مطالب مرتبط:
طرح هجرت با هدف ترویج سبک زندگی جهادی و انقلابی در پارس آباد اجرا می شود
رفع تصرف از حریم رودخانه روستای حسین آباد سرند
واحد صنعتی بازیافت سرب جنت آباد گرمسار تعطیل شد
رفع تصرف از حریم رودخانه روستای حسین آباد سرندسرایان
معدن مهدی آباد به طور رسمی عملیات اجرایی را آغاز می کند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 26 تیر 1396 ساعت 19:222017-07-17سياسي

کمپین های «نه به اعد ام» و فاجعه «پارس آباد »


بامداد  آنچه د ر حوزه قضایی و حقوقی همواره مورد بحث است نسبت جرم و مجازات است.

این مساله شاید به یک چالش تاریخی د ر د ستگاه قضا بد ل شد ه د ر حالی که کمتر از منظر اجتماعی و فرهنگی و تبعات آن به این مهم پرد اخته شد ه است.

- بامداد  آنچه د ر حوزه قضایی و حقوقی همواره مورد بحث است نسبت جرم و مجازات است.

این مساله شاید به یک چالش تاریخی د ر د ستگاه قضا بد ل شد ه د ر حالی که کمتر از منظر اجتماعی و فرهنگی و تبعات آن به این مهم پرد اخته شد ه است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازوطن امروز ، حالا اما پس از تعرض و قتل آتنا اصلانی، د ختر 7ساله پارس آباد ی، این مساله د وباره د ر رسانه ها پررنگ شد ه است.

شاید نخستین و تنها ترین اثر هنری که از منظر اجتماعی و با نگاهی منصفانه و واقعی به این مساله نگریسته است، مستند چشم د ر برابر چشم از علی صد ری نیا باشد .

این مستند پس از غائله اسید پاشی اصفهان کلید خورد و به پروند ه ای اشاره می کرد که چند سال پیش برای آمنه بهرامی به وجود آمد ه بود و جریان های روشنفکری با فشار چند ساله به او با این استد لال که قصاص خشونت را زیاد می کند ، وی را مجبور کرد ه بود ند که این مجرم را ببخشد اما نتیجه این شد که قبح این جرم ریخت و چند ماه پس از د اد گاه بخشش مجرم توسط آمنه، غائله اصفهان با چند ین اسید پاشی رخ د اد .

مستند چشم د ر برابر چشم استد لال های همه طرفین این مساله و نتایج آنها را با روایتی از افراد ی که مستقیما د ر این مساله ورود د اشتند مورد بررسی قرار د اد ه بود .

افراد ی مانند آمنه بهرامی که حالا از بخشش پشیمان شد ه، معترف بود که اگر این جریان های روشنفکری به او فشار نمی آورد ند هرگز حاضر به عفو نبود و این را برای امنیت اجتماع می خواست، نه آنکه خواسته د رونی اش باشد .

د ر چشم د ر برابر چشم تلاش شد ه با عینک اجتماعی به اسید پاشی نگاه شود تا این معضل برطرف شود .

معضلی که عمد ه نگاه ها به آن سیاسی و فارغ از نگاه انسانی است، نگاه هایی که آمنه بهرامی را زیر فشار رسانه ای آن مجبور کرد و حالا او با د ید ن آنچه بر سر د ختران اصفهانی آمد ه پشیمان از بخشش عامل اسید پاشی به خود است.

یکی از بهترین ویژگی های چشم د ر برابر چشم آن است که اگر بد ون موضع سیاسی و جناحی پای آن بنشینید ، می توانید به یک واقعیت اجتماعی و راهکارهای منطقی و عقلانی آن پی ببرید .

چشم د ر برابر چشم د ر 43 د قیقه ساخته شد ه و با حضور آمنه بهرامی، فرید الد ین حد اد عاد ل، محسن جند قی و خانواد ه چند قربانی اسید پاشی، به این موضوع پرد اخته است.

به همین مناسبت گفت وگویی د اشتیم با علی صد ری نیا، کارگرد ان مستند چشم د ر برابر چشم که د ر اد امه می خوانید .

چه شد تصمیم گرفتید چشم د ر برابر چشم را بسازید ؟ د ر ایامی که ماجرای اسید پاشی اصفهان د ر صد ر اخبار قرار د اشت و حاشیه های بسیاری را ایجاد کرد ه بود ، ما د ید یم برخورد رسانه ها با ماجرا حالتی متفاوت نسبت به اتفاق چند سال قبل یعنی حاد ثه خانم آمنه بهرامی پید ا کرد ه است.

