مطالب مرتبط:
خبر خوش برای کاسپینی ها: موسسه اعتباری کاسپین با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه هفته آینده مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند + سند
خبر خوش برانکو برای پرسپولیسی ها
برانکو با یک خبر خوش برای پرسپولیسی ها
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 28 بهمن 1395 ساعت 12:402017-02-16ورزشي

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟


- روانشناسی - ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ همیشه ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ هستند؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺁن را ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ، دﻩ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.

اﻓﺮاد ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ً ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ هستند و اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﯽ ﻧﻘﺼﯽ هستند ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ روزﻧﺎﻣﻪ را ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از دﻳﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺁدم هاﯼ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﭽﻪ را در اﻃﺮاﻓﺸﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ را در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎ هستند ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﺁدم هاﯼ ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﺻﻞ، ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: اول : ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪدوم : ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﮔﻮش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﺗﺼﻤﻴﻢ هاﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

سوم : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ، هر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ،چهارم : ﻧﮕﺮش اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ را ﺑﻪ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﺮاﯼ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد؟برای پاسخ این سوال روی ﮔﺮوهی از داوﻃﻠﺒﺎن یک آزمایش انجام شد.

از آنها خواسته شد ﻳﮏ ﻣﺎﻩ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ هاﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ و رﻓﺘﺎر ﻳﮏ ﺁدم ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ در ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ها ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رو ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.

ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد: 80 درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺁدم هاﯼ ﺷﺎدﺗﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ها ﭼﻴﺰ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮ هستند.

و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺸﻒ شد.

ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ :1 - ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

2 - ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزﻩ روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ و ﻋﺎدات روزﻣﺮﻩ را ﺑﺸﮑﻨﻴﺪ.

3 - هر روز ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ را ﺻﺮف ﻣﺮور ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

4 - ﭘﻴﺶ از ﻳﮏ دﻳﺪار ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻬﻢ، ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل اﻏﻠﺐ همان ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﻳﺪ.


کلید واژه ها: آزمایش - همیشه

آخرین اخبار سرویس:
تیم ملی چین سهمیه زیر 23 سال مردان جهان را گرفت

Big Mountain Snowboarding v1.38.2 دانلود بازی تخته سواری برای اندروید

درخشش لژیونرهای ایرانی در جام باشگاه های فوتسال آسیا

طیبی به القطر پیوست

تمرینات ویژه منصوریان برای مجتبی جباری

کاپیتانی استقلال در لیگ قطر+عکس

پرسپولیس آتش زیر خاکستر است

درخشش لژیونرهای ایرانی در جام باشگاه های فوتسال آسیا

حرف آخر رییس بارسلونا در مورد جدایی نیمار

فریادشیران: حاضرم روی نیمکت نفت بنشینم

بازیکن فجر به استقلال خوزستان پیوست

پدر نیمار به ملاقات مدیران PSG می رود

کاپیتان بلژیکی سیتی از لوکاکو تمجید کرد

بازسازی ایستگاه های کوچک ریلی و ملاقات داوطلبان با سفیر افتخاری

جریمه تیم میلاد محمدی به دلیل استفاده از بلندگو

اولین تمرین بارسلونا در آمریکا (96/04/29) + فیلم

بونوچی: در میلان تاریخ سازی خواهم کرد

حرف آخر رییس بارسا در مورد جدایی نیمار

بزرگترین و پرطرفدار ترین باشگاه های فوتبال خارج از اروپا + فیلم

میلان رسما با بونوچی 5 ساله بست

بند عجیب قرارداد یک بازیکن و دردسر بزرگ استقلال

عکس/ عملکرد خرید جدید رئال مادرید

تو دیگر پسربچه نیستی!

موناکو غول های اروپایی را تهدید به شکایت کرد

محمد طیبی به القطر پیوست + عکس

برادرم باعث شد رئال با من تمدید نکند

طیبی در تست پزشکی القطر

پوریا جلالی پور به فینال ریکرو راه یافت

برتری تیم ملی والیبال نوجوانان ایران مقابل تونس

محمد طیبی رسما به قطر پیوست

پدر نیمار به ملاقات مدیران PSG می رود

محمد طیبی رسما به قطر پیوست +عکس

محمد طیبی رسما به قطر پیوست +عکس

سبایوس رسما به رئالی ها معرفی شد/شماره 24 برای بازیکن جدید مادرید+عکس

گزارش تمرین امروز استقلال

متلک برانکو به منصوریان

رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا در بازداشت موقت قرار گرفت

