مطالب مرتبط:
خبر خوش برای کاسپینی ها: موسسه اعتباری کاسپین با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه هفته آینده مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند + سند
خبر خوش برانکو برای پرسپولیسی ها
برانکو با یک خبر خوش برای پرسپولیسی ها
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 28 بهمن 1395 ساعت 12:402017-02-16ورزشي

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟


- روانشناسی - ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ همیشه ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ هستند؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺁن را ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ، دﻩ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.

اﻓﺮاد ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ً ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ هستند و اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﯽ ﻧﻘﺼﯽ هستند ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ روزﻧﺎﻣﻪ را ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از دﻳﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺁدم هاﯼ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﭽﻪ را در اﻃﺮاﻓﺸﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ را در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎ هستند ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﺁدم هاﯼ ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﺻﻞ، ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: اول : ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪدوم : ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﮔﻮش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﺗﺼﻤﻴﻢ هاﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

سوم : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ، هر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ،چهارم : ﻧﮕﺮش اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ را ﺑﻪ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﺮاﯼ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد؟برای پاسخ این سوال روی ﮔﺮوهی از داوﻃﻠﺒﺎن یک آزمایش انجام شد.

از آنها خواسته شد ﻳﮏ ﻣﺎﻩ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ هاﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ و رﻓﺘﺎر ﻳﮏ ﺁدم ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ در ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ها ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رو ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.

ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد: 80 درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺁدم هاﯼ ﺷﺎدﺗﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ها ﭼﻴﺰ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮ هستند.

و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺸﻒ شد.

ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ :1 - ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

2 - ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزﻩ روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ و ﻋﺎدات روزﻣﺮﻩ را ﺑﺸﮑﻨﻴﺪ.

3 - هر روز ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ را ﺻﺮف ﻣﺮور ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

4 - ﭘﻴﺶ از ﻳﮏ دﻳﺪار ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻬﻢ، ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل اﻏﻠﺐ همان ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﻳﺪ.


کلید واژه ها: آزمایش - همیشه

آخرین اخبار سرویس:
آلونسو: از اینکه با لیورپول قهرمان انگلیس نشدم، حسرت می خورم

تردیدهای جدی دخیا برای پیوستن به رئال

تراشتگن قراردادش با بارسلونا را تمدید کرد

رونمایی از لباس پرسپولیس برابر لخویا+عکس

مخالفت منصوریان با جدایی بازیکن جوان استقلال

برانکو : هیچ کس از ما قویتر نیست

صعود پرسپولیس در سرنوشت این باشگاه تاثیر بسزایی دارد

پرسپولیس سفید پوش به مصاف لخویا قرمز پوش پوش می رود+تصاویر

در جام حذفی حضور داریم و می توانیم نام داماش را بر سر زبان ها بیندازیم برهانی: از داماش شروع کردم تا به هدف های بزرگتر برسم/مثل همیشه برای موفقیت روی دعاهای هواداران استقلال حساب کرده ام

10 بازیکن گران قیمت تاریخ لیگ برتر جزیره

لخویا قرمز می پوشد، پرسپولیس سفید/ عکس با پیراهن شماره 11 به یاد کامیابی نیا + تصویر

انفجار بمب واقعی در سرزمین پرسپولیس/ جدایی بازیکن تاثیرگذار/ جذب ستاره ملی پوش

14 والیبالیست اعزامی به لیگ جهانی معرفی شدند/ موسوی خط خورد

مخالفت منصوریان با جدایی بازیکن جوان استقلال

مهاجم محبوب استقلالی ها به آلمان می رود

پیشکسوت پرسپولیس : اگر پنالتی شد به مهدی طارمی ندهند که بزند

تیم ملی والیبال بدون موسوی لیگ جهانی را آغاز می کند

14 مرد کولاکویچ برای لیگ جهانی انتخاب شدند/ موسوی خط خورد

موسوی: غیبتم در لیگ جهانی والیبال برای تیم ایران مشکل ساز نخواهد بود

تمرین کششی تیم ملی فوتبال در سالن بدنسازی هتل محل اقامت

چراغ سبز ستاره آبی ها برای جدایی

نامه ام به سازمان لیگ نباید رسانه ای می شد ؛ تکلیف مالکیت باشگاه هنوز رسما مشخص نیست

واکنش موسوی به خط خوردن از تیم ملی والیبال توسط کولاکوویچ

پرسپولیس فردا سفید می پوشد لخویا قرمز+تصاویر

رسمی: ستاره بارسا با این تیم تمدید کرد

آقای سرمربی : با این موفقیت ها مغرور نمی شویم

عکس؛ آرش برهانی سرمربی شد!