اگر د قیق تر بخواهم بگویم، یک مساله اجتماعی مهم بود که اگر 10 سال قبل نگاه د رستی به آن می شد و علاج صحیحی نسبت به آن صورت می گرفت، شاید سال های بعد اتفاق بحرانی تری رخ نمی د اد .

ما مستند را با این نگاه به جلو برد یم که شاید هم نهیبی به متولیان این امر و هم به صاحبان رسانه باشد .

بسیاری از رسانه ها تمایل د ارند برخی از موضوعات اجتماعی را با عینک سیاسی ببینند ، اما غافل از آنکه این قبیل ماجراهای بلاگیر د ر سال های آیند ه چگونه جامعه را د چار آشفتگی و بحران می کند .

د ر سال های اخیر، بسیاری از جریانات روشنفکری د ر مقابل هر حکم قصاصی، موضع گرفته و کمپین نه به اعد ام راه می اند اختند ، به نظر شما علت و پیامد های این قبیل کمپین ها و فشار های اجتماعی چیست؟ ما 2 بحث مهم د ر اسلام د اریم.

یکی بحث بخشش و د یگری موضوع قصاص.

به نظرم نباید از 2 طرف بام افتاد .

به همان ظرافتی که اسلام این 2 مقوله را مطرح می کند ، اگر ما نیز به همان ظرافت ها توجه کنیم د یگر د رگیر این افراط و تفریط ها و فضاهای روشنفکرانه نخواهیم شد .

از یک سو مد ام د ر تنور کمپین های نه به اعد ام می د مند و چند سال بعد ، وقتی پیامد این تفریط را مشاهد ه می کنند ، مد ام معترضند که چرا برخورد جد ی نمی شود .

د ر همین قضیه اسید پاشی نیز با همین موضوع روبه رو بود یم، د ر زمان حاد ثه ای که برای خانم آمنه بهرامی پیش آمد ، ما با رسانه هایی مواجه بود یم که بسیار به ایشان فشار آورد ند که قصاص نکن و فرد اسید پاش را ببخش، این فشار اجتماعی از د اخل و خارج باعث شد که ایشان د ر نهایت متهم را ببخشد .

د رصورتی که جایگاه بخشش برای فرد ی است که توبه کرد ه و اشتباهش را پذیرفته و بنا ند ارد د یگر عمل خود را تکرار کند ، جایگاه قصاص هم برای فرد ی است که عامد انه عملی شنیع را انجام د اد ه و برخورد با او عاملی می شود تا برای انجام این عمل د ر جامعه بازد ارند گی ایجاد شود .

ما د ر ماجرای خانم بهرامی د ید یم کسی بخشید ه شد که هنوز نیم ساعت از بخشش وی نگذشته، همان رفتار شنیع پیشین را با خانم بهرامی انجام می د هد .

خانم بهرامی هم می گوید من د ر همان نیم ساعت اول فهمید م که اشتباه کرد ه ام.

حالا می بینیم آمار اسید پاشی که د ر چند سال گذشته به یکی، د و مورد محد ود می شد ، پس از گذشت 10 سال بیشتر هم شد ه است.

چرا این اتفاق می افتد ؟ چون نتوانستیم برخورد د رستی نسبت به آن د اشته باشیم و د ر برابر این قبیل جرم ها بازد ارند گی ایجاد کنیم.

خانم بهرامی د ر همین مستند چشم د ر برابر چشم به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید : د ر بازه زمانی بیان صد ور حکم قصاص تا اجرای آن که قریب به یک سال به طول می انجامد ، هیچ مورد اسید پاشی اتفاق نمی افتد .

این اتفاق بسیار بزرگی است که رسانه ها باید عملکرد خود را د ر آن د وران مورد بررسی قرار د هند که آیا موضع و فشار آنها د ر آن زمان تاثیری د ر جامعه د رباره مسائلی که د ر جامعه برجسته می شوند ، مانند حاد ثه ای که برای این د ختر معصوم اتفاق افتاد ه، د اشته است؟ به نظرم چون برخی اوقات، ابعاد ماجرا بخوبی د ید ه می شود و همگان می بینند که د قیقا چه فاجعه ای اتفاق افتاد ه است، همین جریانات روشنفکری د اعیه د ار قصاص می شوند و مد ام بر صد ور اشد مجازات تاکید د ارند ولی د ر بسیاری مواقع، چون از عمق فاجعه بی اطلاع هستند ، وارد جو نه به اعد ام می شوند و این عمل را خشونت آمیز می د انند .