جادوگر قصد کناره گیری دارد؟

پرسپولیس آتش زیر خاکستر است

فریادشیران: حاضرم روی نیمکت نفت بنشینم

بازیکن فجر به استقلال خوزستان پیوست

آخرین وضعیت باشگاه نفت تهران و علی کریمی

صادقیان: کریمی در نفت نباشد من هم نمی مانم

بهترین خاطره مشترک نیمار و مسی

صادقیان: کریمی در نفت نباشد من هم نمی مانم

محمد طیبی رسما به قطر پیوست+تصاویر

موراتا بازیکن با کیفیتی است

وضعیت بحرانی نفت؛ تمرین تعطیل

جدیدترین اظهارات دنی سبایوس پس از پیوستن به رئال مادرید

رنگ پیراهن های دو تیم پرسپولیس و نفت مشخص شد

پنالتی زن اصلی پرسپولیس در سوپرجام مشخص شد!

گزارش ویژه/ نفت تهران در وضعیت قرمز؛ علی کریمی جواب مدیران باشگاه را نمی دهد

فدراسیون فوتبال لوکاکو فکر می کند بهترین بازیکن جهان است

ستاره یونایتد علاقه ای به حضور در سری آ ندارد

ستاره کهکشانی ها : من و رونالدو با هم در زمین رابطه خوبی داریم

عکس/ نوه بازیگر معروف در لیست پرسپولیس در سوپرجام

اظهارات عجیب و جنجالی گرت بیل درباره رونالدو

خرید جدید پرسپولیس لو رفت

پرسپولیس آتش زیر خاکستر است

خرید جدید پرسپولیس به زودی در پایتخت

پیشنهاد جدید تراکتورسازی به امید عالیشاه

پرسپولیس آتش زیر خاکستر است

خرید جدید پرسپولیس لو رفت

سکوت معنادار نیمار در قبال شایعات

نفت همچنان امیدوار به راضی کردن کریمی

کاپیتان نفت تهران راهی پارس جنوبی شد + عکس

زهرا نعمتی فینالیست شد

رم بازیکن فرانسوی خرید +تصویر

محمد طیبی رسما به قطر پیوست+عکس

وضعیت نامعلوم قهرمان جام حذفی پیش از سوپرجام

اعلام امادگی فریاد شیران برای نشستن روی نیمکت نفت

برانکو به دنبال رکورد زنی در پرسپولیس

4 ستاره سابق فوتبال در اهرام ثلاثه +عکس

تمام قربانی های کریم بنزما در رئال مادرید

آغاز فصل جدید فوتبال ایران با قهر/ چراغ لیگ بی نفت روشن می شود؟/بازیکنان نفت پشت علی کریمی درآمدند

پرسپولیس آتش زیر خاکستر است

فدراسیون فوتبال لوکاکو فکر می کند بهترین بازیکن جهان است

سرمربی استقلال و برخورد گرم با بازیکنی که قرار است برود!

موراتا: کونته یکی از بهترین مربیان جهان است/ یونایتد؟ خوشحالم که در چلسی هستم

فریاد شیران : اگر از من بخواهند فردا روی نیمکت نفت می نشینم

ستاره منچستریونایتد به ایتالیا نخواهد رفت

سخنگوی باشگاه نفت تهران: با هیچ گزینه مربی گری مذاکره ای انجام نشده است

درخشش بازیکنان ایرانی در اولین روز جام باشگاه های فوتسال آسیا

توهین های تتلو به ملی پوشان فوتبال پایانی ندارد!

تصاویر پیراهن تیم فوتبال استقلال در فصل هفدهم

اوضاع و احوال بحرانی نفت قبل از بازی با پرسپولیس

رقابت اوج رامسر در هفته اول لیگ برتر والیبال ساحلی

چرا تیم هایی ایرانی از فروش بازیکنانشان سود نمی برند؟

نارضایتی بازیکنان پرسپولیس از وضعیت موجود

توهین های تتلو به ملی پوشان فوتبال پایانی ندارد!

نارضایتی بازیکنان پرسپولیس از وضعیت موجود

جادوگر قصد کناره گیری دارد؟/ سوپر جام روی هوا

با هیچ گزینه ای برای جایگزینی کریمی مذاکره نداشتیم

3 نماینده به لهستان می روند

نمایش استعداد ، قدرت و مهارت ستاره جدید روسونری ها در اولین بازی!

