مطالب مرتبط:
خبر خوش برای کاسپینی ها: موسسه اعتباری کاسپین با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه هفته آینده مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند + سند
خبر خوش برانکو برای پرسپولیسی ها
برانکو با یک خبر خوش برای پرسپولیسی ها
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 28 بهمن 1395 ساعت 12:402017-02-16ورزشي

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟


- روانشناسی - ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ همیشه ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ هستند؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺁن را ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ، دﻩ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.

اﻓﺮاد ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ً ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ هستند و اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﯽ ﻧﻘﺼﯽ هستند ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ روزﻧﺎﻣﻪ را ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از دﻳﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺁدم هاﯼ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﭽﻪ را در اﻃﺮاﻓﺸﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ را در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎ هستند ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﺁدم هاﯼ ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﺻﻞ، ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: اول : ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪدوم : ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﮔﻮش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﺗﺼﻤﻴﻢ هاﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

سوم : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ، هر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ،چهارم : ﻧﮕﺮش اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ را ﺑﻪ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﺮاﯼ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد؟برای پاسخ این سوال روی ﮔﺮوهی از داوﻃﻠﺒﺎن یک آزمایش انجام شد.

از آنها خواسته شد ﻳﮏ ﻣﺎﻩ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ هاﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ و رﻓﺘﺎر ﻳﮏ ﺁدم ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ در ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ها ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رو ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.

ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد: 80 درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺁدم هاﯼ ﺷﺎدﺗﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ها ﭼﻴﺰ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮ هستند.

و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺸﻒ شد.

ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ :1 - ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

2 - ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزﻩ روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ و ﻋﺎدات روزﻣﺮﻩ را ﺑﺸﮑﻨﻴﺪ.

3 - هر روز ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ را ﺻﺮف ﻣﺮور ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

4 - ﭘﻴﺶ از ﻳﮏ دﻳﺪار ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻬﻢ، ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل اﻏﻠﺐ همان ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﻳﺪ.


کلید واژه ها: آزمایش - همیشه

آخرین اخبار سرویس:
حضور بدل عبدالرحمن در تمرین پرسپولیس سوژه شد +عکس

اخبار نقل و انتقالات پرسپولیس/ستاره سرخ ها به دنبال جدایی

حادثه 7 تیر سبب نفرت مردم از منافقین و رسوایی آن ها در جامعه شد

بارسا دست به کار شد جای خالی وراتی در پاریس با مارکیزیو پر می شود

پیشنهاد آرسنال برای ستاره موناکو رد شد

والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه؛ ژاپن مقابل تیم بانوان ایران به پیروزی دست یافت

تصاویری از محل برگزاری مراسم ازدواج لیونل مسی

تصاویری از مجسمه وحشتناک زلاتان ابراهیموویچ

بازیکن ذوب آهن با پارس جنوبی به توافق رسید

اس ام اس های عاشقانه و زیبا (73)

ساعت دیدارهای پرسپولیس برابر الاهلی عربستان مشخص شد

مهدی طارمی به دنبال جدایی از پرسپولیس

سردار آزمون در سبد خرید لاتزیو

مذاکرات برای لژیونر شدن طارمی ادامه دارد

واکنش کیهان به برنامه خنداننده شو: حیا زدایی روی آنتن رسانه ملی!

پست جدید بازیکن استقلال+ عکس

ورزشکار کرمانشاهی در رده 27 مسابقات جام جهانی تیراندازی قرار گرفت

ویدیو: خلاصه بازی پرتغال - شیلی

دو بازیکنی که منصوریان نمی خواست و ماندنی شدند

محل برگزاری مراسم عروسی لیونل مسی + تصاویر

لاتزیو خواهان به خدمت گرفتن سردار آزمون

اختلاف دو مدیر پرسپولیس با طارمی؟

دانش آموزان دونده ایران بر بام جهان ایستادند

صعود شیلی به فینال جام کنفدراسیون ها با دستان طلایی براوو

پیام فیلسوفانه بازیکن استقلال به بدخواهانش!+عکس

هرم وارونه در استقلال

منصوریان این دو بازیکن را نمی خواست

2 پرسپولیسی با طارمی زاویه دارند

زرینچه را در استقلال دور زدند

استقلال خالد شفیعی را به جای چه کسی می خواست؟

پورموسوی: مبعلی از اسطوره های فوتبال خوزستان است

قیمت نجومی 6 مدافع استقلال

ژاپن مقابل تیم بانوان ایران به پیروزی دست یافت/ دیدار با قزاقستان برای کسب عنوان سوم

