مطالب مرتبط:
خبر خوش برای کاسپینی ها: موسسه اعتباری کاسپین با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه هفته آینده مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند + سند
خبر خوش برانکو برای پرسپولیسی ها
برانکو با یک خبر خوش برای پرسپولیسی ها
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 28 بهمن 1395 ساعت 12:402017-02-16ورزشي

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟


- روانشناسی - ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ همیشه ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ هستند؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺁن را ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ، دﻩ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.

اﻓﺮاد ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ً ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ هستند و اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﯽ ﻧﻘﺼﯽ هستند ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ روزﻧﺎﻣﻪ را ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از دﻳﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺁدم هاﯼ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﭽﻪ را در اﻃﺮاﻓﺸﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ را در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎ هستند ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﺁدم هاﯼ ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﺻﻞ، ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: اول : ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪدوم : ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﮔﻮش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﺗﺼﻤﻴﻢ هاﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

سوم : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ، هر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ،چهارم : ﻧﮕﺮش اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ را ﺑﻪ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﺮاﯼ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد؟برای پاسخ این سوال روی ﮔﺮوهی از داوﻃﻠﺒﺎن یک آزمایش انجام شد.

از آنها خواسته شد ﻳﮏ ﻣﺎﻩ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ هاﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ و رﻓﺘﺎر ﻳﮏ ﺁدم ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ در ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ها ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رو ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.

ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد: 80 درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺁدم هاﯼ ﺷﺎدﺗﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ها ﭼﻴﺰ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮ هستند.

و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺸﻒ شد.

ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ :1 - ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

2 - ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزﻩ روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ و ﻋﺎدات روزﻣﺮﻩ را ﺑﺸﮑﻨﻴﺪ.

3 - هر روز ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ را ﺻﺮف ﻣﺮور ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

4 - ﭘﻴﺶ از ﻳﮏ دﻳﺪار ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻬﻢ، ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل اﻏﻠﺐ همان ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﻳﺪ.


کلید واژه ها: آزمایش - همیشه

آخرین اخبار سرویس:
وقتی طارمی تشویق منشا را شنید(عکس)

انصاری: در بازی های بعد جبران می کنیم

حسینی: متأسفانه انتظارات از تیم ما بالا رفته است/ بازیکنان فریب بعضی افراد را خورده اند

غافلگیری پرسپولیس در آزادی

تجلیل رییس هلال احمر از تیم برتر ربات های امدادگر

عکس ؛ مهمان ویژه دیدار پرسپولیس و سیاه جامگان !

بادامکی: امیدوارم پرسپولیس قهرمان لیگ شود

دیدار پرسپولیس و سیاه جامگان

نظر طاهری درباره عملکرد طارمی

پناهی: به خاطر گرفتن امتیاز از پرسپولیس در آزادی خدا را شکر می کنیم/ یک حسی به من می گفت گل می زنم

دایی: میناوند نظرش را گفته، چه ربطی به پسرش و خانواده اش دارد؟/ فقط به 3 امتیاز بازی با استقلال فکر می کنیم

امیری: طارمی بهترین مهاجم ایران است/حاشیه سازی نکنید

سیدجلال حسینی: همین امشب باید تکلیف اشک های طارمی مشخص شود

افول یک برزیلی خوش قواره / پدر و مادر بد!

وقتی طارمی شعار تشویق منشا را شنید(گزارش تصویری)

عجیب و خطرناک ترین ورزش های دنیا /عکس

اعلام حمایت یکپارچه کمیسیون اجتماعی نسبت به ربیعی/ نظر مثبت کمیسیون درباره 4 وزیر پیشنهادی

مصلح: امیدوارم با برد مقابل الاهلی این تساوی را فراموش کنیم/ داور یک یا 2 اشتباه فاحش داشت

پیروزی قطر در یک دیدار دوستانه

اشک های طارمی در رختکن پس از بازی با سیاه جامگان!

اعتراض تراکتور به جریمه هواداران مقابل استقلال

واکنش تند رونالدو به باقی ماندن محرومیتش

برانکو : کمال کامیابی نیا ما را در عمان همراهی خواهد کرد/ تیمی که از شانس خودش استفاده نکند مجازات می شود

آب سرد سیاه جامگان بر پیکر پرسپولیس!

