشی اصفهان - تاریخی - مجازات - بخشش - فرهنگی - قضایی - سیاسی - رسانه - معضل - اصفهانی - بهترین - قربانی - واقعیت - نخستین - امروز - خشونت - فاجعه - امنیت - گزارش - عینک - قصاص - هنری - هایی

آخرین اخبار سرویس:
برنامه های کانون های مساجد متناسب با نیازهای جامعه باشد

هاشم زایی: شهردار تهران باید قدرت لابی گری در سایر قوا را هم داشته باشد

کروبی از بیمارستان مرخص شد

کلاهبرداری جزو 10 جرم اول در خوی افزایش آگاهی مردم مهمترین عامل پیشگیری است

ائمه جمعه با مسئولان برای رشد اقتصادی جامعه همکاری کنند

رهبری الهی و اتحاد مردم رمز حفظ کشور

دشمن شناسی توسط جوامع اسلامی یک ضرورت است

جزییات نسخه جدید پزشکی خانواده /اجرای آزمایشی نظام ارجاع الکترونیک در 11 استان

تظاهرات درایران برای اعتراض به حوادث مسجد الاقصی

نخست وزیر پاکستان رد صلاحیت شد

استخدام مربی پیش دبستانی خانم با سابقه کار مرتبط در قزوین

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام مدیر اجرایی IT در یک شرکت معتبر در تهران

معمار دیزنی لند درگذشت

همایش توجیهی متمرکز زائران کاشانی حج تمتع برگزار شد

زارع در گفت وگو با فارس: گذرنامه دانشگاهیان باید تا 6 ماه بعد از زمان اعزام به عتبات اعتبار داشته باشد

نماز جمعه؛ قلب فرهنگی هر شهر/ پیشرفت 70 درصدی مصلی صومعه سرا

معرفی «مواعظ العددیه» نوشته مرحوم آیت الله مشکینی

مجتمع تفریحی و رفاهی باشت افتتاح شد

سخنان ائمه جمعه در خطبه ها نسخه از پیش تعیین شده نیست

پایان حکومت نواز شریف بر پاکستان

عملیات مرصاد شکوه اقتدار ایران اسلامی وافول جریان نفاق بود

تودیع و معارفه مدیر توزیع برق بهاباد

نخست وزیر پاکستان سلب صلاحیت شد/ پایان حکومت نواز شریف

از والدین شهدا کسب روحیه و معنویت می کنیم

ایران صاحب سکوی ثابت پرتاب ماهواره شد

توقیف محموله 10 میلیاردی برنج قاچاق در یزد

نقوی حسینی: 1+5 در برابر آمریکا سکوت نکند

نظرسنجی سازمان هواپیمایی در 8 فرودگاه بین المللی از مسافران

طرح لغو «اوباما کِر» در سنا ناکام ماند

چند سوال مهم از احمدی نژاد؛ گل به گردن کسانی می اندازید که دنبال سرنگونی نظام هستند؟

کنایه توییتری احمدی نژاد به روحانی و برادرش

مقاومت و ایستادگی لازمه انقلابی گری و تداوم خط امام(ره) است

استخدام کارشناس ایمنی و HSE دریک شرکت معتبر/تهران

چند سوال مهم از محمود احمدی نژاد؛ گل به گردن کسانی می اندازید که دنبال سرنگونی نظام هستند؟ /مگر نگفته بودید در ایران کسی بی دلیل به زندان نمی رود؟

واکنش خانم بازیگر به پایان سریال عاشقانه+عکس

ایران در پرتاب ماهواره با قدرت های دنیا رقابت می کند

مفتح: برای رأی اعتماد ما به وزرای پیشنهادی خط و جناح شاخص نیست

رییس صدا و سیما: باید ضعف خود در فضای مجازی را جبران کنیم

لغو صلاحیت دو نماینده حزب دموکراتیک خلق ترکیه در پارلمان

برنامه های کانون های مساجد متناسب با نیازهای جامعه باشد

بازداشت 10 نفر از عوامل مسدود کردن جاده اهواز - شوش

ائمه جمعه با مسئولان برای رشد اقتصادی جامعه همکاری کنند

نهاد نماز جمعه

ورود مجلس به موضوع حذف درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه ها

صالحی امیری: استان زنجان، نماد کرامت علوی و رضوی در کشور است

استان زنجان در مسیر توسعه، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری قرار دارد