تیم کونگ فو کردستان به مسابقات هنرهای رزمی جهان اعزام شد

ورزشگاه عضدی شرایط پذیرایی از تیم ها را ندارد فتاحی: در صورت آماده شدن سردار جنگل سپیدرود می تواند در رشت میزبانی کند/ مومنی مسئولیت سپیدرود را پذیرفت

دیدار تیم های فوتبال شیلی و پرتغال

اخبار نقل و انتقالات؛ سروش رفیعی مانع جذب مهاجم عراقی شد

دهکده ملی المپیک در منطقه آزاد چابهار ساخته می شود

دختری که رییس جمهور را شکست داد / عکس

اخبار نقل و انتقالات؛ مهدی طارمی به دنبال جدایی از پرسپولیس

رضاییان به قول خود عمل می کند؟

روزنامه های ورزشی هشتم تیر

جشنواره بچه های رمضان در شهرستان بابلسر به کار خود پایان داد

لاتزیو به دنبال جذب سردار آزمون

خرید جدید از السد آمد تجدید قوا تیم جدید سروش رفیعی/ همبازی پورعلی گنجی به الخور پیوست

مهاجم ملی پوش ایرانی در سبد خرید لاتزیو

خداحافظی بازیکن سابق تیم ملی انگلیس ازدنیای فوتبال

تکواندو قهرمانی جهان 2017؛ پیروزی حسینی و پارسا در گام نخست

علی کریمی سرمربی تیم نفت تهران شد

قصه عجیب زلاتان ایرانی؛ دل بکن سردار!

پست اینستاگرامی هافبک استتقلال تهران خطاب به بدخواهانش+عکس

خبرورزشی

ایران ورزشی

پیروزی حسینی و پارسا در گام نخست مسابقات جهانی تکواندو

مراسم ازدواج لیونل مسی فردا اینجا برگزار می شود +تصاویر

سروش رفیعی مانع جذب مهاجم عراقی شد

ساعت بازی های پرسپولیس برابر الاهلی مشخص شد

رقابت های والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه – 2017 چین؛ ژاپن مقابل تیم بانوان ایران به پیروزی دست یافت/ دیدار با قزاقستان برای کسب عنوان سوم

ویدیو: خلاصه بازی برزیل - اسپانیا

ورزشکار کرمانشاهی در رده 27 مسابقات جام جهانی تیراندازی قرار گرفت

تکرار کابوس مسی برای کریس رونالدو

امید ابراهیمی زیر تیغ جراحی رفت

ساختار اشک در حس های مختلف

والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان؛ جدال سرنوشت ساز جوانان ایران برابر لهستان

برانکو:طارمی با اجازه ما با تیم های خارجی مذاکره می کند/امیدوارم کریمی موفق باشد،جز بازی با پرسپولیس

منوی گران قیمت شام عروسی مسی

تحلیل آس اسپانیا از قضاوت فغانی در نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها

اسکای ایتالیا: لاتزیو به دنبال جذب سردار آزمون

خط و نشان کریس رونالدو برای فغانی

حضور بدل عبدالرحمن در تمرین پرسپولیس سوژه شد +عکس

خط و نشان کریستیانو رونالدو برای فغانی +عکس

رفیعی مانع جذب بازیکن عراقی شد

والیبال قهرمانی جوانان جهان؛ ایران در دیداری حساس به مصاف لهستان می رود

مذاکرات برای لژیونر شدن طارمی ادامه دارد/ هدف؛ قرارداد یکساله یا مشروط با باشگاه های اروپایی

گرانترین بازیکنان فوتبال در نقل و انتقالات تابستانی امسال + تصاویر

براوو، مرد برتر بازی شیلی و پرتغال

آخرین تمرین آلمان و مکزیک پیش از رویارویی در نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها

سروش رفیعی مانع جذب مهاجم عراقی شد

بازیکن ذوب آهن به پارس جنوبی پیوست

رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی کشور در کازرون آغاز شد

گرانترین بازیکنان فوتبال در نقل و انتقالات تابستانی امسال

سردار آزمون در سبد خرید لاتزیو

سیتیزن ها از جذب ستاره آرسنال اطمینان دارند

پرز: زیدان اگر جام هم نمی برد به کارش ادامه می داد/ از اخراج بنیتز ناراحت شدم

خط و نشان کریستیانو رونالدو برای فغانی +عکس

حضور بدل عبدالرحمن در تمرین پرسپولیس سوژه شد +عکس

کفاشیان: اجازه نمی دهم به فوتسال لطمه وارد شود

دو بازیکنی که منصوریان نمی خواست و ماندنی شدند

درخواست توییتر اینستاگرامی توجه به دریاچه ارومیه از رییس جمهور

مربی قایقران مریوانی به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد

رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی کشور در کازرون آغاز شد

حضور بدل عبدالرحمن در تمرین پرسپولیس سوژه شد +عکس

مهاجم پرسپولیس به تیم های آسیایی تمایل ندارد مذاکرات برای لژیونر شدن طارمی ادامه دارد/ هدف؛ قرارداد یکساله یا مشروط با باشگاه های اروپایی

