مطالب مرتبط:
خبر خوش برای کاسپینی ها: موسسه اعتباری کاسپین با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه هفته آینده مجمع عمومی فوق العاده برگزار می کند + سند
خبر خوش برانکو برای پرسپولیسی ها
برانکو با یک خبر خوش برای پرسپولیسی ها
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
خبر خوش به هواداران استقلال: به خاطر منصوریان هم شده به زودی به استقلال برمیگردم
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 28 بهمن 1395 ساعت 11:402017-02-16ورزشي

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟


- روانشناسی - ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ همیشه ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ هستند؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺁن را ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ، دﻩ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.

اﻓﺮاد ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ً ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ هستند و اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﯽ ﻧﻘﺼﯽ هستند ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهند.

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ روزﻧﺎﻣﻪ را ورق ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از دﻳﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

اﻓﺮاد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺁدم هاﯼ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻧﭽﻪ را در اﻃﺮاﻓﺸﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ را در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎ هستند ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﺁدم هاﯼ ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﺻﻞ، ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: اول : ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪدوم : ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﮔﻮش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺁن ﺗﺼﻤﻴﻢ هاﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

سوم : ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ، هر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ،چهارم : ﻧﮕﺮش اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ را ﺑﻪ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﺮاﯼ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد؟برای پاسخ این سوال روی ﮔﺮوهی از داوﻃﻠﺒﺎن یک آزمایش انجام شد.

از آنها خواسته شد ﻳﮏ ﻣﺎﻩ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ هاﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ و رﻓﺘﺎر ﻳﮏ ﺁدم ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ در ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.

اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ها ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﻓﺮﺻﺖ هاﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﺷﻬﻮد ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رو ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﺑﻴﺎرﯼ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.

ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد: 80 درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺁدم هاﯼ ﺷﺎدﺗﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، از زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ها ﭼﻴﺰ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮ هستند.

و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺸﻒ شد.

ﭼﻬﺎر ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ :1 - ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ اﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد.

2 - ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزﻩ روﺑﺮو ﺷﻮﻳﺪ و ﻋﺎدات روزﻣﺮﻩ را ﺑﺸﮑﻨﻴﺪ.

3 - هر روز ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﯼ را ﺻﺮف ﻣﺮور ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

4 - ﭘﻴﺶ از ﻳﮏ دﻳﺪار ﻳﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻬﻢ، ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﺁن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل اﻏﻠﺐ همان ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را دارﻳﺪ.


کلید واژه ها: آزمایش - همیشه

آخرین اخبار سرویس:
پسر اسطوره فوتبال به دلیل پولشویی و قاچاق زندانی شد

بحران آلودگی محیط زیست مازندران را خاتمه دهید

بی توجهی عجیب به شرایط تیم لیگ برتری

مربی تیم کانوپولو خراسان رضوی: چندین ماه است در استخر تمرین نداشته ایم

کی روش لیست تیم ملی را داد/پرسپولیسی ها بیرون

نظر دایی راجع به تمرین نکردن بازیکنان نفت در آستانه بازی با پرسپولیس

2 بانوی کاراته کا کرمانشاهی به اردوی تیم ملی راه یافتند

ثبت نام شرکت دراختتامیه جشنواره گیم تهران آغاز شد

خداداد عزیزی از سیاه جامگان رفت

رازهای موفقیت انصاری فرد در فوتبال اروپا/ صحبت های خودمانی کریم درباره دوران جدید فوتبالش

اختراع استخری برای تقویت قدرتی بدنی در ورزشکاران

مخترعان تبریزی «سامانه داوری» در مالزی درخشیدند

نامه سرگشاده بازیکنان و کادرفنی نفت تهران به مهدی تاج

تصاویری از سعید معروف در جشنواره خیریه

اسطوره فوتبال یونان از انصاری فرد تمجید کرد

بازگشت نیمکت نشین های استقلال در مقابل التعاون

الوحده با 3 شکست در 5 بازی آخر برابر پرسپولیس

مشکل پرسپولیس با مسمویت / نفر بعدی کیست؟!