میثاقیان:وقتی زورمان نمی رسد مجبوریم وقت را تلف کنیم

بارسلونا در آستانه جذب سه بازیکن جدید / کوتینیو، دمبله و مارتینس می آیند؟

امیری: امیدوارم قبل از بازی با الاهلی ما را اذیت نکنند!

فرصت سوزی بلای جان پرسپولیس مقابل سیاه جامگان

درخواست استقلال از مگویان

اشک های طارمی در رختکن پس از بازی با سیاه جامگان!

دایی: دوست نداریم به استقلال امتیاز بدهیم

بارسلونا باید با پول نیمار چه کند؟ / اجتناب از تکرار اشتباه گاسپارت

دعوت کی روش از شجاعی و حاج صفی به تیم ملی

بیت سعید: از این هفته گل می زنم!

نامه احساسی روبن برای خودش در 16 سالگی

آماده سازی البرز برای میزبانی از مسابقات دانش آموزی ژیمناستیک کشور

کاپیتان سیاه جامگان: پرسپولیس ما را دست کم گرفته بود

کار طارمی به اینجا رسید: خط و نشان برای خوردبین!

توقف پرسپولیس مقابل سیاه جامگان/پرسپولیس 1 - سیاه جامگان 1

پرسپولیس 1 - سیاه جامگان 1 / توقف پرسپولیسی ها در آزادی

شأنیت و شیخوخیت

تراکتورسازی و پیراهن منقش به تصویر شهید حججی

کانال وزارت ورزش در خدمت رای اعتماد!

ماهینی: لیدرها خط دادند تا به طارمی فحاشی شود

درگیری هواداران پرسپولیس روی سکو+عکس

تراکتورسازی مقابل نفت تهران با این لباس بازی می کند/ عکس

عکس ؛ پست جادوگر به مناسبت سالروز ورود آزادگان به وطن

امیری: طارمی بهترین مهاجم ایران است/ حاشیه سازها دست بردارند/ تصمیمات داور ما را عصبی کرده بود

امیری:امیدوارم در خصوص صحنه های مشکوک ما اشتباه کرده باشیم

اشک های طارمی در رختکن پس از بازی با سیاه جامگان!

بادامکی: پرسپولیسی ها ما را دست کم گرفته بودند/ کسب امتیاز مقابل پرسپولیس در آزادی اعتماد به نفس ما را بالا برد

حمله تند ماهینی به لیدرهای باشگاه پرسپولیس

خودزنی "پرسپولیسی ها": از شعار علیه طارمی تا تهدید سیدجلال

حمله شدید ماهینی به لیدرهای پرسپولیس

مربی "پرسپولیس": شاید طارمی خسته بود که به منشا پاس نداد

حسینی: هواداران فریب خورده اند

اشک های طارمی در رختکن به خاطر تشویق منشا و فحاشی هواداران!

هواداران پرسپولیس اشک طارمی را درآوردند

جدیدترین پست اینستاگرامی علی کریمی

ترکیب احتمالی استقلال برابر سایپا

بازداشت هوادار پرسپولیس

هواداران پرسپولیس اشک طارمی را درآوردند

کمالوند: امیدوارم کرار روند خوبش را ادامه دهد

امتیازات کسب شده فولاد به واسطه بازیکنان جوان آکادمی است

لیدرهایی که طارمی را به گریه انداختند پیدا می کنیم

سیدجلال: متاسفانه بازیکنان فریب خوردند/ امشب تکلیف برخی مسایل را روشن می کنیم!