د ر صورتی که د ر همین موارد اسید پاشی، اگر رسانه ای تعهد و وجد ان کاری د اشته باشد ، برود و از زند گی افراد ی که اسید پاشی علیه شان صورت گرفته است، گزارشی تهیه کند ؛ ببیند آنها چند عمل جراحی انجام می د هند و با چه مشکلاتی د ر زند گی روزمره خود مواجه هستند .

آنها گمان می کنند اسید پاشی صرفا از بین رفتن صورت است، غافل از اینکه د ه ها عمل جراحی روی آنها انجام می شود .

برود ببیند که چه مشکلات ریوی برای خانم آمنه بهرامی ایجاد شد ه است؟ اصلا آیا ایشان می تواند چند د قیقه بد ون سرفه و مشکلات تنفسی صحبت کند ؟ آنها این ابعاد را نمی بینند و سریع وارد جوهای روشنفکری شد ه و کمپین راه می اند ازند و فشار های رسانه ای را پی د ر پی بر این افراد وارد می کنند .

د ر صورتی که اگر عمق فاجعه را ببینند به همین راحتی حکم صاد ر نمی کنند ، هرچند باز هم ضروری است به اهمیت ظرفیت هایی که اسلام برای جایگاه بخشش و قصاص قرار د اد ه است، توجه کنیم.

فضای مجازی از یک سو باعث می شود موضوعی برجسته شد ه و مسؤولان برای پیگیری و رفع آن تلاش بسیاری کنند ، از سوی د یگر بازار شایعات د ر این فضا بسیار پرحرارت است و هر سخن د رست و ناد رستی می تواند احساس عمومی را تحریک و مرد م را د چار قضاوت ناد رست کند .

د ر این جو مبهم برای قضاوت و رفتار صحیح چه کار باید کرد ؟ بله! این سخن صحیح است و فضای مجازی هرد و ظرفیت مثبت و منفی را با خود به همراه د ارد .

به نظرم به هر میزان سواد رسانه ای مخاطبان افزایش پید ا کند ، کمک شایانی به فهم و حل مسائل اجتماعی، سیاسی و& می کند .

ولیکن فضای مجازی الان بستری شد ه برای رسانه هایی که هویت خود را پشت آن مخفی کرد ه و هرگونه اخبار بی اعتبار و سوگیرانه را د ر فضای مجازی بازنشر می د هند .

اینها فضاهای بسیاری را د ر فضای مجازی ایجاد کرد ه اند و بسیاری از موج ها را د ر این فضا مد یریت می کنند .

به نظرم د ر این فضا بهترین کار آگاهی د اد ن به جامعه است که به شبکه های اجتماعی و رویکرد های ناشران اخبار توجه کنند .

د ر این جو احساسی که د ر فضای مجازی جریان د ارد ، بسیار کمک کنند ه خواهد بود که مرد م به ماهیت صاحبان رسانه ها توجه کنند و رویکرد ی فعالانه د ر قبال اخبار و شایعات فضای مجازی د اشته باشند .


کلید واژه ها: اسید پاشی - آمنه بهرامی - اجتماعی - مستند - اسید - اصفهان - روشنفکری - اسید پاشی اصفهان - تاریخی - مجازات - بخشش - فرهنگی - قضایی - سیاسی - رسانه - معضل - اصفهانی - بهترین - قربانی - واقعیت - نخستین - امروز - خشونت - فاجعه - امنیت - گزارش - عینک - قصاص - هنری - هایی

آخرین اخبار سرویس:
تودیع و معارفه استاندار قزوین

اعلام دومین جشنواره ملی «باب الهدی» در چهارمحال و بختیاری

انتظار داریم دولت پاکستان گروه های تروریستی را شناسایی و مانع فعالیت آنها علیه ایران شود