مهدوی کیا و تیمش در راه لیگ برتر

خبر خوش مدافع آبی پوشان به استقلالی ها

جوانان استقلالی و غروری خطرناک برای آینده

پرونده 800 هزاردلاری کی روش

صحبت تکان دهنده بازیکن سابق استقلال از فساد

تصویر ساخته شده از ایرانی ها کاملا غلط و اشتباه است/ اگر ترامپ به ایران سفر می کرد قدردان مردم ایران می شد

تهدید رئال مادرید توسط ایسکو

ورژن جدید شهریار؛ دکتر علی دایی +عکس

راز توطئه بازیکنان لستر علیه رانیری فاش شد

خبر خوش مدافع آبی پوشان به استقلالی ها

نامه بازیکنان و مربیان نفت به تاج/ شهریاری یک روز فرصت خواست

ادامه بحران در نفت تهران

دست رد هافبک مورد علاقه برانکو به سینه پرسپولیس

بازیکنان به دنبال سورپرایز برانکو

قلعه نویی علیه پرسپولیسی های تراکتورسازی

کاروان استقلال وارد مسقط شد

هاشمیان: به فکر مدیران زرنگ نمی رسید که خارجی ها با کسی شوخی ندارند/ با مهدی و سایر مربیان هامبورگ، وارد فضای غریبی نشدم

خاطره تصویری/ درگیری دروازه بان پرسپولیس با گلر الوحده

پایان کار خداداد در سیاه جامگان

خداداد با دو پله نزول تیم را تحویل داد

چپ و راست پرسپولیس و پیشرفت برعکس!

بی رحمی جوانان استقلال در دوبی

همه در فوتبال ایران به فکر جیبشان هستند موسوی:التعاون کپی الاهلی است و برای امتیاز می آید/با استقلالی که به اندازه یک شاهرودی قیمت داشت فینالیست شدیم

برانکو: خوشحالم ایرانی ها دنبال فتح آسیا هستند

خوش و بش عباس جدیدی و مجری مشهور تلویزیون/عکس

واکنش یک پرسپولیسی به درخواست کی روش برای معذرت خواهی برانکو

حسینی: پاس 15 میلیاردی شربتی فراموش شده

کنایه تند خداداد به مدیرعامل سیاه جامگان

تیراندازان ایرانی در میکس تفنگ بادی چهارم شدند

برگزاری مرحله دوم تست استعدادیابی ورزشی

آشنایی با پیرمردهای سعودی، حریف استقلال

استقلالی ها وارد مسقط شدند

در صورت حل نشدن مشکلات مالی شاگردان دایی بازیکنان نفت صبح فردا به فدراسیون فوتبال خواهند رفت

ستاره استقلال به دیدار با التعاون می رسد

نوروزخوانی در تماشاخانه سنگلج

تمرین حریف استقلال در غربت با حضور چند کودک و شیخ +تصاویر

نفتی ها همچنان در اعتصاب هستند

سرپرست هیات: شورای راهبردی توسعه ورزش همگانی در آذربایجان غربی تشکیل می شود

حرکات نمایشی موتورسوار قمی حادثه ساز شد

برگزاری فینال لیگ وزنه برداری در اهواز +فیلم

سرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن: فینال لیگ جذاب تر از کل مسابقات بود

لیست تیم ملی فوتبال بدون پرسپولیسی ها

جردن باروز:اگرترامپ به ایران سفر می کردقدردان مردم ایران می شد

مومنی: باید از الجزیره امتیاز بگیریم

اعلام اسامی داوران دیدار استقلال  التعاون عربستان

عزیزی از هدایت سیاه جامگان کناره گیری کرد

همه ی پرونده های موجود استقلال در فیفا

صعود قایقرانان ایران به مرحله نیمه نهایی اسلالوم قهرمانی آسیا

برانکو: بازی در کشور ثالث 2 امتیاز از پرسپولیس گرفت/ آخرین باری که پسرم به استادیوم آمد برنده شدیم