وزیر بهداشت: در زندگی، افرادی امانتدار، پاک و بخشنده باشیم

درس عملیات مرصاد برای امروز چیست؟

روحانی: علم و تکنولوژی فضایی، عزت و اقتدار ایران

ایران صاحب سکوی ثابت پرتاب ماهواره شد/ماهواره های ایران از مصباح تا دوستی و پیام

مفتح: برای رأی اعتماد ما به وزرای پیشنهادی «خط و جناح» شاخص نیست

عملیات مرصاد شکوه اقتدار ایران اسلامی وافول جریان نفاق بود

جذاب ترین مرد جهان

جنایات منافین در تاریخ ایران ثبت است

روحانی مشهور در کافه + عکس

تصاویر/ درخشش تیم هوابرد سپاه در دور اول از مسابقات نظامی 2017

حکم دادگاه عالی پاکستان علیه نواز شریف برای ترک فوری کرسی نخست وزیری

استاندار البرز و مجموعه استانداری دخالتی در انتخاب شهرداران ندارند

اقبال هنرمندان کانادایی به طراحی لباس های اسلامی

پاسخ شورای نگهبان به وزارت کشور

تصویری از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی به فضا در اینستاگرام روحانی/ تکنولوژی فضایی برای ما بسیار حائز اهمیت است

روابط گرم 2 سیاستمدار معتدل در آستانه فصل تشکیل کابینه

برپایی آیین دهمین سالگرد ارتحال آیت الله مشکینی در قم

وزیر بهداشت: جهت گیری این وزارتخانه کاهش رنج مردم مناطق محروم است

افتتاح مجتمع نیروگاه های خورشیدی در ماهان

دانلود آهنگ جدید حامد وثوقی بنام زیباترین تصویر

قاضی عسکر: نظام با تمام توان بر سر قضیه حج ایستاده است

بیزارم از اینکه افراد ضد انقلاب و ضد رهبر بالاسر جنازه ام حاضر شوند

چند سوال مهم از احمدی نژاد؛ گل به گردن کسانی می اندازید که دنبال سرنگونی نظام هستند؟

کنایه به قالیباف؛ دستپاچه شده ای

قاضی عسکر: نظام با تمام توان بر سر قضیه حج ایستاده است

نقش روشن انبیاء برای مردم در رفع خرافه پرستی/ موضوعات خودساخته با گذشت زمان به خرافات تبدیل می شوند

درخواست دردمندانه محیط زیستی از رییس جمهور

حال و هوای دوره تهدیبی «رسم عاشقی» حوزه همدان به روایت تصویر

عضو جبهه پیروان: قالیباف دستپاچه شده/تندروی را کنار بزنیم

استخدام منشی خانم در گروه رسانه های پیک برتر / تهران

کنسرت خواننده مشهور/عکس

عینک عجیب آقای بازیگر/عکس

16 استفاده جالب و باورنکردنی از ورق آلومینیومی که شما را شگفت زده خواهند کرد

سورنا ستاری وزیر می شود؟

سنای آمریکا به لغو "اوباماکر" رای نداد

آیت الله مشکینی اسوه اخلاق و تقوا

راه یافتگان به نمایشگاه عکس فرش دستباف در دکوراسیون داخلی معرفی شدند

پرداخت مطالبات معلمان حق التدریس به چالش تبدیل شده است

نخست وزیر پاکستان سلب صلاحیت شد/ پایان حکومت نواز شریف

وزیر بهداشت: جهت گیری این وزارتخانه کاهش رنج مردم مناطق محروم است

تاکید جمعیت زنان مسلمان نواندیش بر ادامه حضور مولاوردی و حضور بیشتر زنان در کابینه دوازدهم

جاسمی: بازرسی از مراکز نظامی ایران خط قرمز است/ ترامپ مدعی نظارت بر اجرای برجام است

حکم دادگاه عالی پاکستان علیه نواز شریف برای ترک کرسی نخست وزیری

اعلام نتایج آزمون سراسری از هفته آینده

گرداب «پانامالیکس» سرانجام نخست وزیر پاکستان را در خود غرق کرد/ «نواز شریف» رد صلاحیت شد

الله یاری در گفت وگو با فارس: هیات نظارت بر برجام نحوه پاسخ به نقض برجام را صریحا مشخص کند/ دعوت از عراقچی و جبراییلی برای شرکت در مناظره

حرکت پر سرعت خودروها در مسیرقم

دیدار مسئولین موسسه بهداشت معنوی با سید حسن خمینی

میرباقری: اولویت ما توسعه شهرک تلویزیونی است

عوامل اصلی و پشت پرده کشتار مسلمانان میانمار

هاشم زایی: شهردار تهران باید قدرت لابی گری قوی داشته باشد

استقبال بی نظیر مردم پاوه از خادمان و پرچم حرم رضوی

تمام زندگیم مدیون هنر قرآنی است

فرایی «قصه یک منتظر» را سرود

نگاهی به کتاب «خداحافظ دنیا»؛ هدیه رهبر معظم انقلاب به مسجد ابوذر

مسئولین نباید به خانواده شهدا بی تفاوت باشند.