گل رونالدو بهترین گل مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد

فراخوان سازمان لیگ برای صدور کارت پوشش خبری

اعلام اسامی تیم ملی والیبال ایران برای هفته نخست لیگ جهانی/ موسوی غایب بزرگ

رقبای طارمی و رضایی در رسیدن به آقای گلی آسیا

برانکو : هیچ کس از ما قویتر نیست

رهبر اکستر استقلال؛ ذخیره طلایی منصوریان

برهانی سرمربی داماش تهران شد

سرمربیگری آرش برهانی در لیگ دسته سوم

شوک به تیم ملی والیبال؛ محمد موسوی خط خورد!

برهانی سرمربی داماش شد + عکس

خط دفاعی استقلال میلیاردی بسته می شود؟

دلخوری شدید منصوریان از یک کارشناس تلویزیونی!

تصویر/ لیونل مسی ایرانی در کنار سحرقریشی

معرفی 14 والیبالیست ایران در هفته نخست لیگ جهانی/ موسوی خط خورد

بن بست ستاره پرسپولیس در لژیونرشدن/ پیشنهادهای ضعیف برای قرمز دوست داشتنی!

برهانی سرمربی داماش شد + عکس

مانع بزرگ جلوی انتقال ستاره لیگ به پرسپولیس/ پیشنهاد وسوسه انگیز برای گزینه برانکو

لژیونر اسبق ایران در آلمان، 43 ساله شد

آخرین وضعیت منوچهر والی زاده از زبان فرزندش

انفجار بمب واقعی در پرسپولیس/ جدایی بازیکن تاثیرگذار/ جذب ستاره ملی پوش

نولیتو: می خواهم هرطور شده منچسترسیتی را ترک کنم؛از اتلتیکو مادرید و سلتاویگو پیشنهاد دارم

بازیکن خارجی مدنظر کمالوند مشخص شد/ هافبک برزیلی در آستانه ورود به نفت آبادان

ستاره پیشین استقلال سرمربی تیم فوتبال داماش تهران شد

موسوی: تیم ملی از نبودن من متضرر نخواهد شد/ امیدوارم به مسابقات تهران یا لهستان برسم

معرفی 14 والیبالیست ایرانی در هفته نخست

والیبالیست های ساحلی به مسکو رفتند

تمرین کششی تیم ملی فوتبال در اردوی اتریش

آرش برهانی سرمربی داماش تهران شد +عکس

مهاجم پیشین استقلال سرمربی داماش شد + عکس

سرنوشت دژاگه از دید کیکر

آرش برهانی سرمربی داماش شد +عکس

انفجار بمب واقعی در سرزمین پرسپولیس/ جدایی بازیکن تاثیرگذار/ جذب ستاره ملی پوش

بازیکن خارجی مدنظر کمالوند مشخص شد/ هافبک برزیلی پیشین تراکتورسازی در راه آبادان

ترول / وقتی مسی هم دلش خواست بدلش باشد!

چراغ سبز کامیابی نیا به پرسپولیس

جان تری در راه مربیگری

انفجار بمب واقعی در سرزمین پرسپولیس/ جدایی بازیکن تاثیرگذار/ جذب ستاره ملی پوش

در ماه رمضان چه چیزهایی باید خورد و چه چیزهایی نباید خورد؟

مهاجم سابق استقلال سرمربی داماش شد

شروع توفانی "استقلالی ها" در بازار نقل و انتقالات

خبر نگران کننده برای وزنه برداری ایران

استقلال در حذف قهرمانان آسیا دبل می کند؟

آرش برهانی سرمربی داماش شد + عکس

برد آسان اشتری/ حریف صفری به میدان نیامد

سرپرست تیم ملی والیبال: نبود موسوی در تیم ملی تاثیرگذار است/کولاکوویچ به اصرار موسوی، او را کنار گذاشت

بازیکن خارجی مدنظر کمالوند مشخص شد/ هافبک برزیلی پیشین تراکتورسازی در راه آبادان

انفجار بمب واقعی در سرزمین پرسپولیس/ جدایی بازیکن تاثیرگذار/ جذب ستاره ملی پوش

پیام تشکر یک بارسایی از آقای سرمربی

دیگر اشتباه سال گذشته را تکرار نمی کنم !