استقلال به التعاون حمله می کند

کامیابی نیا مقابل نفت محروم است

استقلالی ها راهی عمان شدند

رضاییان در هوا می دود +عکس

استراحت یکروزه قلعه نویی به تراکتوری ها

طاهری: ریزه اسپور درباره طارمی مدعی شده است

شنبه 1395/12/07 ساعت: 18:00 هفته 22 بوندسلیگا : بایرن مونیخ - هامبورگ زنده از شبکه ورزش

آن روی سکه لسترسیتی در فوتبال

یکشنبه 1395/12/08 ساعت: 10:00 المپیک زمستانی ژاپن زنده از شبکه ورزش

یکشنبه 1395/12/08 ساعت: 20:00 فینال جام اتحادیه انگلیس : منچستریونایتد - ساوتهمپتون زنده از شبکه ورزش

یکشنبه 1395/12/08 ساعت: 23:30 هفته 27 لوشامپیونا : مارسی - پاری سن ژرمن زنده از شبکه ورزش

کولاکوویچ مهمان ویژه تمرین تیم زیر 23 سال ایران

کیانی جریمه شد،نظرمحمدی و عشوری محروم شدند/محرومیت 6ماهه عضو هیات مدیره یک باشگاه!

دوشنبه 1395/12/09 ساعت: 14:30 هفته 26 لیگ آزادگان : مس رفسنجان - سپیدرود رشت زنده از شبکه ورزش

پسر اسطوره فوتبال برزیل برای 12 سال راهی زندان شد

پرسپولیس و برانکو زخم خورده از الوحده

به طور قطع در چلسی می مانم!

دوشنبه 1395/12/09 ساعت: 19:00 لیگ قهرمانان آسیا : الجزیره امارات - استقلال خوزستان زنده از شبکه ورزش

دوشنبه 1395/12/09 ساعت: 23:30 هفته 26 لیگ برتر انگلیس : لسترسیتی - لیورپول زنده از شبکه ورزش

حضور کولاکوویچ در تمرین تیم ملی زیر 23 سال

صحبت تکان دهنده بازیکن سابق استقلال از فساد

پاداش در انتظار پرسپولیسی ها

ناصری: صحبت در مورد کم کاری شربتی اصلاً درست نیست/ بازیکنان سیاه جامگان تمرکز ندارند

سرمربی اورتون در یک قدمی نیمکت بارسلونا

ﺳﻪشنبه 1395/12/10 ساعت: 18:45 لیگ قهرمانان آسیا : ذوب آهن - الاهلی عربستان زنده از شبکه ورزش

نماینده ایران برای ما ناشناخته است/مقابل استقلال کار آسانی نداریم

ملی پوشان اسلالوم ایران به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا صعود کرد

نامه بازیکنان و مربیان نفت به تاج/ شهریاری یک روز فرصت خواست

مسابقات افغانستان شناسی در مشهد تحصیل یک سوم دانشجویان خارجی کشور در خراسان رضوی

بازیکنان اعزامی به مسابقات نوجوانان دختر آسیا مشخص شدند

عزیزی از هدایت سیاه جامگان کناره گیری کرد

صعود ملی پوشان اسلالوم ایران به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا

راز توطئه بازیکنان لسترسیتی علیه رانیری فاش شد

نتایج دور سوم شطرنج نونهالان کشور در همدان

مقام چهارمی ایران در مسابقات جام جهانی تیراندازی

توطئه بازیکنان لستر علیه پادشاه (کارتون)

AFC به بازیکن پرسپولیس تذکر داد

100 کیلومتر دیگر به طول خطوط مترو اضافه می شود

نوروزی: مصدومیت جابر شایعه است/ حقدوست به بازی بعدی می رسد

تذکر جالب برانکو به بیرانوند

طارمی دفاع وسط پرسپولیس شد!