عکس/ لباس زیبای بازیکنان تراکتورسازی در بازی فردا

پرسپولیس 1- سیاه جامگان 1 +تصاویر

تمرین پرسپولیس فردا تعطیل است

واکنش تند ماهینی به شعارهای هواداران علیه طارمی

گریه طارمی پس از فحاشی چند هوادار

ماهینی: برخی لیدرها خط گرفته بودند که به طارمی توهین کنند

خطیبی از مدیرعاملی باشگاه ماشین سازی استعفا داد

انفجار در موتور هواپیما، پرواز تهران - بندرعباس را لغو کرد

هیچ کس نمی تواند جلوی پرسپولیس بایستد جز خودی ها

واکنش تند ماهینی به شعارهای هواداران علیه طارمی

نعمتی: دوست دارم در پرسپولیس بیشتر بازی کنم/ تابع تصمیم سرمربی هستم

چوک: شاید طارمی خسته بود که به منشا پاس نداد!/ سیاه جامگان با تعویض هایش روند بازی را تغییر داد

ما حاضریم هم طارمی و هم منشا 20 گل بزنند؛ اصلا بیرانوند هم 30 گل بزند! ماهینی: بیچاره طارمی، او را به گریه انداختند/لیدرهایی که او را به گریه انداختند را پیدا می کنیم

اعلام گروه بندی لیگ جهانی والیبال 2018

عکس ؛ شعار اکبر ضد فوتبال در ورزشگاه آزادی و خوشحالی شاگردان میثاقیان پس از بازی

ماهینی: لیدرها خط دادند تا به طارمی فحاشی شود/ مطمئن باشید درستش می کنیم

حسین عسگری: گل سیاه جامگان خطا بود/ پنالتی واضح روی علیپور گرفته نشد

پناهی: به خاطر گرفتن امتیاز از پرسپولیس در آزادی خدا را شکر می کنیم/ یک حسی به من می گفت گل می زنم

مصلح: امیدوارم با برد مقابل الاهلی این تساوی را فراموش کنیم/ داور یک یا 2 اشتباه فاحش داشت

اشک های طارمی در رختکن به خاطر تشویق منشا و فحاشی هواداران!

ماهینی: می توانستیم برنده بازی باشیم/ توهین به طارمی همه را ناراحت کرده است

صحبت های مدافع پرسپولیس که فقط خوب حرف می زند

دردسر دوبله برای پیشکسوت پرسپولیس

کاپیتان اول استقلال برابر سایپا کیست؟

اعتراض برانکو به داور

گزارش تمرین امروز استقلال

ریاحی: پنالتی پرسپولیس گرفته نشد / گل سیاه جامگان با خطای هند شکل گرفت

واکنش تند رونالدو به باقی ماندن محرومیتش

ساعت برگزاری دیدار استقلال - پدیده تغییر کرد

پایان رکورد ویژه برانکو؛ سیاه جامگان مثل استقلال

پرخطا و سخت گیر مثل سیاه جامگان!

پایان رکورد ویژه برانکو/ سیاه جامگان مثل استقلال

از قطبی تا برانکو؛ کابوسی به نام میثاقیان

مجوز حضور مهاجم گرجستانی استقلال خوزستان صادر شد

تلاش مدیرعامل سیاه جامگان برای خروج بازیکنان از ورزشگاه

عکس/ خوش و بش دایی و منصوریان در خیابان

بزرگ ترین اشتباه عمر کی روش از زبان خودش

حسینی: هواداران پرسپولیس فریب جوسازی ها را خورده اند؛ اجازه نمی دهیم ما را مقابل آنها قرار دهند/یکی از بازیکنان ما در رختکن اشک می ریخت

کاپیتان پرسپولیس به سیم آخر زد؛ همین امشب باید تکلیف اشک های طارمی مشخص شود

امیری: امیدوارم دست از حاشیه سازی برای پرسپولیس بردارند/ طارمی بهترین مهاجم ایران است

ماهینی: هیچ کس نمی تواند جلوی پرسپولیس را بگیرد، جز خودی ها/ شعار علیه طارمی با عقل جور در نمی آید

هواداران پرسپولیس اشک مهدی طارمی را درآوردند

صدرنشینی پرسپولیس با وجود توقف مقابل سیاه جامگان/قرمزپوشان دو رقمی شدند

حسین عسگری: گل سیاه جامگان خطا بود/ پنالتی واضح علیپور گرفته نشد

گریه طارمی پس از فحاشی چند هوادار

اشک های طارمی در رختکن پس از بازی با سیاه جامگان!