14 بازیکن هفته نخست ایران معرفی شدند

دانلود Mirror`s Edge PS3, XBOX 360 - بازی لبه آینه برای پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360

غیر رسمی؛ ونگر و آرسنال به توافق رسیدند

دانلود Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition PS4 - بازی سرزمین میانه: سایه موردور نسخه سال برای پلی استیشن 4

فیلم ؛ درخشش بهترین بازیساز رئال مادرید!

سپاهان به دنبال صیدساسان انصاری

اولین پیروزی ایران توسط احمدیان رقم خورد

خط دفاعی استقلال میلیاردی بسته می شود؟

کارگاه پخت زولبیا و بامیه - تبریز

تراشتگن تا 2022 با بارسلونا تمدید کرد

پایان خواب های رنگی برای وزنه برداری

مجوز بازگشت عالیشاه صادر شد؟

قول و قرار پرسپولیسی ها برای شادی بعد از گل

شجاعی: حقمان چنین رفتارهایی نبود!

گل دوم رونالدو به اتلتیکو، بهترین گل مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد

برهانی سرمربی داماش شد + عکس

بدشانسی برانکو در آستانه بازی با لخویا

ونگر قرارداد دو ساله ای با آرسنال به امضا خواهد رساند

مانع بزرگ جلوی انتقال ستاره لیگ به پرسپولیس/ پیشنهاد وسوسه انگیز برای گزینه برانکو

نمی دانم طلبم از استقلال را چگونه بگیرم!

لطمه روحی خوردیم

با تصمیم اشتیلیکه حضور دو پدیده مقابل ایران منتفی شد

علی کریمی فردا به اردوی تیم ملی می پیوندد

خوش و بش منصوریان با زمانی + عکس

14 والیبالیست اعزامی به لیگ جهانی معرفی شدند/موسوی خط خورد

معرفی 14 والیبالیست ایران در هفته نخست لیگ جهانی؛ موسوی خط خورد

با رد ادعای شفق پرونده مالکیت تراکتورسازی به زودی مختومه می شود

تارتار، دروازه بان متعصب استقلالی را می خواهد

اظهار نظر جالب خدیرا راجع به رئال

رییس سازمان لیگ : باشگاه ها بی خیال باشند، جلوی نقل وانتقالات آنها را می گیریم

عجله زیادی برای تصمیم گیری ندارم ؛ منتظرم شاید پیشنهاد لیگ برتری برسد !

فیلم ؛ شب خداحافظی توتی افسانه ای فراموش نشدنی

لغو محرومیت تیم هندبال بانوان

موسوی هفته اول لیگ جهانی را از دست داد

سرپرست فدراسیون تیراندازی: کسب مدال در المپیک 2020 حتمی است

توافق کاوه رضایی با یک تیم قطری ؟

مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال:باید مدارک مالکیت باشگاه ها را به کنفدراسیون ارائه کنیم

اشتباه عجیب دختر ترامپ + عکس

اتفاقی که پرسپولیس را زیرورو می کند

دروازه بان آینده منچسترسیتی واردمنچسترشد

دانلود Lost: Via Domus PS3, XBOX 360 - بازی لاست برای پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360

دانلود بازی Breakneck v1.3.5 برای اندروید به همراه فایل دیتا

معرفی بازی فیفا FIFA 18

شوک در اردوی تیم ملی والیبال؛ محمد موسوی از فهرست اعزامی حذف شد

مانچینی و 6 میلیون یورویی در مسکو

انتخاب مجدد آیان به عنوان رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری

کارت پوشش خبری لیگ آینده صادر می شود

مهاجم محبوب استقلال در لیگ 3 مربی شد+عکس

نخستین پیروزی نمایندگان ایران توسط احمدیان رقم خورد

حامی مالی پرسپولیس تغییر می کند

امید به پرسپولیس باز می گردد

ستاره «زنبورها» 6 ماه خانه نشین شد

سلطانی فر: آرمان های امام باید در ورزش هم نمایان شود

پیشنهاد وسوسه انگیز برای گزینه برانکو

دروازه بان ” پرسپولیس ” از این تیم جدا نخواهد شد

لژیونر ایرانی ولفسبورگ جدا می شود

شرط سازمان لیگ برای جذب بازیکن پرسپولیس

رونمایی از اولین خرید لیگ برتری پیکان

مهاجم سابق استقلال سرمربی داماش تهران شد+ عکس

عکس؛ اف سی مسی؛ رئال زیر آماج حملات نشریه معتبر اسپانیایی!

فیلم ؛ یکی از عجیب ترین حرکات زلاتان!