چابهار نیازمند راه اندازی سالن ویژه برای برگزاری رقابت های کشتی است

لاتزیو در تلاش برای جذب سردار آزمون

تحلیل آس از تصمیم جنجالی فغانی

تصمیم عجیب طارمی: برای رسیدن به هدفش می خواهد بدون دستمزد بازی کند

گرانترین بازیکنان فوتبال در نقل و انتقالات تابستانی امسال + تصاویر

12 ستاره فوتبال ایران که بدون تیم اند!

دو بازیکنی که منصوریان نمی خواست و ماندنی شدند

سوپر گلی از ستاره رئال مادرید در جام جهانی که جایزه پوشکاش گرفت و نفس گزارشگر را برید!

سوتی جالب آقای گزارشگر در شبکه ورزش!

فیلم ؛ خاطره بازی با عجیب ترین اشتباه داوری در جام جهانی

کفاشیان: اجازه نمی دهم به فوتسال لطمه وارد شود

لاتزیو هم آزمون را می خواهد

خط و نشان کریستیانو رونالدو برای فغانی +عکس

بازگشت ستاره آرژانتینی از اینتر به سویا

مهاجم فصل گذشته ذوب آهن به پارس جنوبی پیوست

چابهار نیازمند راه اندازی سالن ویژه برای برگزاری رقابت های کشتی است

گزینه های دستیاری علی کریمی در نفت مشخص شدند

حالا در تیم ملی والیبال هم کارلوس کی روش داریم!

گزینه های دستیاری علی کریمی در نفت مشخص شدند

جلد روزنامه همشهری/ منصوریان با رامین به ارمنستان می رود؟

عکس/ کری خوانی بازیکن جدید پرسپولیس برای استقلال

دو نماینده ایران با پیروزی آغازکردند/دیدار تماشایی پارسا و آسمانی

براوو شیلی را فینالیست کرد

سردار آزمون: من برده هیچکس نیستم

اختلاف دو مدیر پرسپولیس با طارمی؟

رفیعی مانع جذب بازیکن عراقی شد

ارائه 50 عنوان خدمات آموزشی در فرهنگسرای خانواده

کاپیتان پرسپولیس : به کمتر از قهرمانی راضی نمی شویم

رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی کشور در کازرون آغاز شد

واکنش جالب احمدزاده به بازگشت کامیابی نیا+عکس

مربی قایقران مریوانی به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد

پورموسوی: مبعلی از اسطوره های فوتبال خوزستان است

چابهار نایب قهرمان کشتی آزاد جام یادگار امام (ره)

اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان

نتایج کامل دیدارهای روز ششم والیبال جوانان جهان

اعلام ساعت بازی های پرسپولیس برابر الاهلی

کری خوانی گادوین منشا برای آبی های پایتخت +عکس

سردار آزمون و پنج پیشنهادی که رد کرد

نقل و انتقالات ؛ پشت پرده جدایی احتمالی بهنام برزای از استقلال

طارمی باید تا قبل از سفر پرسپولیس به اوکراین ماندن یا جدایی اش را قطعی کند

اختلاف دو مدیر پرسپولیس با طارمی؟

چرا نباید ورزش های کوتاه مدت و شدید را هر روز انجام داد؟

دریافت بالاترین مدال از دانشگاه شهادت/ورزشکاری که واسطه ازدواج دانشجویان شد

مراسم اهدای مدال قهرمانی رقابت های کشتی آزاد درچابهار برگزار شد

ستاره اتلتیکو آب پاکی را روی دست بارسلونا ریخت

اسطوره سرخپوشان : رونی می تواند همچنان برای منچستریونایتد بازی کند

مربی قایقران مریوانی به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد

برترین استعداد فوتبال غنا در رادار منچسترسیتی، بایرن مونیخ و رئال مادرید

مجسمه وحشتناک زلاتان ابراهیموویچ صدای همه را درآورد! +تصاویر

ساعت بازی های پرسپولیس برابر الاهلی مشخص شد

مراغه میزبان مسابقات سوارکاری استقامت کشوری

لیگ برتر فوتبال ساحلی جریمه ملوان بندرگز

اعتراض تند رونالدو به فغانی

دلیل توانایی علیرضا بیرانوند در پرتاب های بلند مشخص شد +عکس

کاوه: حسن رحیمی باید بعد از جهانی جراحی کند

لاتزیو سردار آزمون را میخواهد

ستاره سانتوس : پیشنهادی از سوی بارسلونا نداشته ام

پیروزی حسینی و پارسا در گام نخست مسابقات جهانی تکواندو

لیگ برتر فوتبال ساحلی/جریمه ملوان بندرگز

عکس/ کری خوانی بازیکن جدید پرسپولیس برای استقلال

لاتزیو سردار آزمون را می خواهد

متلک تصویری یک روزنامه به مداح جنجالی!

مراسم اهدای کاپ ومدال قهرمانی رقابت های بین المللی کشتی آزاد درچابهار

نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها 2017؛ پرتغال 0 - شیلی 3 / صعود لاروخا به فینال با شاهکار براوو در ضربات پنالتی

قلعه نویی در جدول شانس مجدد استقلال

اختلاف دو مدیر پرسپولیس با طارمی؟

استقلال نیمکت نشین ندارد

ازلیگ جادویی تا قرار داد مادام العمر آزمون با بردی اف روسیه

تساوی سپاهان مقابل نساجی/ توقف شاگردان کرانچار در دومین دیدار تدارکاتی

آغاز رقابت های اسنوکر شش توپ قهرمانی آسیا

گزینه های دستیاری علی کریمی در نفت مشخص شدند

مراسم ازدواج لیونل مسی فردا اینجا برگزار می شود +تصاویر

مراغه میزبان مسابقات سوارکاری استقامت کشوری

مجمسه وحشتناک زلاتان ابراهیموویچ صدای همه را درآورد! +تصاویر

موافقت برانکو با جدایی طارمی؛ گادوین منشا یا حرفه ای بودن برانکو؟

براوو برترین بازیکن دیدار پرتغال و شیلی

پرسپولیس هم سر و سامان می گیرد

اعزام 5 تنیسور بابلسری به مسابقات تنیس ساحلی قهرمانی کشور

نتایج تکواندو قهرمانی جهان/ پیروزی دو نماینده ایران

تصاویر/ روزنامه های ورزشی پنجشنبه 8 تیر 96

دو پیشنهاد خوب خارجی داشتم ؛ احساسم به شانه ام زد و گفت در پرسپولیس بمان !

شرط تیم پرسپولیس برای صدور رضایتنامه مهدی طارمی

حرکت بی نظیر ملی پوش والیبال کشورمان جهانی شد! / عکس

فرشید اسماعیلی: استقلال امسال از فصل پیش قذرتمندتر است

خط و نشان کریس رونالدو برای فغانی

عکس سلفی بازیکن جدید پرسپولیس با هواداران سرخ

شوک در اردوی استقلال؛ ابراهیمی زیر تیغ جراحی

پشت پرده جدایی احتمالی بهنام برزای از استقلال

متلک جدید به قالیباف!

هوادار متمول ساکن دوبی تامین کننده پول قرارداد الماس سیاه پرسپولیس !

پاسخ منفی طارمی به یک پیشنهاد خارجی دیگر

ناکامی بزرگ پرتغال / جر و بحث کریس رونالدو با علیرضا فغانی +تصاویر

مراسم اهدای کاپ ومدال قهرمانی رقابت های کشتی آزاد درچابهار برگزار شد

شرمن: با تحریم و اقدام نظامی نمی توان مانع توسعه هسته ای ایران شد

کمال و تمام / پیشخوان ورزشی

پشت پرده تمدید قرارداد شماره 10 پرسپولیس! / کاریکاتور

راز شماره پیراهن های بازیکنان جدید تیم پرسپولیس !

برندگان مسابقه عکاسی سگ سال 2017

عکس/ خارج گردی «محمد علیزاده»

حرف آخر سرمربی پرسپولیسی راجع به بازیکن استقلال: بیشتر از 400 میلیون نمی ارزی

خبری بسیار بد برای سرمربی پرسپولیس و شاگردانش

مارال فرجاد مدل تبلیغاتی برند لامبورگینی! عکس

جمله ای عجیب از برانکو که هواداران پرسپولیس را در شوک فرو برد !

بهترین مربی باشگاهی در جهان معرفی شد

واکنش سرمربی پرسپولیس به مذاکره رامین رضاییان با استقلال

رونالدو: اسپالتی یک استراتژیست است/ دوناروما حق انتخاب دارد

با درخشش براوو شیلی فینالیست شد

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