وزیر اقتصاد پاکستان و داماد نواز شریف هم سلب صلاحیت شدند

مشاوران ترامپ یکی یکی هوا می شوند

خانم بازیگر در نقش جدید + عکس

استخدام کارشناس بازاریابی باحقوق،مزایا توافقی/تهران

کولیوند: آمریکا و شخصیت های آمریکایی تحریم می شوند

تقلید شیر از میمون برای خواب/عکس

درصد بیکاری معیاری برای توزیع اعتبارها نباشد

موزه شهر با جلب اعتماد مردم مدیریت شود

تاکید جمعیت زنان مسلمان نواندیش بر ادامه حضور مولاوردی و حضور بیشتر زنان در کابینه دوازدهم

شصت و سومین مراسم سالانه مذهبی قره کلیسا آغاز شد

کسب رتبه دوم جشنواره نانو و رسانه توسط مجموعه پازل

به مناسبت سالروز عملیات مرصاد

وزیر کار: در قبال ایجاد رفاه برای مردم مسئول هستیم

رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی از پایانه مرزی رازی در خوی بازدید کردند

استمرار هوای سالم در تهران

روابط گرم 2 سیاستمدار معتدل در آستانه فصل تشکیل کابینه

«بررسی وضعیت علمی، ورود سیاسی و آینده حوزه های علمیه» در میزگرد شفقنا:متأسفانه روحانیون به عنوان گروه مرجع جایگاهشان تنزل پیدا کرده است/ الگوی طلبگی در این عصر هنوز تئوریزه نشده است/ آسیب های جدی از روحانیونی دیدیم که اخلاقی عمل نکردند

استقبال بی نظیر مردم پاوه از خادمان و پرچم حرم رضوی

ویدیوی دزد برهنه که پولها را برای مردم در خیابان ریخت

عضو جبهه پیروان: قالیباف دستپاچه شده/تندروی را کنار بزنیم

آمریکا آماده مذاکره مجدد با ایران درباره برجام

واکنش ساعد سهیلی به توقیف فیلم ها/عکس

مشکلات تلنبار شده 30 ساله آبادان با مچ گیری حل نمی شود

حدیث روز/ سخن امام باقر(ع) درباره سه جایی که شیطان به بندگان نزدیکتر است

آمریکا و شخصیت های آمریکایی تحریم می شوند

وزیر بهداشت: زنجان، دیار کریمان است

ترویج صنایع دستی نطنز اشتغال آفرین است

روحانی قانون «تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایی و مالی سال 95» را ابلاغ کرد

قوه قضاییه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی است

روابط گرم 2 سیاستمدار معتدل در آستانه فصل تشکیل کابینه

اساسنامه و شیوه نامه اجرایی تشکیل اتحادیه واحد استانی منتشر شد

امروز رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی از پایانه مرزی رازی در خوی بازدید کرد

المپیاد ریاضی به فرار مغزها از کشور کمک شایانی کرد مریم میرزاخانی پدیده تکرار نشدنی است

سفر رییس رسانه ملی به شیراز

عضو جبهه پیروان: قالیباف دستپاچه شده/تندروی را کنار بزنیم

افتتاح پایگاه ملی فضایی امام خمینی (ره)

نماینده مجلس: حل مشکلات دیشموک نیازمند حمایت جهادی مسئولان است

المپیاد ریاضی به فرار مغزها از کشور کمک شایانی کرد/ مریم میرزاخانی پدیده تکرار نشدنی است

بازدید جمعی از دانشجویان زبان فارسی کشورهای خارجی از بیت امام در جماران

ایران صاحب سکوی ثابت پرتاب ماهواره شد/ماهواره های ایران از "مصباح" تا "دوستی" و "پیام"

فراخوان دومین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور

نقش روشن انبیاء برای مردم در رفع خرافه پرستی/ موضوعات خودساخته با گذشت زمان به خرافات تبدیل می شوند