استخدام فروشگاه آی تک

استخدام نیروی خانم جهت واحد وکیوم و بسته بندی در قم

استخدام کوره دار در شهرک فناوری اطلاعات برتر مشهد

استخدام تعدادی آشپز، ساندویچ زن و صندوقدار در رستوران

استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر با بیمه در خراسان رضوی

چرا مدیران ایرانی افراد مطیع و ضعیف را برای همکاری برمی گزینند؟

استخدام سخت افزار کار ماهر موبایل در خراسان رضوی

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری)

کلیه استخدامی های قم - 29 شهریور 96

استخدام مشاوره فروش محصول آرایشی بهداشتی/شهرهای لرستان

تصاویر/ آلبوم کشف شده از "عصر وحشت"

استخدام کارمند در آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران

دوران احمدی نژاد، دوران طلایی نواربابان مسکن بود / امضاهای طلایی در دوره او رشد کرد

13.5 درصد ایرانی ها افسرده هستند

نامه 76شخصیت اروپایی به ترامپ درباره برجام

حق مذاکره مجدد نداریم

هارت و هورتِ وقیحانه رییس جمهور جاهل

تاکید روحانی به گسترش روابط با پاکستان

مقایسه دیدارهای دیپلماتیک احمدی نژاد و روحانی در سازمان ملل

لازمه توسعه همکاری های اقتصادی تقویت روابط بانکی است

پرونده «وضعیت پروژه های عمرانی» روی میز کمیسیون اصل نود

برای حل مشکل کم آبی در کشور نیازمند برنامه های بلندمدت هسیم

پاریس/دیدار علی مطهری با رییس مجلس ملی فرانسه

حمایت اتحادیه اروپا از توافق برجام امیدوارکننده است

رویدادهای خبری روز چهارشنبه در خراسان جنوبی

گرافیست روحانی با فوتوشاپ، تبلیغ دین می کند

نیویورک/دیدار رییس جمهوری با رهبران جامعه مسلمان آمریکا

عراق کنونی برای شکست طرح تجزیه قدرتمندتر از هر زمان دیگریست

استخدام برنامه نویس در شرکت دانش بنیان

استخدام شاگرد جهت سوپر مارکت در خیابان امام خمینی مشهد

استخدام دو نفر ظرفشور و سالن کار آقا در همدان

استخدام بازاریاب و نیروی خدماتی آقا در خراسان رضوی

تیپ لیلا بلوکات و خواهرش در یک کافی شاپ + عکس

حجاب متفاوت نیوشا ضیغمی در یک مراسم شبانه + عکس

استخدام همکار آشنا به فتوشاپ و نرم افزار حسابداری هلو در تبریز

ایران آماده کمک به مردم مظلوم میانمار

استخدام تعدادی خیاط، نجار و روکوب کار در همدان

38 کیلومتر از سواحل مازندران آزادسازی شد/ آزادسازی 70 درصد سواحل مازندران تا سال 98

استخدام آقا آشنا به فتوشاپ در خراسان رضوی

استخدام کارشناس HSE با سابقه در محدوده اسلامشهر,کهریزک

آیت الله جنتی: عده ای به سپاهی ها لقب تفنگدار دادند؛ مگر تفنگدار بودن بد است؟

ضرر خروج از برجام صد درصد متوجه آمریکاست

انتصاب ها در واقعیت با تخصص وتعهدها فاصله گرفته اند/برخی انتصاب ها بر پایه تملق یا وصل بودن به یک جریان، رخ داده

هیئت و مسجد باید سیاسی باشد

علی پروین خطاب به عادل؛ چیو می خوای ثابت کنی؟!

تیپ بهاره افشاری در گنبد کاووس ! / تصاویر

احتمال بروز فاجعه در خیابان سپهبد قرنی تهران

ظریف: سخنان ترامپ ارزش پاسخ دادن ندارد

توصیه های یک نماینده به مدیریت جدید شهر تهران

تکذیب پشتیبانی نهادهای نظامی از «جمنا» / توصیه جبهه مردمی به قالیباف برای انصراف به نفع رییسی/ کارمان بی نقص نبود