قهرمانان رده سنی جوانان و پیشکوستان پرورش اندام کشور معرفی شدند

تهران فاتح مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شد

اسطوره فوتبال یونان از انصاری فرد تمجید کرد

شهاب پیشانی دار از خوزستان قهرمان مسابقات اتومبیلرانی دریفت ایران شد

هواپیمایی تابان قهرمان شنای جانبازان و معلولین ایران شد

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم به مناسبت قهرمانی تیم فوتسال دانشگاه

روایت عجیب بچه غول استقلالی درباره جدایی از تیمش!

پایان رقابت های قهرمانی پرورش اندام

یک شهید گمنام در دانشکده فنی دختران شاهرود تدفین می شود

واکنش یک پرسپولیسی به درخواست کی روش برای معذرت خواهی برانکو

مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان به فارس خبر داد: عزیزی و هاشمی نسب از سیاه جامگان جدا شدند/ میثاقیان جدی ترین گزینه مشهدی ها

کولاکوویچ مهمان ویژه تمرین تیم زیر 23 سال ایران

دعوتنامه مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال ارسال شد

پاسخ منفی بمب فصل بعد برانکو به پیشنهاد پرسپولیس

اگر ترامپ به ایران سفر می کرد قدردان مردم ایران می شد جردن باروز: تصویر ساخته شده از ایرانی ها کاملا غلط و اشتباه است/ در ایران چیزی جز عشق و حمایت ندیدیم

کیانی جریمه شد،نظر محمدی و عشوری محروم شدند/محرومیت 6ماهه عضو هیات مدیره یک باشگاه!

روایت عجیب ستاره استقلالی درباره جدایی از تیمش!

اظهارات عجیب مورینیو راجع به بازی نکردن رونی!

اسامی داوران الاهلی عربستان و استقلال خوزستان اعلام شد

آل نهیان شناسی؛ عالیجنابان، کجا از پرسپولیس میزبانی می کنند؟/عکس

وردربرمن پیروز جدال قعرنشینان بوندس لیگا

فراهانی:نفت باید پولمان را بدهد/مقابل پرسپولیس به مشکل می خوریم

تمرین حریف استقلال در غربت با حضور چند کودک و شیخ/عکس

دایی: مخالف تمرین نکردن هستیم؛ بچه ها حق و حقوقشان را می خواهند

پولی که باید به ایرانی ها می رسید نه روس ها!

مقام چهارمی رکابزنان ایران در تایم تریل تیمی آسیا

سعید معروف در جشنواره خیریه + عکس

خبر بدی که مدیر پرسپولیس تاییدش کرد!

عکس/ زنده شدن دریاچه مهارلو به لطف باران

آنالیز استقلال برابر التعاون جواب می دهد؟

ماجرای پول زوری که مدافع سابق استقلال داد

سورپرایز برانکو برای بازیکنان!

عکس/ سعید عزت اللهی به صورت قرضی به آنژی پیوست

فابرگاس: بازیکنی نیستم که با نیمکت نشینی به جدایی فکر کنم

حرف های علی دایی درباره عکس حاشیه ساز

قهرمانی شهید چمران لارستان در لیگ برتر هندبال بانوان

ورژن جدید شهریار؛ دکتر علی دایی+عکس

هرارا: دوست دارم از ایبرا تقلید کنم و مثل او شوم

یک آرسنالی پرسپولیس را قرمزپوش کرد

کولاکوویچ در تمرین تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران

کار سخت مدافع خارجی استقلال برای بازگشت به ترکیب

ﺳﻪشنبه 1395/12/10 ساعت: 23:15 جام حذفی آلمان : اسپورت فرونده - دورتموند زنده از شبکه ورزش

تیراندازی جام جهانی هند؛ خدمتی پنجم فینال شد

چهارشنبه 1395/12/11 ساعت: 22:00 هفته 25 لالیگا : بارسلونا - خیخون زنده از شبکه ورزش