یکی دیگر از مشاوران امنیتی ترامپ استعفا داد

دانلود آهنگ جدید امیر کاتب و مدریک و نیما بنام نمیفهمی

دانلود آهنگ جدید ریشه باند بنام رویش

دانلود آهنگ جدید کوروش بنام ها تو خوبی

دانلود آهنگ جدید مجید جعفرپور بنام کیش و مات

نقش مراکز استان ها در چشم انداز صداوسیما تعیین کننده است

کاظمی: اگر تجاوز به عنف در پرونده آتنا تایید شود نیازی به تفاضل دیه نیست

استخدام کارشناس اداری آقا دریک شرکت معتبر تولیدی/قزوین

ناراحتی خواننده زیر زمینی از تنهاییش+عکس

استخدام کارمند اداری(شیمی،فیزیک)آشنا به زبان انگلیسی در تهران

استخدام کارشناس فنی،رشته کامپیوتر،it،الکترونیک در تهران

درخواست بازیگر مشهور از رییس جمهور/عکس

پوتین نماینده جدید روسیه در سازمان ملل را تعیین کرد

دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه

لیست های غیرواقعی و خنده دار در باره کابینه جدید روحانی

هانی زاده: نظام باید از تجربیات تحول آفرین قالیباف بهره ببرد

سنای آمریکا هم تحریم های جدید علیه ایران را تصویب کرد

رییس جمهور: هرچه قدرت ما در علوم مختلف بیشتر شود، اقتدار و عزت ما ارتقاء می یابد

بیزارم از اینکه افراد ضد انقلاب و ضد رهبر بالای سر جنازه ام حاضر شوند

دانشنامه رضوی در زنجان رونمایی شد

برگزاری شب شعر «هشت بهشت رضوان» در کاشمر

از رییس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به عنوان قاضی نمونه کشور تجلیل شد

اهتزار پرچم حرم ملکوتی امام رضا(ع) بر گنبد امام‎زاده صالح(ع)

تحقق آرمان عدالت خواهی در سایه فرهنگ شهادت طلبی است

تحولات ایجاد شده در ابعاد عمرانی حرم های مطهر ائمه (ع) یک تحول اساسی و چشمگیر است

با حضور معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، کارگروه گردشگری شهرستان سپیدان برگزار شد

آیت الله مشکینی به زرق و برق دنیا بی تفاوت بود/آیت الله مشکینی همواره در خدمت امام و رهبری بود

ظریفیان: سهم خواهی ها و شرط ها رییس جمهور را با معادلات پیچیده ای روبرو کرده

پیام ها و اهداف دیدار فرماندهان سپاه با رییس جمهور

«مردم در برابر جلاد» + لینک دریافت

داشتن مکتب شهادت و روحیه شهادت طلبی؛ لازمه های تحقق نهضت اسلامی

مردم در برابر جلادها؛ روایتی از ماه های پایانی جنگ تحمیلی و عملیات مرصاد

مراسم آیین مذهبی روز بزرگداشت امامزاده بی بی زینب(س)در روستای یزدل برگزار می شود

شهادت بهترین هدیه الهی است

انجمن اندیشه و قلم برگزار می کند: نشست« سهم زنان از هیات وزیران»

مدیریت امور اراضی قزوین رتبه اول کشور را کسب کرد

رشد اقتصادی روسیه از 2 درصد فراتر خواهد رفت

میرزایی: رییس جمهور برای ارزیابی از مجاری غیررسمی وزرای پیشنهادی را معرفی کند

همایش پیاده روی خانوادگی روحانیون در بیرجند

6 مرداد68 بازنگری قانون اساسی

وزیر اطلاعات احمدی نژاد: حضور افسر انگلیسی در بیت مراجع نشانه نفوذ است/مذاکره کنندگان اشتباه کردند

استخدام برنامه نویس Backend درشرکت بانی کو/تهران

نماهنگ سلام عشق من ، سلام دلخوشی با صدای امید معنوی

استخدام آشپز درباغ رستوران دشت بهشت در تهران و کرمان

شرکت کارشناس فروش آنلاین در شرکت نانو کامپ در تهران

کنایه های عضو جبهه پیروان: قالیباف دستپاچه شده /جمنا خود را محور اصولگرایان نداند /تندروی را کنار بزنیم

ظریفیان: سهم خواهی ها و شرط ها رییس جمهور را با معادلات پیچیده ای روبرو کرده

نظامیان اشغالگر مانع برپایی نماز جمعه در مسجد الاقصی شده اند

دانلود آهنگ جدید وحید خان بنام اوچون قوشلار

جاسمی: بازرسی از مراکز نظامی ایران خط قرمز است/ ترامپ مدعی نظارت بر اجرای برجام است

عضو شورای شهر تهران: تخلفات زیادی که در این دوران رخ داده آشکار خواهد شد

وزیر بهداشت: جهت گیری وزارتخانه کاهش رنج مردم مناطق محروم است

فراهم کردن زندگی با کرامت برای اقشار کم درآمد اولویت دولت است

امیر قطر به دبیرکل سازمان ملل نامه داد

تقلید شیر از میمون برای خواب+عکس

کمپین های «نه به اعد ام» و فاجعه «پارس آباد »

کمپین های «نه به اعد ام» و فاجعه «پارس آباد »