من عاشق تیم نفت هستم ؛ اگر از من بخواهند روی نیمکت نفت می نشینم

داگلاس کاستا:درگیری های فیزیکی را دوست ندارم

Green Farm 3 v4.0.6 دانلود نسخه سوم بازی مزرعه سبز برای اندروید

درخشش طیبی در شروع لیگ قهرمانان

ستاره سرخپوشان به ایتالیا نخواهد فت

به مناسبت پیوستن موراتا به چلسی + فیلم

سرمربی پرسپولیس از هموطنش بالاتر خواهد رفت؟

عکس/ واکنش جهانبخش به توهین تتلوبه سردار آزمون

مهاجم بی رقیب استقلال و فرصت خوب فیکس شدن

یوونتوس بیش از پیش به جذب ماتیچ نزدیک شد

آغاز فصل جدید فوتبال ایران با قهر/ چراغ لیگ بی نفت روشن می شود؟

مهاجم بی رقیب استقلال و فرصت خوب فیکس شدن

سرمربی پرسپولیس از هموطنش بالاتر خواهد رفت؟

آخرین تمرین نفت پیش از دیدار مقابل پرسپولیس با رنگ و بوی اعتصاب

میخواهیم جام قهرمانی را به ایران بازگردانیم ؛ برای رسیدن به قهرمانی باید تلاش زیادی کنیم

فیلم ؛ گفتگوی جالب نمایندگان AFC در خصوص باشگاه های ایران!

پیشنهاد سیتیزن ها برای مدافع موناکو رد شد

درخشش بازیکنان ایرانی در اولین روز جام باشگاه های فوتسال آسیا

داور ایتالیایی دیدار رئال-منچستر در سوپرکاپ اروپا را سوت می زند

10 لقب عجیب و غریب در جهان فوتبال

29تیر/ستاره پرسپولیس قراردادش را به مدت دوفصل تمدید کرد

تغییر چهره نیمار از کودکی تا 25 سالگی + فیلم

قول ویژه تاج به نمایندگان مجلس؛ دلال ها را جمع می کنیم!

بازیکن فجر به استقلال خوزستان پیوست

بابا محمدی: محمود فکری در نرفتن من به نساجی دخیل نبود

تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای بازی سوپرجام

سیلوا: نیمار خرید خوبی برای پاریس خواهد بود

جوی آب تمیز، شهر را زیباتر می کند!

چالش گلزنی با ضربه آزاد به سبک کاپیتان کهکشانی ها!

یووه به جذب هافبک چلسی نزدیک شد

کلافگی موناکو از دست مشتریان سمج امباپه

زهرا نعمتی فینالیست شد/ راهیابی سمیه رحیمی و هادی نوری به رده بندی

در وضعیت دشواری قرار گرفتیم و با این وجود تا آخر می جنگیم سرمربی امید قرقیزستان: بازیکنان ما نتوانستند فشار دیدار با ایران را تحمل کنند

رم بازیکن فرانسوی خرید+عکس

مسابقات "آفریقایی" هلیکوپتر ها

متلک برانکو به منصوریان!

کمپانی: لوکاکو فکر می کند بهترین بازیکن جهان است

پوریا جلالی پور به فینال ریکرو راه یافت/کاکوش برای برنز به مصاف حریفان می رود

سخنگوی باشگاه نفت تهران: با هیچ گزینه ای برای جایگزینی کریمی مذاکره نداشتیم

دعوت مجدد از بشار رسن به تیم ملی عراق

تصویر بازیکنان استقلال تهران، اهل چه شهرهایی هستند؟!

توانایی های باورنکردنی ستاره نیمکت نشین رئال مادرید!

علاقه منچسترسیتی به جذب مدافع فنرباغچه

چه بر نیمار و رییس بارسا در هواپیمای ایرباس گذشت؟

ملاقات پدر نیمار با سران پاری سن ژرمن

خاویر هرناندز به وستهام پیوست

آغاز فصل جدید فوتبال ایران با قهر/ چراغ لیگ بی نفت روشن می شود؟

تمجید موراتا از کونته

محمد خزایی: به خاطر علی لطیفی به اکسین آمدم

آخرین نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال/جادوگر از دسترس خارج شد/ قرارداد بازیکنان پرسپولیس ثبت نمی شود/ مصدومیت بی موقع بشار رسن

آبروریزی جدید در فوتبال ایران؛ نفت در آستانه فروپاشی!