نساجی در جنوب هم هت تریک می کند؟

انصاری فرد دوست صمیمی ام است اما به دنبال 3 امتیاز بازی هستیم

بیش از 1 میلیون نفر در ایران، بیماری نادر دارند

برتری تهرانی ها در پیکار انتخابی تیم ملی کاتای تیمی بانوان

بانوان برتر انتخابی تیم ملی کاراته مشخص شدند

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد

شهرداری هشترود، طلب کار است یا بدهکار؟

مسابقات قهرمانی دریفت کشور (عکس)

حراج پیراهن بایرن مونیخ علی دایی به نفع امور خیریه

ادعای جدید فتح الله زاده درباره بازیکنان لیگ!

12 بازیکن اعزامی به مسابقات نوجوانان دختر آسیا مشخص شدند

خوان ماتا: فینال ها همیشه خاص و جذاب هستند

خداداد عزیزی از سیاه جامگان جدا شد

سوپرایز ویژه بازیکنان پرسپولیس برای برانکو

قوچان نژاد: برای رسیدن به صدر جدول مبارزه خواهیم کرد

مورینیو: بازیکنان خودخواه لستر در اخراج رانیری مقصرند

پیام تولد زیبای بوفون برای دوناروما

بی رحمی جوانان استقلال در دوبی

سرنوشت مربیان قهرمان لیگ برتر در فصل بعد (کاریکاتور)

رونمایی ماتئوس از بهترین مهاجم دنیا

تذکر AFC به بازیکن پرسپولیس

رانیری در مسیر فرانچیچ، جلالی، فرکی و قطبی؛ غروب پس از قهرمانی

رضاییان در هوا می دود

آنالیز استقلال برابر التعاون جواب می دهد؟

پاسخ منفی بمب فصل بعد برانکو به پیشنهاد پرسپولیس

عکس:علی دایی در کنکور دکترا

صعود ملی پوشان اسلالوم ایران به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا/ تیم ملی کانوکانادایی به آب می زند

ترکیب احتمالی استقلال در بازی با التعاون عربستان؛ مهاجم مورد علاقه منصوریان روی نیمکت؟

واکنش هافبک تراکتورسازی به کم کاری بازیکن سیاه جامگان

یادداشت؛ درسهایی از جنس اخراج رانیری

کرمان نایب قهرمان مسابقات وزنه برداری شرق کشور

مسابقه حفظ قرآن با محوریت «حُسن حفظ» برگزار شد

سعید معروف در جشنواره خیریه + عکس

داوران بازی استقلال - التعاون و استقلال خوزستان - الجزیره

اسامی داوران الجزیره امارات و استقلال خوزستان اعلام شد

ناظر بازی ما معلوم الحال است/خانواده مشحون سرآمد پرخاشگری در بسکتبال هستند

ماجرای بزرگترین کلاه برداری از کی روش

نادری: شرایط بازیکنان کاملا رضایت بخش است/ هدف ما کسب جواز حضور در جام جهانی است

لیست جدید تیم ملی فوتبال بدون پرسپولیسی ها

حراج پیراهن بایرن مونیخ علی دایی به نفع امور خیریه/عکس

برگزاری جشنواره همگانی و استعداد یابی در دو رشته ورزشی

کسب جواز حضور ورزشکار جهرمی در مسابقات جهانی جوجیتسو

سه دوومیدانی کار روس اجازه حضور مستقل در مسابقات را گرفتند

رد پیشنهاد بازیکن مورد علاقه کی روش به برانکو

6.5میلیارد پول بلیت پرسپولیس راچه کسی برداشته؟

آغاز پنجمین جلسه علنی رسیدگی مجلس به لایحه بودجه 96

11 گلستانی به تیم های ملی جوانان و امید والیبال ایران دعوت شدند

اعلام اسامی داوران دیدار استقلال و التعاون

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟

می دانید عامل خوش شانسی چیست؟