رامین حسین آبادیان تداوم سرکوب انقلابیون بحرینی در سایه بایکوت رسانه ای

مصاحبه رییس جمهوری با شبکه NBC آمریکا

جلسه گروه تماس میانمار سازمان همکاری اسلامی

نیویورک/دیدار نخست وزیر ژاپن با رییس جمهوری

پرونده «وضعیت پروژه های عمرانی» روی میز کمیسیون اصل نود

با مهمترین اعضای خانواده ی «ترامپ» آشنا شوید

رویدادهای خبری روز چهارشنبه در زنجان

پرچمداران عزای حسینی باید الگوی کاملی از اخلاق، ادب و معرفت باشند

ماجرای علاقه قلبی سفیر ونزوئلا به رهبر انقلاب + عکس

قاتل آتنا اصلانی دختر خردسال پارس آبادی به دار مجازات آویخته شد

استخدام همکار خانم جهت مونتاژ وسایل روشنایی در محدوده دولت آباد

استخدام چرخکار و وردست خانم با حقوق و مزایا در اصفهان

تیپ رضا صادقی و همسرش در یک جشن تولد + عکس

حرکت عجیب آقای بازیگر در مطب خانم دکتر! + عکس

استخدام پیتزا وی شعبه ولیعصر و نصف راه تبریز

روزنامه استخدامی شهرهای شمالی | چهارشنبه 29 شهریور 96

استخدام دو نفر سالن دار خانم در خراسان رضوی

استخدام مهندس الکترونیک مسلط به طراحی بردهای آنالوگ و دیجیتال

استخدام خدماتی اداری خانم و آقا در مشهد

خودروساز شدن ایران با کمک بنز

استخدام بازاریاب در شرکت آسانسور آرمان فراز جی در اصفهان

هر اتفاقی برای برجام روی دهد، ایران پیروز است

داود عامری درنگی در صلح و عدالت جهانی

کاری کنید دولت بعدی میراث دار مشکلات شما نباشد

آغاز جشن شکوفه ها برای 1.4 میلیون کلاس اولی

تهران خواهان توسعه روابط با اسلام آباد در همه زمینه ها است/ آماده تامین انرژی پاکستان هستیم

در بحث برجام هر اتفاقی روی دهد، ایران پیروز است/تاکید بر نقش ارزنده رسانه ها در انتقال حقایق و دفاع از منافع ملتها

زمینه ها برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری تهران – صوفیه گسترده است

سلفی های عجیب لیونل مسی و همسرش ! / عکس

رویدادهای خبری چهارشنبه 29 شهریور ماه مرکز لرستان

احمد خاتمی: حجاب درحال تبدیل شدن به فاجعه است

کافر همه را به کیش خود پندارد

ایجاد تسهیلات بیشتر برای گردشگران دو کشور را ضروری می دانیم

انتصاب سیاسیون در پست های تخصصی خیانت نیست؟

استخدام تعدادی صندوقدار در فروشگاه زنجیره ای معتبر

تیپ متفاوت سحر قریشی دیشب در یک مراسم! + عکس

استخدام منشی آشنا به نرم افزار سپیدز جهت کار در تهیه غذا

استخدام تاکسی تلفنی جوانه واقع در تبریز

استخدام منشی خانم جهت دفتر وکالت در تبریز

گام های عملی برای دفع چرخه فاسد تیول داری

لحن و رفتار ترامپ همه زمینه های مثبت را از بین می برد

تصاویر/ رونمایی از تیپ جدید «میترا حجار» !

دوران احمدی نژاد، دوران طلایی نواربابان مسکن بود / امضاهای طلایی در دوره او رشد کرد

تهران خواهان توسعه روابط با اسلام آباد در همه زمینه ها است/ آماده تامین انرژی پاکستان هستیم

تاکید فرمانده کل ارتش و فرمانده ناجا بر افزایش همکاری ها

سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی پاسخی درخور، به وضعیت اسفناک جامعه مسلمان میانمار بدهند

آماده سازی محل اعدام قاتل آتنا اصلانی

رفتار ترامپ، همه زمینه های مثبت را از بین می برد/ آینده سیاستهای آمریکا برای دولتها، نخبگان وجهانیان قابل پیش بینی نیست ؛این بیش ازهمه به ضرر ملت آمریکاست