کاپیتان پرسپولیس بوقچی ها را تهدید کرد (فایل صوتی)

ناصری: بین دو نیمه هم قسم شدیم که بازی را برگردانیم/ عملکردم مقابل پرسپولیس لطف خدا بود

سیاه جامگان با تمام وجود برای دفاع کردن آمده بود امیری: حاشیه ها باید جمع شوند/ موفقیت پرسپولیس افتخاری برای ایران است

داور باید 2 یا 3 پنالتی برای ما می گرفت نعمتی: باید با قدرت به مصاف الاهلی برویم/می توانستیم سیاه جامگان را شکست دهیم

حسینی: متأسفانه انتظارات از تیم ما بالا رفته است/ بازیکنان فریب بعضی افراد را خورده اند

منشا؛ هیاهو بیشتر از آمادگی!

سیدجلال حسینی: همین امشب باید تکلیف اشک های طارمی مشخص شود

برانکو:آن پنالتی را از هواپیما هم می شد دید / نمی دانم چرا باید قوی تر از داور باشیم!

ناصری: بین دو نیمه هم قسم شدیم که بازی را برگردانیم/ عملکرد خوبم مقابل پرسپولیس لطف خدا بود

گادوین منشا فقط حرف بود

وقتی طارمی صدای تشویق منشا را شنید + تصاویر

درگیری پرسپولیسی ها روی سکو + عکس

صحبت های کاپیتان تیم فوتبال سیاه جامگان پس از تساوی مقابل پرسپولیس

به فولادشهر نزدیک نشوید ؛ ذوب آهن خطرناک

فرصت سوزی بلای جان پرسپولیس مقابل سیاه جامگان

واکنش عباسی به انتقاد پرسپولیسی ها از داور

منشا با مدل مو همیشگی در ترکیب پرسپولیس

تشویق منشا در اعتراض به طارمی؛ ناراحتی آقای گل از هواداران پرسپولیس

هیات جانبازان و معلولان خوزستان دومین هیات برتر کشور شد

طاهری: با علی کریمی در حال مذاکره ایم

اولین واکنش احسان حاج صفی بعد از دیدار با نماینده رژیم صهیونیستی+عکس

هوادار پرسپولیس بازداشت شد

12 بازی بدون برد؛ استقلالی ترین پرسپولیسی دنیا

اشک های طارمی در رختکن به خاطر تشویق منشا و فحاشی هواداران!

بازی همین است یک روز می بریم و یک روز هم می بازیم مصلح: داور می توانست بهتر قضاوت کند/ با پیروزی بر الاهلی، جبران می کنیم

بلیز ماتوییدی وارد تورین شد+تصاویر

گریه های طارمی در رختکن پرسپولیس

میثاقیان سد برانکو ؛ تقسیم امتیازات در تهران!

مصلح: تنها امیدوارم بتوانیم در بازی آسیایی جبران کنیم

مقصر اصلیِ توهین میناوند به استقلالی ها از نظر پیشکسوت استقلال

بادامکی: امیدوارم پرسپولیس قهرمان لیگ شود

پیروزی قطر در یک دیدار دوستانه

امیری: امیدوارم قبل از بازی با الاهلی ما را اذیت نکنند!

برانکو: امسال عقب نشینی بعد از گلزنی نداریم/ کامیابی نیا به همراه تیم به عمان می آید

ناصری: در بین دو نیمه هم قسم شدیم که بازی را برگردانیم

سرمربی سیاه جامگان: با تلاش موفق به کسب امتیاز شدیم

شربتی: پرسپولیسی ها فکر کردند بازی دست گرمی دارند/ برای کسب امتیاز آمده بودیم

هواداران پرسپولیس اشک طارمی را درآوردند

برانکو:صحنه های داوری از هواپیما مشخص بود!