چرا یک بازیکن باید اردوی پارس جنوبی جم را نگران کند؟!

صادقیان: علی کریمی در نفت نباشد من هم نمی مانم!

کاپیتان نفت تهران راهی پارس جنوبی جم شد

یک انتصاب جدید در استقلال

آبروریزی جدید در فوتبال ایران؛ نفت در آستانه فروپاشی!

رم بازیکن فرانسوی خرید+عکس

آخرین نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال/جادوگر از دسترس خارج شد/ قرارداد بازیکنان پرسپولیس ثبت نمی شود/ مصدومیت بی موقع بشار رسن

دیدار پدر نیمار با سران پی اس جی

نشست خبری سوپرجام، بدون جادوگر!

همه ی قربانیان کریم بنزما در رئال

جدایی 4 بازیکن از بارسا قطعی شد؟

پاری سن ژرمن و تلاش برای جذب ستاره آرسنال

چاقوکشی در اهواز علیه اسطوره دوومیدانی

پیام صادقیان: علی کریمی در نفت نباشد من هم نمی مانم!

تورنمنت بین المللی تیرو کمان معلولین – جمهوری چک 2017 پوریا جلالی پور به فینال ریکرو راه یافت/کاکوش برای برنز به مصاف حریفان می رود

شهرداری ماهشهر؛ تازه واردی که نمی خواهد زنگ تفریح باشد

درخشش طیبی در شروع لیگ قهرمانان

مدافع فجرسپاسی آبی پوش شد

فابرگاس: وقتی در آرسنال بودم از جان تری نفرت داشتم

وداع باشکوه مردم اصفهان با 23 قهرمان آسمانی در نصف جهان

شعبده بازی با جیب خالی ؛ چرا نفت تهران منحل نمی شود؟

حضور کاپیتان استقلال در تست پزشکی القطر !

خوشحالم که مسی دوست و اسطوره من است ؛ هیچ کس همانند این ستاره نیست !

کسب اولین مدال برنز توسط جودوکار ناشنوای کشورمان

ناراحتی بازیکنان پرسپولیس از بدقولی باشگاه

دانلود بازی کامپیوتر Euro Fishing Foundry Dock نسخه CODEX

بازیکنان نفت حتی حاضر به دویدن هم نشدند/وضعیت نامشخص قهرمان جام حذفی پیش از سوپرجام+تصاویر

خوشحالم که لئودوست و اسطوره من است

در ادامه لجبازی کشورهای عربی؛ داوران قطری کنار گذاشته شدند

صادقیان: علی کریمی در نفت نباشد من هم نمی مانم!

خوشحالم که لئودوست و اسطوره من است

یکشنبه؛ در پرسپولیس عید است!

حضور مصدومان در تمرین آبی های پایتخت !

تکذیب شد ؛ نیمار به این تیم نمی رود !

شکایت موناکو به فیفا از دست مشتریان سمج امباپه!

واکنش برانکو به پیشنهاد سرمربیگری روسیه

مجمع عمومی هیات ورزش های کارگری مازندران

بازگشت 2 مصدوم به تمرین استقلال

بازیکنان نفت تهران اعتصاب کردند +عکس

جادوگر قصد کناره گیری دارد؟

فیلم ؛ تغییر چهره نیمار از کودکی تا 25 سالگی

نیمار در خصوص جدایی چیزی به من نگفته است

نیمار: خوشحالم که مسی دوست و اسطوره من است

سرپرست شاهین شهرداری بوشهر: استعفای مدیرعامل شاهین شهرداری بوشهر مورد موافقت قرار نگرفت/ تلاش برای جذب بازیکنان جدید

مراسم ترحیم نابغه ریاضی برگزار شد

بدهی 107 میلیاردی مالیاتی پرسپولیس!

کنایه برانکو به استقلال بابت عدم همکاری با تیم امید

برانکو: از بازی با نفت خیلی می ترسم/ علی کریمی سخت ترین کار را قبول کرده است

بازدید نمایندگان ‏AFC‏ از باشگاه ذوب آهن

2 طلا، 3 نقره و یک برنز فرنگی کاران در روز نخست قهرمانی آسیا

پرسپولیس در 26روز ، 5 بازی؛ در انتظار یک ماه جهنمی

تقدیر از حمید بنی تمیم دبیرکل شورای کشتی آسیا

بدهی نجومی پرسپولیس ؛ زنگ خطر برای سرخپوشان!

پیروزی تیم ملی بسکتبال امید ایران برابر ژاپن

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