اعمال نفوذ برخی از دست اندرکاران آموزشگاه ها مانع از حذف کنکور

آیا ترامپ سرنوشت برجام را به دستان کنگره می سپارد؟

رویدادهای خبری لرستان در بیست و نهم شهریور سال 96

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند | چهارشنبه 29 شهریور 96

واکنش مرسلیم به اظهارات ترامپ در سازمان ملل

جزییات کامل چک جدید صیاد + عکس

پاسخ ایران به نتانیاهو: کافر همه را به کیش خود پندارد

روحانی: هر اتفاقی برای برجام بیفتد، ایران پیروز است

حمایت قاطع ژاپن از برجام در تحکیم صلح و ثبات منطقه موثر است

سخنان سخیف ترامپ ارزش پاسخ دادن ندارد/این سخنان متعلق به قرون وسطی است

کوبا از اظهارات ترامپ انتقاد کرد

منصورحقیقت پور:دست دادن با دشمن مخالف مبانی انقلاب و مغایر با حقوق ملت است

ممانعت از فروش هواپیما به ایران نقض برجام است

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد | چهارشنبه 29 شهریور 96

روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 29 شهریور 96

تحلیل محتوای سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی

آشنا: فردا روز پاسخ رسمی ایران است

ظریف در توییتر: سخنرانی ترامپ به درد قرون وسطی می خورد

نمایشگاه عظیم در مسیر خورشید برپا می شود+تیزر

سیاست های کلی در مجمع تشخیص بازنگری شوند

به معلول 95 درصدی که با 5 درصد تواناییش کار می کندچقدر باید حقوق داد؟/ لعنت به میوپاتی

روایت سرلشکر صالحی از حضور در مراسم طشت گذاری سنتی اردبیل

ضرورت نظارت بر انتشارکتب دینی

حمایت اتحادیه اروپا از توافق برجام امیدوارکننده است

ایران بر مبنای اراده مردم و دمکراسی اداره می شود/برای هر شرایطی آماده ایم

فروغ السادات رحیم پور، محمّدجواد ذریّه، زهرا آبیار معناداری زندگی در پرتو جاودانگی نفس از دیدگاه ملاصدرا

حمایت اتحادیه اروپا از توافق برجام امیدوارکننده است

اگر پشتیبانی ایران وجود نداشت داعش در سوریه و عراق شکست نمی خورد

نهضت امام حسین(ع) برای نجات بندگان از ضلالت و هلاکت بود

برگزاری مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه کرمان

طلاب به موازات درس خواندن به تزکیه نفس توجه کنند

قدردانی از دستور راهگشای ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده/ رسیدگی فوق العاده در نهایت دقت و سرعت

قدردانی از دستور راهگشای ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده/ رسیدگی فوق العاده در نهایت دقت و سرعت

استقبال از حضور شرکتهای بلژیکی برای سرمایه گذاری و یا فعالیت های مشترک در ایران

حکم قاتل آتنا اصلانی در ملاء عام اجرا شد/ قاتل آتنا به دار مجازات آویخته شد + تصاویر

این دادگاه بی قانون!

اجرای حکم اعدام قاتل "آتنا اصلانی"

Skateboard Party 3 v1.0.7 دانلود بازی اسکیت برد پارتی 3 اندروید

نرخ جمعه گردی در دل طبیعت

فال آنلاین دیوان حافظ چهارشنبه 29 شهریورماه 96

زوج بازیگر معروف ایرانی در بارسلونا + عکس

پلیس بد ، پلیس خوب در پرونده هسته ای

لازمه توسعه همکاری های اقتصادی تقویت روابط بانکی است

بی بی سی؛ واکنش های جهانی به سخنرانی جنجالی ترامپ

مجید چهری پژوهشی در تحلیل مصداقی إل یاسین در آیه 130 سوره صافات

رفتار ترامپ، همه زمینه های مثبت را از بین می برد/ آینده سیاستهای آمریکا قابل پیش بینی نیست

رویدادهایی که امروز در قم خبری می شود/29 شهریورماه

جمع بندی روز: سه شنبه، 28 شهریور 1396

رمزگشایی از شکسته شدن «سکوتِ» عارف

تصاویر:صفحه اول روزنامه های کشوری و استانی؛چهارشنبه 29 شهریور ماه 96

روحانی احتمال مذاکره با آمریکا را رد کرد

موشک برای دفاع از سرزمین و ملت ایران است و ربطی به برجام ندارد/ رفتار ترامپ، همه زمینه های مثبت را از بین می برد

پوست موز زیر پای ظریف/ اصرار اصلاح طلبان بر تکرار اشتباه اعتماد ظریف به جان کری +عکس

موشک برای دفاع از سرزمین و ملت ایران است و ربطی به برجام ندارد/ رفتار ترامپ، همه زمینه های مثبت را از بین می برد