در آخرین فرصت باقیمانده برای توصیه های برانکو

واکنش کونته به فریب دادن داور در فینال FA Cup توسط موزس

آقای رییسی لطفا این عکس ها را ببینید+تصاویر

والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا؛ نماینده بانوان ایران مغلوب چین شد

فیلم ؛ گل های ماندگار ستاره روسونری در سری آ

آرش برهانی سرمربی داماش شد

برهانی سرمربی داماش تهران شد

اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتسال بانوان

دروازه بان پرسپولیس از این تیم جدا نخواهد شد

قرارداد تراشتگن با بارسلونا تا 2022 تمدید شد

مبلغ پیشنهادی تیم مادریدی برای خرید کاستا

فیلم ؛ اتحاد ستاره های جهان برای نجات فوتبال در آخرین بازی !

خبر نگران کننده برای وزنه برداری ایران

مدعی مالکیت تراکتورسازی : روی حرف خودم می مانم اما به تصمیم فدراسیون احترام خواهم گذاشت

اظهارات ستاره طلایی تراکتور راجع به آینده اش

شاگردان برانکو به دنبال غلبه بر لخویا

16 خرداد، قرعه کشی مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا

حساب ویژه استقلال روی رحمتی برای صعود

رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری انتخاب شد

سایه تعلیق از هندبال ایران برداشته شد

چراغ سبز ازبک ها به استقلال درباره جباروف

قزاقستان حریف تیم ملی والیبال شد

تک تیرانداز؛ امید اول آبی ها برای گل سرنوشت ساز

فخرالدینی: با سپاهان به توافق نرسیدم

چراغ سبز ازبک ها به استقلال درباره جباروف

یک بازیکن دیگر هم از لیست سپاهان جدا شد

تراشتگن قراردادش با بارسلونا را تمدید کرد

با عجله در مورد آینده تصمیم نمی گیرم

برهانی سرمربی داماش شد + عکس

سلفی خبرساز پوگبا با کعبه+عکس

ملاقات پوگبا با رییس فدراسیون عربستان پس از انجام مناسک حج+عکس

22 تیم مرحله گروهی فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا

بازیکن استقلالی لژیونر می شود؟

پیشنهاد ذوب آهن به رجب زاده برای تمدید قرارداد

بیک زاده: نمی دانم طلبم از استقلال را چگونه بگیرم

دیدار مسئولان کمیته ملی المپیک با سفیر ترکمنستان

ونگر در آستانه تمدید قرارداد با توپچی ها

برهانی سرمربی داماش تهران شد+ عکس

اتفاقی که پرسپولیس را زیرورو می کند

شکست تیم والیبال بانوان بانک سرمایه مقابل نماینده چین

سایه تعلیق از هندبال ایران برداشته شد

تنیس روی میز قهرمانی جهان - آلمان نخستین پیروزی نمایندگان ایران توسط احمدیان رقم خورد

16 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شدند

حضور خودروهای بدون راننده در مسابقات اتومبیل رانی

جام جهانی اسطوره های فوتبال دنیا در تونس

بخشیده شدن محرومیت بانوان هندبالیست

بن بست ستاره پرسپولیس در لژیونرشدن/ پیشنهادهای ضعیف برای قرمز دوست داشتنی!

بن بست ستاره پرسپولیس در لژیونرشدن/ پیشنهادهای ضعیف برای قرمز دوست داشتنی!

دلخوری شدید منصوریان از یک کارشناس تلویزیونی!

دلخوری شدید منصوریان از یک کارشناس تلویزیونی!

دشمن بهداد سلیمی دبیرکل فدراسیون جهانی وزنه برداری شد

پیکانی ها بازیکن مورد نظر پرسپولیس را می خواهند

منصوریان تکلیف ابراهیمی را معلوم کرد

دلیل حضور قربانی در ترکیب استقلال چیست؟

چراغ سبز ازبک ها به استقلال درباره جباروف

بازیکن استقلالی لژیونر می شود؟

بانک سرمایه با شکست مقابل تیانجین از صعود به نیمه نهایی بازماند

یک بازیکن دیگر هم از لیست سپاهان جدا شد

جواب هررا به پیشنهاد بارسلونا چه خواهد بود؟

تصمیم موراتا در مورد آینده اش چیست؟

ویدئوچک کار قشنگی نیست و از زیبایی فوتبال کم می کند!

رسمی؛ 7 بازیکن از بادران جدا شدند!

منصوریان: العین را ببریم، امسال رویایی می شود

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