گریه طارمی پس از شعارهای هواداران

عباسی: حاج ملک یکی از بهترین داروان است/ قضاوت داور عادلانه بود

مصلح: داور دو اشتباه فاحش داشت

برانکو: مقابل سیاه جامگان شاهد یک قانون قدیمی فوتبال بودیم/ پرسپولیس مجازات شد/ از داوری ناراضی هستیم

واکنش عباسی به انتقاد پرسپولیسی ها از داور

پناهی: امتیاز گرفتن از پرسپولیس در آزادی سخت بود/ یک حسی به من می گفت گل می زنم

طعنه سنگین برانکو ایوانکوویچ به داوری بازی پرسپولیس-سیاه جامگان

راز شکست ناپذیری میثاقیان برابر پرفسور

صحبت های جنجالی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس علیه طارمی

جدول لیگ برتر بعد از تساوی پرسپولیس

صحبت های مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد از تساوی یک بر یک مقابل سیاه جامگان مشهد

مشکی پوشی که پرسپولیس را متوقف کرد

میثاقیان: اگر بادامکی گل می زد، شاید نتیجه دیگری رقم می خورد/ از وقت کُشی خوشم نمی آید!

آغاز 270 طرح اجتماعی در خوزستان/ احتمال تغییر در ترکیب فرمانداران

تمرین پرسپولیس تعطیل شد

حواشی بازی پرسپولیس - سیاه جامگان/فحاشی و اعتراض دوباره پرسپولیسی ها به داور

واکنش مدیرعامل پرسپولیس به عملکرد داور

ریاحی: پنالتی پرسپولیس سوخت/ گل سیاه جامگان با خطای هند شکل گرفت

تلاش مدیرعامل سیاه جامگان برای خروج بازیکنان از ورزشگاه

میثاقیان و نقش آفرینی ویژه بعد از 10 سال

برانکو : کمال کامیابی نیا ما را در عمان همراهی خواهد کرد/ تیمی که از شانس خودش استفاده نکند مجازات می شود

برانکو:نباید اینجا امتیاز می دادیم/مجازات شدیم

مصلح: امیدوارم نتیجه امروز را مقابل الاهلی جبران کنیم

بادامکی:از این بهتر هم می شویم

سیف الهی : یک امتیاز دیدار با پرسپولیس برای ما خوب بود/ ما هم از داور گلایه داریم

میثاقیان: در نیمه نخست خیلی شانس آوردیم که گل بیشتری نخوردیم

نامه احساسی روبن برای خودش در 16 سالگی

فرصت سوزی بلای جان پرسپولیس مقابل سیاه جامگان

مصلح: امیدوارم الاهلی را ببریم و این تساوی را فراموش کنیم/ داور اشتباهات فاحشی داشت

بادامکی: پرسپولیسی ها ما را دست کم گرفته بودند/ امیدوارم پرسپولیس قهرمان لیگ شود

سیف اللهی: خدا را شکر از پرسپولیس یک امتیاز گرفتیم/ ما هم از داوری گلایه داشتیم

سیاه جامگان می توانست زودتر از ما به گل برسد چوک: مشکل خاصی نبود؛ شاید طارمی به خاطر خستگی به منشا پاس نداد

مسئولان باید از سیاه جامگان حمایت کنند ناصری: هم قسم شدیم تا شخصیت تیمی مان مقابل پرسپولیس را نشان دهیم

پرسپولیس بالاخره امتیاز از دست داد/ فرصت سوزی های شاگران برانکو کار دستشان داد

کفش پاره ستاره سعودی ها سوژه شد!

پنالتی شاگردان برانکو گرفته نشد !

صدور کارت بازی بازیکنان خارجی استقلال خوزستان

ترکیب احتمالی استقلال برابر سایپا

کارشناسی داوری دیدار تیم های پرسپولیس و سیاه جامگان/داور سر پرسپولیس را برید

برگزاری نشست تاج با مدیران باشگاه ها درباره ی حق پخش تلویزیونی

عامل اصلی تساوی امروز پرسپولیس

اعترافات تلخ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از توقف مقابل سیاه جامگان

واکنش سپاهان به هوایی کردن کامیابی نیا

کاکا و همسرش در آمریکا

میثاقیان: اگر بادامکی گل می زد، شاید نتیجه دیگری رقم می خورد

پرسپولیس 1-1 سیاه جامگان / ویدئو

توقف خانگی پرسپولیس مقابل گربه سیاهش/ شاگردان برانکو امتیاز از دست دادند

رونمایی از اسپانسر جدید نوری و یارانش

برانکو: از فرصت ها استفاده نکردیم و مجازات شدیم

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