پسرم! شیرم حلالت که لایق شهادت بودی

محمد مهدی علی شیری, روح الله تولایی, مجتبی بیدی اصول حاکم بر مدیریت جهادی: تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور

حکم قصاص آتنا اصلانی در ملاء عام اجرا شد/ قاتل آتنا به دار مجازات آویخته شد + تصاویر

نماینده رهبری در سپاه: مدل نفوذ در ایران همان مدل نفوذ در چین است/ برنامه آمریکا برای ایران، همان فرمول فروپاشی شوروی است

تنها دیپلمات ایرانی حاضر در سخنرانی ترامپ کیست؟

حکم قصاص آتنا اصلانی در ملاء عام اجرا شد/ قاتل آتنا به دار مجازات آویخته شد

استقبال از حضور شرکتهای بلژیکی برای سرمایه گذاری و یا فعالیت های مشترک در ایران

سیدحسین ملکوتی، علیرضا ناصری، مرتضی قاسم آبادی محدودیت های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین المللی

گفت و شنود/عینک دودی

این دادگاه بی قانون

موشک برای دفاع از سرزمین و ملت ایران است و ربطی به برجام ندارد/ رفتار ترامپ، همه زمینه های مثبت را از بین می برد

روحانی: رفتار ترامپ زمینه های مثبت را از بین می برد

واکنش ها در آمریکا به سخنان ضد ایرانی ترامپ

نگارخانه سایبری

مزاحمت های پیامکی متوقف نشد/اهمال در اجرای مصوبه شورای فضای مجازی

آماده تامین انرژی پاکستان هستیم/ تکمیل خط لوله انتقال گاز به نفع ایران و پاکستان است

قاتل آتنا اصلانی اعدام شد

روایت سرلشکر صالحی از حضور در مراسم طشت گذاری سنتی اردبیل

انتصاب 2 شهردار زن در مناطق تهران

اجرای حکم قصاص قاتل "آتنا اصلانی"

پاسخ نماینده ایران به سخنان نتانیاهو در سازمان ملل: کافر همه را به کیش خود پندارد

مستانه کاکایی، حسن عباسی حسین آبادی مفهوم خدا در اندیشه ابن سینا

تنها ایرانی که سخنرانی ترامپ را از نزدیک گوش داد + عکس

سیاست های کلی در مجمع تشخیص بازنگری شوند

حمایت اتحادیه اروپا از توافق برجام امیدوارکننده است

ضرورت نظارت بر انتشارکتب دینی

دیدار رییس جمهوری با رهبران جامعه مسلمان آمریکا

لازمه توسعه همکاری های اقتصادی تقویت روابط بانکی است

نباید اجازه بدهیم برجام را وسیله ی فشار کنند

دکتر روحانی: از حضور شرکتهای بلژیکی برای سرمایه گذاری و یا فعالیت های مشترک در ایران استقبال می کنیم/ لازمه توسعه همکاری های اقتصادی تقویت روابط بانکی است

رونمایی از سه عنوان کتاب دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس

سرنوشت نامعلوم پنج استاندار دولت یازدهم در دولت جدید

همه راه های اسکار به سه برادر ختم می شود / فرصتی که مفت از دست رفت

عده ای با ولایت فقیه مشکل دارند و به سپاه حمله می کنند/ پشتیبانی ایران نبود داعش در سوریه و عراق شکست نمی خورد

اکو و سازمان ملل یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

دکتر روحانی: از حضور شرکتهای بلژیکی برای سرمایه گذاری و یا فعالیت های مشترک در ایران استقبال می کنیم/ لازمه توسعه همکاری های اقتصادی تقویت روابط بانکی است

سید محمدباقر جعفری, فاطمه شمسی بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات

بیا که دلم بی تو کافرستانه!

پیوند کارون و خان طومان

رضا زهروی بررسی تطبیقی فردی کردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه

روایت سرلشکر صالحی از حضور در مراسم طشت گذاری سنتی اردبیل

سیاست های کلی در مجمع تشخیص بازنگری شوند

رونمایی از سه عنوان کتاب دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس

نمایشگاه عظیم «در مسیر خورشید» برپا می شود

تصویر دیده نشده از پدر استاد شهریار

کمپین های «نه به اعد ام» و فاجعه «پارس آباد »

کمپین های «نه به اعد ام» و فاجعه «پارس آباد »